Vasakronans delårsrapport januari-mars 2017

Ökade hyresintäkter på stark hyresmarknad

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög och totalt gjordes nyuthyrningar motsvarande 47 000 kvadratmeter (24 000), med en årshyra om 144 mkr (80). Samtidigt resulterade omförhandlingarna i en ny hyra som översteg den tidigare med 9 procent (6).

 •  Hyresintäkterna ökade totalt till 1 617 mkr (1 524). I ett jämförbart bestånd var ökningen
   6 procent.
  Ökningen förklaras främst av genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar till högre hyresnivåer.
 •  Uthyrningsgraden uppgick till 93,9 procent (92,4).
 •  Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -472 mkr (-453). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent. Ökningen förklaras främst av högre kostnader för fastighetsskatt. 
 •  Driftnettot ökade totalt till 1 145 mkr (1 071). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent. 
 •  Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 839 mkr (778), en ökning med 8 procent. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter.
 •  Värdeförändring på fastigheter uppgick till 818 mkr (1 847), vilket motsvarar en värdeökning på 0,7 procent (1,8). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 117 037 mkr.
 •  Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 120 mkr (-876) till följd av höjda långa marknadsräntor under perioden.
 •  Resultat efter skatt uppgick till 1 386 mkr (1 385).
 •  Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 81 procent (72) vid periodens utgång.

I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent under första kvartalet och nettouthyrningen uppgick till 15 mkr (1). I Stockholm tecknade bl.a. Svenska Kraftnät hyresavtal om 1 500 kvadratmeter i fastigheten Godset i Sundbyberg. I Malmö har butiksstråken i city fyllts med nya butiker där bl.a. livsstilskonceptet Grandpa öppnar sin första butik på Södra Förstadsgatan.

Under kvartalet färdigställdes ombyggnaden av Klara C på Vasagatan i Stockholm som nu är uthyrd till 88 procent. Totalt har 1,1 mdkr investerats i fastigheten. Idag uppgår planerade ny- och ombyggnader till motsvarande 10 mdkr, merparten är kontor och butiker.

- Vi har stora projekt de närmaste åren vilket ger oss möjligheter att möta den starka efterfrågan på moderna kontor. Men vi har i vårt bestånd även en potential att utveckla mer än 10 000 lägenheter. Beslutet om ny tunnelbanestation i Hagalund ger t.ex. möjligheter att utveckla hela det området. Vi hoppas också på beslut att öppna den befintliga tunnelbanestationen i Kymlinge, vilket skulle skapa förutsättningar för ett stort antal bostäder, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

För drygt tre år sedan var Vasakronan först i världen med att erbjuda kapitalmarknaden gröna företagsobligationer kopplade till ny- och ombyggnadsprojekt. Nu lanserar Vasakronan ett nytt ramverk som även öppnar upp för finansiering av befintliga fastigheter. Det nya ramverket är granskat av Cicero och Vasakronan är det första svenska fastighetsbolaget som når det högsta betyget, Dark Green. Ambitionen är att på sikt successivt gå mot en grön finansiering av hela verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Citat

Vi har stora projekt de närmaste åren vilket ger oss möjligheter att möta den starka efterfrågan på moderna kontor. Men vi har i vårt bestånd även en potential att utveckla mer än 10 000 lägenheter. Beslutet om ny tunnelbanestation i Hagalund ger t.ex. möjligheter att utveckla hela det området. Vi hoppas också på beslut att öppna den befintliga tunnelbanestationen i Kymlinge, vilket skulle skapa förutsättningar för ett stort antal bostäder.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan