Vasakronans delårsrapport januari-mars 2018

Stigande hyresintäkter och ökad projektvolym

I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 5 procent. Den fortsatt goda hyresutvecklingen har bidragit positivt till fastighetsvärdena som ökade med 1 708 mkr under årets första tre månader. Störst var värdeökningen i Stockholm med 2 procent. 

 • Hyresintäkterna ökade totalt till 1 643 mkr (1 617). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt. 
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92,8 procent (93,9). Under 2017 tomställdes projektfastigheten Sergelhuset planenligt, vilket har påverkat uthyrningsgraden med -1,4 procentenheter.
 • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -487mkr (-472). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent.

 • Driftnettot ökade totalt till 1 156 mkr (1 145). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.

 • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 861 mkr (839), vilket motsvarar en ökning om 3 procent.

 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 708 mkr (818), vilket motsvarar en värdeökning på 1,4 procent (0,7), främst till följd av stigande marknadshyror. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 128 339 mdr (117 037).

 • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -24 mkr (120) till följd av höjda långa marknadsräntor.

 • Resultat efter skatt uppgick till 2 027 mkr (1 386).

 • Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 84 procent (81) vid periodens utgång.

Totalt under perioden hyrdes 27 000 kvadratmeter (47 000) ut, med en årshyra motsvarande 106 mkr (144). Bland annat har ett 7-årigt avtal tecknats med Rädda Barnen i Alviks Strand i Stockholm. Omförhandlingar och förlängningar har genomförts motsvarande 57 000 kvadratmeter (80 000) och en årshyra på 174 mkr (219), en ökning med 10,7 procent (8,9).

- Den starka hyresmarknaden gör det möjligt för oss att fortsätta med förädlingen av beståndet. Vår projektportfölj är kvalitetsmässigt den bästa vi någonsin har haft, säger Fredrik Wirdenius vd Vasakronan. 

Vid kvartalets utgång uppgick Vasakronans projektportfölj till 9 049 mkr (4 168), varav 2 549 mkr (1 408) var upparbetat. Under kvartalet byggstartades den andra etappen av upprustningen av fastigheten Nöten 5 i Solna, en investering på 200 mkr som planeras stå klart i slutet av 2019.

Vasakronans hållbarhetsarbete inriktas nu även på att minska indirekta utsläpp, där en av de största utmaningarna är att öka återvinning och återbruk av avfall från både hyresgäster och pågående projekt. Samarbeten bedrivs bland annat med andra branschaktörer för att möjliggöra återbruk i en industriell skala.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 128 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 176 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 180 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 juni 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 350 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se