Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Thomas Schulz

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 41 99
  http://www.vgregion.se/press
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  http://www.vgregion.se
 • Citat

  Samverkan mellan forskning, praktik och myndigheter ger en god plattform för utveckling av gemensamma mål och innovativa åtgärder, och är en viktig del av regionens satsningar inom fordon och mobilitet.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Kollektivtrafiken är en nyckel för att bygga det hållbara attraktiva samhället. K2 bidrar med stor kunskap att på olika belysa det, samt vilken samverkan som behövs mellan olika aktörer för att vi ska lyckas.
  Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden
  Att våra barn och ungdomar går ut skolan med godkända betyg är en förutsättning för att de senare ska få ett arbete, må bra och lyckas i framtiden. Vi behöver kraftsamla ännu mer så att fler elever lyckas, nu är det dags att ta nästa steg
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Kraftsamling fullföljda studier skapar förutsättningar för att vi ska lyckas nå målet. Varje part i Västra Götaland behöver göra vad de kan för att fler elever ska lyckas i skolan. Nu behöver vi kraftsamla tillsammans
  Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté
  Samarbetet mellan näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi är avgörande för resultat på regional nivå
  Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län och ordförande i Klimatrådet
  VGR:s initiativ Klimat 2030 är en viktig mötesplattform och vi ser fram emot samarbete med Västsverige för att tillsammans skynda på klimatomställningen i Sverige
  Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet
  Som nytillträdd ordförande för personalutskottet är jag glad att vi nu har en ny kompetensförsörjningsplan som tydligt identifierar de yrkesgrupper vi måste jobba extra hårt för att rekrytera.
  Linn Brandström (M), personalutskottets ordförande
  Nu kan vi med full kraft dra igång införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön, som ska underlätta för såväl våra medarbetare som invånare och patienter.
  Ragnar Lindblad, programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
  Vi har länge haft en god utveckling i Västra Götaland, men företagens förväntningar från i våras har inte infriats. För flertalet branscher ser det ändå ljust ut, men bristen på arbetskraft är en besvärande faktor som måste överbryggas på sikt, annars finns en betydande risk att den regionala utvecklingen hämmas.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Den något minskade optimismen inom det regionala näringslivet speglar sannolikt den oro som finns gällande den ökade protektionismen på världsmarknaden, vilken har en negativ inverkan på en öppen exportberoende ekonomi som Västra Götaland.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  -Jag ser det här som en kvitto på att vi har arbetat åt rätt håll de senaste tio åren, och det är roligt att se att aktörer i vår region nu tar nästa steg och bildar ett partnerskap med nationella ambitioner. En sådan här centrumbildning saknas idag i Sverige och kommer att ge en ännu starkare röst åt de blå näringarna och de marina och maritima frågorna.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Vi kommer också genomföra stödsamtal med ungdomar och anhöriga samt anordna föreläsningar om våldsprevention och maskulinitet till unga i Västra Götaland
  Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
  Målet med projektet är att bedriva gräsrotsverksamhet riktad till unga. Målgruppen är unga och unga vuxna som lever i eller riskerar att leva i våldskontexter och utanförskap
  Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
  Att bryta dessa mönster för att ge ökad framtidstro och självkänsla hos unga som lever i dessa miljöer ses som ett angeläget område. Det ska bli spännande att följa projektets utveckling och ta del av resultaten
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Genom att utveckla hemsidan och mobilappen kan vi sprida information om verksamheten. Vårt mål är att öka insatserna med 50 % och att kunna ge stöd även när chatten är stängd
  Josephine Kollén, projektledare på Tjejjouren Väst
  Även mobilappen kommer få en modernare form och funktion för att även den ska bli bättre anpassad för målgruppen. I appen ska vi även kunna se statistik över antal besökare, ålder och vilka ämnen som varit populärast att söka på
  Josephine Kollén, projektledare på Tjejjouren Väst
  Projektet ligger helt i linje med folkhälsokommitténs mål om att förbättra förutsättningarna för den psykiska hälsan genom främjandeinsatser och jämställdhetsarbete, det ska bli spännande att följa resultatet
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Föreläsarna fokuserade på områden som fred, miljö och mat och hur allt hör ihop och är viktiga för att vi ska få en hållbar framtid
  Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, om konferensen
  Intresset var stort bland åhörarna och vår förmåga att fånga det tvärsektoriella för en avgörande inte bara skol- och hälsofråga utan också samhällsfråga, verkar ha imponerat på många
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Att vi kan lära och inspireras av varandra är själva drivkraften i nätverket WHO Healthy Cities, det bidrar till att föra folkhälsoarbetet framåt i våra städer och regioner
  Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté
  Det är glädjefyllt att få ta del av dessa imponerande och inspirerande idrottares prestationer och det är en ära att idag få dela ut stipendiet.
  Kristina Grapenholm, ordförande i Kommittén för mänskliga rättigheter
  Det handlar om att förse pediatriken och barnhälsovården med verktyg för att möta utvecklingen och värna om barns goda hälsa.
  Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande
  Vi vet att den som har en utbildning har större chans att få ett arbete, en fast inkomst, en bostad och mår helt enkelt bättre
  Håkan Linnarsson
  Jag hoppas att rapporten kan engagera och beröra runt om i medlemsländerna och vara till stöd i deras fortsatt arbete med jämlik hälsa
  Håkan Linnarsson
  Genom projektet kommer vi kunna skapa kunskap och synergier mellan de olika test- och pilotaktiviteterna i regionen men även nationellt. Då både branschföretag, akademi och offentliga aktörer är involverade kommer flytande biogas som fordonsbränsle utvärderas från alla håll.
  Peter Öhman, operativ chef på Lindholmen Science Park
  Vi gör denna satsning för att driva omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Det är ett mycket stort steg från oss, och glädjande nog ser vi ett växande intresse även hos våra transportköpare för frågan.
  Ulf Johansson, ägare av Götene Kyltransporter
  Detta är en fantastisk möjlighet att demonstrera och utvärdera hela värdekedjan för biogas tillsammans med våra nya lastbilar för flytande biogas. Detta kommer att gynna omställningen till klimatneutrala transporter i Sverige och stötta våra möjligheter till export i Europa.
  Lars Mårtensson, miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar
  Västra Götalandsregionen har ett starkt engagemang i biogas som en del i fossiloberoende region. Därför gör vi den här satsningen på biogas i tunga fordon.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Vi visar på initiativ och möjligheter och den utveckling som drivs av många för att nå ett mer hållbart nyttjande av havets resurser
  Kristina Jonäng (C), ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd
  I årets program för Västerhavsveckan finns fler aktiviteter än någonsin - havsnära arrangemang, besökstillfällen och upplevelser för hela familjen.
  Gunilla Fransson Bangura, projektledare Västra Götalandsregionen.
  Nu är det dags att vi tar ansvar för våra utsläpp i resten av världen
  Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen
  Jag ser det som positivt att Klimatrådet i Västra Götaland vill se ett nationellt konsumtionsmål. Det är solklart att vi inte kommer att komma hela vägen om vi bara mäter utsläpp från det vi producerar i Sverige
  Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
  Om det är svårt att mäta klimatutsläppen från svenskarnas konsumtion, ställer vi i Västra Götaland gärna upp som testarena
  Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförande och en del av Klimatråd Västra Götaland
  Vår produktion i Västra Götaland täcker konsumtionen av spannmål och mejeriprodukter. Men för grönsaker som tomat, sallat och morötter är självförsörjningsgraden under fem procent
  Birgit Landquist
  Vi vet att det finns fantastiska resurser i länet, såsom stora arealer bördig jordbruksmark, närheten till havet och ett stort engagemang och kunnande kring mat
  Birgit Landquist
  Med konsumenternas stigande intresse för hälsa och klimat kommer nya affärsmöjligheter där råvaror och produkter från Västra Götaland kan ta mycket större plats. Vi vill bidra till en konstruktiv dialog om matens ursprung, kvalitet och miljöpåverkan
  Robin Kalmendal
  Företagen går på högvarv och många har svårt att hinna leverera allt som kunderna vill ha. För att de småskaliga producenterna ska växa och nå fler konsumenter krävs innovativ produktutveckling och ett fördjupat samarbete med dagligvaruhandeln. Vi borde kunna äta lokalproducerat också till lunch och middag, inte bara frukost
  Marcus Nyström
  De personliga kontakterna är ett stort värde. Det kommer ge oss stora möjligheter för samverkan inom olika cykelrelaterade aktiviteter på ett sätt som vi inte kan göra idag
  Sara Persson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
  Martin Spjut har byggt upp sitt företag från noll med ett påtagligt driv och engagemang för den lokala bygden, men också för miljön och skogen där han verkar.
  Moa Boëthius Lind, regionutvecklare, näringslivsavdelningen, Koncernstab regional utveckling
  Vi tar emot representanter från 33 regioner i Europa och världen, allt från Kazakstan, Ryssland och Israel, för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en hälsosammare framtid,
  folkhälsochef Elisabeth Rahmberg
  En mycket värdig vinnare. Men alla de nominerade och deras företag är fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet på landsbygden.
  Moa Boëthius Lind, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
  Familjecentralerna omfattar samtliga aktörer i samhället som kommer i kontakt med invånarna, de fungerar som ett nav i det förebyggande och hälso-främjande arbetet
  Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB
  Om närområdessamverkan fortsättningsvis ska fortsätta fungera som styrgrupp bör kunskap om det familjecentrerade arbetssättet, roller och ansvarsförhållanden förtydligas. Gemensamma indikatorer för systematisk uppföljning av FCA behöver tas fram för att följa arbetet över tid
  Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB
  Att forskarna är delaktiga i skolans arbete för att hitta de lokala förutsättningarna, är en framgångsfaktor. Det gäller att hitta situationer i vardagen som bidrar till ökad studiemotivation
  Lars Jansson, projektägare för ”Hitta drivet”
  Det är viktigt att vi ser till allas motivation i projektet, både elever och lärare och hela styrkedjan. Det är svåra frågor det här. Utgångspunkten i projektet är betygsskillnader men att fokusera på en genusgrupp gör att målet riskerar att man missar målet, dvs ökad måluppfyllelse för alla elever. Här handlar det om att HittaDrivet för alla i skolan både barn och vuxna, att arbeta tillsammans för att öka motivation och delaktighet genom ökad insikt och förståelse för när genus spelar roll och när det är annat som påverkar
  doktor Maria Spante, forskare vid Högskolan Väst
  Med Västlänken och detta besked kommer vi äntligen kunna öka tågtrafiken för invånarna.
  Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Beskedet är resultatet av hårt lobbyarbete och vinnarna är invånarna, klimatet och näringslivet.
  Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden i VGR
  Äntligen efter 30 års arbete! Detta är vad vi kommuner tillsammans med regionen arbetat för.
  Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås
  Vårens konjunkturbarometer visar att det gynnsamma läget för Västra Götalands näringsliv fortsätter. Samtliga delregioner i länet befinner sig nu i ett läge som kan karakteriseras av högkonjunktur.
  Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
  Trots dämpningen på bostadsmarknaden fortsätter byggbranschen att uppvisa ett mycket starkt konjunkturläge. Det förklaras av en stor omfattning av pågående och beställda kommande uppdrag. Förväntningarna om en uppgång som förutsågs för ett halvår sedan har dock inte infriats.
  Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp