Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Thomas Schulz

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 41 99
  http://www.vgregion.se/press
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  http://www.vgregion.se
 • Citat

  Martin Spjut har byggt upp sitt företag från noll med ett påtagligt driv och engagemang för den lokala bygden, men också för miljön och skogen där han verkar.
  Moa Boëthius Lind, regionutvecklare, näringslivsavdelningen, Koncernstab regional utveckling
  Vi tar emot representanter från 33 regioner i Europa och världen, allt från Kazakstan, Ryssland och Israel, för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en hälsosammare framtid,
  folkhälsochef Elisabeth Rahmberg
  En mycket värdig vinnare. Men alla de nominerade och deras företag är fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet på landsbygden.
  Moa Boëthius Lind, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
  Familjecentralerna omfattar samtliga aktörer i samhället som kommer i kontakt med invånarna, de fungerar som ett nav i det förebyggande och hälso-främjande arbetet
  Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB
  Om närområdessamverkan fortsättningsvis ska fortsätta fungera som styrgrupp bör kunskap om det familjecentrerade arbetssättet, roller och ansvarsförhållanden förtydligas. Gemensamma indikatorer för systematisk uppföljning av FCA behöver tas fram för att följa arbetet över tid
  Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB
  Att forskarna är delaktiga i skolans arbete för att hitta de lokala förutsättningarna, är en framgångsfaktor. Det gäller att hitta situationer i vardagen som bidrar till ökad studiemotivation
  Lars Jansson, projektägare för ”Hitta drivet”
  Det är viktigt att vi ser till allas motivation i projektet, både elever och lärare och hela styrkedjan. Det är svåra frågor det här. Utgångspunkten i projektet är betygsskillnader men att fokusera på en genusgrupp gör att målet riskerar att man missar målet, dvs ökad måluppfyllelse för alla elever. Här handlar det om att HittaDrivet för alla i skolan både barn och vuxna, att arbeta tillsammans för att öka motivation och delaktighet genom ökad insikt och förståelse för när genus spelar roll och när det är annat som påverkar
  doktor Maria Spante, forskare vid Högskolan Väst
  Med Västlänken och detta besked kommer vi äntligen kunna öka tågtrafiken för invånarna.
  Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Beskedet är resultatet av hårt lobbyarbete och vinnarna är invånarna, klimatet och näringslivet.
  Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden i VGR
  Äntligen efter 30 års arbete! Detta är vad vi kommuner tillsammans med regionen arbetat för.
  Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås
  Vårens konjunkturbarometer visar att det gynnsamma läget för Västra Götalands näringsliv fortsätter. Samtliga delregioner i länet befinner sig nu i ett läge som kan karakteriseras av högkonjunktur.
  Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
  Trots dämpningen på bostadsmarknaden fortsätter byggbranschen att uppvisa ett mycket starkt konjunkturläge. Det förklaras av en stor omfattning av pågående och beställda kommande uppdrag. Förväntningarna om en uppgång som förutsågs för ett halvår sedan har dock inte infriats.
  Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
  Det är inte minst fordonsindustrin och byggbranschen som bidrar till det positiva läget med rejält positiva omdömen.
  Mats grnaér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
  En stark utveckling inom framför allt tillverkningsindustrin och byggindustrin har bidragit till att konjunkturen i Fyrbodal har stärkts ytterligare. Företagen tror på ett ännu bättre konjunkturläge till hösten.
  Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
  Det fortsätter att gå bra för näringslivet i Göteborgsregionen. Framför allt beror det på att den exportintensiva industrin, inte minst fordonsindustrin, gynnas av en god internationell konjunktur.
  Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
  Sjuhärads näringsliv går mycket bra just nu, även om förväntningarna från i höstas om en uppgång inte har infriats.
  Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
  Inom ramen för fullföljda studier ser vi på den psykiska hälsans betydelse inom flera områden och ur ett bredare perspektiv. Bland annat tittar vi på hur elevhälsan och första linjens vård ska samordna sig på ett bättre sätt. Det är en av de viktigaste frågorna vi har att adressera och vi kommer att följa frågan på nationell nivå med stort intresse.
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen
  Jag tycker att man ska söka om man är nyfiken på att ändra sina vanor och anta en utmaning
  William Schotte, projektledare för Buss ohoj!
  Vi har fått in rekordmånga bidrag och det har krävts många timmars överläggning och tuffa beslut.
  Moa Boëthius, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen och ansvarig för Unga Landsbygdspriset i Väst
  Vi vill medverka till kortare vägar mellan energipolitiken och innovationerna i Västra Götaland
  Kristina Jonäng (C), ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd
  Genom de upparbetade kanaler för samverkan som finns hoppas vi nu kunna stärka arbetet för att gå före i Västra Götaland med brett genomförande av framsynta åtgärder inom förnybar energi och hållbara transporter.
  Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen
  Vi kommer att anordna studiebesök, läger och prova-på verksamhet inom föreningslivet. Flickorna kommer också att få besök av olika samhällsaktörer såsom ungdomsmottagning, polismyndighet och olika aktörer inom hälso- och sjukvården
  Karin Jacobsson-Mauritzson, projektledare för Integrera mera
  Vi vill att föräldrar och vårdnadshavare ska förstå hur viktigt det är att de läser för sina barn
  Anne Aldebrink, processledare för Familjecentrerat arbetssätt i Västra Göteborg och projektledare för Sagocaféet
  Samordnaren ska inspirera och ge konkreta tips på hur man fångar och vidmakthåller barnens intresse för läsning. Inspiration kan ges genom kunskap om hur man läser för barnen med inlevelse och på så sätt fångar barnens intresse
  Anne Aldebrink
  Vi är glada att fortsätta samarbetet med SLU och vår gemensamma satsning är viktig för den kunskapsintensiva utvecklingen inom lantbruket. Tillsammans stärker vi Västra Götaland som föregångare inom forskning och demonstration av hållbar livsmedelsförsörjning.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Ett regionalt samarbete i en stark lantbruksregion som Västra Götaland är viktigt för SLU och för framtidens gemensamma utmaningar. Forskningen i Skara fyller en viktig funktion för kunskapskedjan i lantbruket såväl regionalt som nationellt.
  Erik Fahlbeck, vicerektor SLU
  Det är fantastiskt med våra medarbetare inom Västra Götalandsregionen som tänker ett steg längre och tar nya smarta initiativ för hållbar utveckling
  Kristina Jonäng, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd
  För utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig svensk textilindustri är den nationella satsningen på Högskolan i Borås helt rätt
  Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämndens ordförande
  Vår senaste satsning på en plattform – Do-tank center – samlar cirkulära initiativ inom mode och inredning på Science Park Borås
  Kristina Jonäng (C ) ordförande miljönämnden
  Det handlar både om sysselsättning och att Västsverige som föregångare kan ge tyngd åt att bidra till utvecklingen globalt för en mer långsiktigt hållbar textilindustri
  Claes Redberg (S), andre vice ordförande miljönämnden
  Vi behöver fler operationssjuksköterskor
  Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande
  2017 har varit ett år av fokusering och kraftsamling. Det gläder mig även att kunna säga att vi nu har brutit den negativa trenden vad gäller kötider till vården.
  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin
  Cykeln är fantastisk på så många sätt; för hälsan, klimatet, miljön och ekonomin, och det vill vi på Hållbart resande väst lyfta!
  Karin Rydberg, Hållbart resande Väst
  OECD sätter fingret på frågor som vi jobbat länge med att lösa. Deras argument väger tungt och nu behöver vi jobba än mer intensivt tillsammans med våra grannregioner. OECD visar också att det vore klokt att samarbeta mer med våra grannar på andra områden. En kunskap vi tar på stort allvar.
  Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.
  OECD-studien pekar på en rad gemensamma intressen som vi i denna ”megaregion” behöver bli bättre på att ta tillvara. Ökad samverkan skulle på lite sikt ge högre tillväxt och fler jobb. Det finns exempelvis massor att vinna på väva ihop Göteborg och Oslo. Den kanske viktigaste nyckeln till att driva den regionala utvecklingen är att investera mer i hållbar infrastruktur.
  Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
  Vi behöver komma igång med järnvägsbygget nu! Såsom förslaget nu ser ut så hämmas utvecklingen i hela regionen. Det drabbar de som bor längs sträckorna, arbetspendlingen och tillväxten i stort.
  Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Göteborg går som tåget, där båda Volvobolagen slår rekord och nya internationella etableringar sker. Men ett växande näringsliv ställer krav på en snabb uppkoppling till Landvetter flygplats och goda pendlingsmöjligheter i regionen. Vi behöver en ny järnväg till Landvetter flygplats och Borås nu! Varken näringslivet, pendlarna eller miljön kan vänta.
  Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
  Det borde vara självklart att Västsveriges två största städer förbinds av en modern och snabb järnväg som underlättar för människor att resa till jobb, studier, släkt och vänner.
  Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad
  Det är väldigt glädjande att se att de förebyggande satsningar som vi gjort genom Folktandvården så tydligt ger resultat.
  Nicklas Attefjord (MP), ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  Hälso- och sjukvårdsbarometern ger oss bra underlag för att följa upp och förbättra vården.
  Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
  Helena Starfelt har en god erfarenhet av att leda regionalt utvecklingsarbete i Västra Götaland och är en uppskattad samarbetspartner bland företag och offentliga aktörer
  Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör
  Arbetet med att nå den långsiktiga målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare fortsätter.
  Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande.
  Vi behöver veta hur våra invånares hälsa, levnadsvanor och livsvillkor utvecklas, och vilka behov det finns bland olika grupper i befolkningen, för att kunna ge våra beslutsfattare bra underlag för rätt åtgärder. Är det sant att den psykiska ohälsan ökar? Är det allt färre som röker? Har fetmaepidemin avstannat? Cyklar vi till jobbet? Är vi nöjda med hur vi bor? Minskar eller ökar hälsoklyftorna? Detta och mycket mer får vi reda på tack vare enkäten.
  Barbara Rubinstein, epidemiolog på enheten Samhällsanalys på Västra Götalandsregionen
  Vi tar nu tillsammans med Västfastigheter fram metoder för energieffektivisering på bred front,
  Anna Teghammar, miljöstrateg på Koncernkontoret, VGR
  Västra Götalandsregionen går med i STRING för att det innebär nya möjligheter att sätta Västra Götalands intressen i ett större sammanhang. Fördelen är att det ger förstärkta kontaktytor mot Norge, Skåne, Danmark och Tyskland och med fem nya medlemmar från Norge och Sverige kommer STRING att arbeta med hela infrastrukturkorridoren från Hamburg till Oslo
  Magnus Berntsson ordförande regionfullmäktige Västra Götalandsregionen
  Vi har en fortsatt hög ambition med biogasutvecklingen i Västra Götaland. Biogas är en viktig regional utvecklingsfråga som bidrar till minskad klimatpåverkan och slutna kretslopp.
  Kristina Jonäng (C), ordflörande i Västra Götalandsregionens miljönämnd
  Vi tror att kombinationen av vikcykel och kollektivtrafik ger en flexibilitet och frihet som kan konkurrera med bilen
  William Schotte, projektledare för Buss ohoj
  Under prisets fyraåriga historia har vi fått in nästan 100 nomineringar och fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet.
  Moa Boëthius Lind, regionutvecklare
  Politiskt har vi sedan länge ett mål att regionen ska kunna ta ett utökat ansvar i relation till staten vad gäller arbetsmarknadspolitiken. De statliga pengarna skulle få mer effekt om de användes bättre. Detta har vi lyft med arbetsmarknadsministern och nu gör vi ett konkret inspel till arbetsmarknadsutredningen.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande
  Som ansvarig för näringspolitiken i Västra Götaland ser jag Byggstart Sverige som en manifestation för de västsvenska företagen och politikerna att gemensamt ställa krav på alternativ finansiering av ny järnväg Borås-Göteborg och få till en snabb byggstart.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp