Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Thomas Schulz

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 40 00
  http://www.vgregion.se/press
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  http://www.vgregion.se
 • Citat

  Jan Eriksson är en person som har fokus på utveckling och resultat. Han har dessutom ett starkt driv och djup kunskap om hela hälso- och sjukvårdssystemet.
  Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.
  Vi har målmedvetet och under en lång tid satsat på kunskapsintensiv produktutveckling och cirkulära affärsmodeller inom textil och modebranschen i Västra Götaland. För utvecklingen av en hållbar och konkurrenskraftig svensk textilindustri bör satsningar från nationellt håll landa i Sveriges textila centra Borås.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Vi vill samma sak för utvecklingen av framtidens hållbara textil- och modebransch från nationellt håll och regionalt i Västra Götaland. Och då måste också de offentliga satsningarna från den regionala och nationella nivån stärka varandra, för att vi ska få ut störst möjliga nytta av våra gemensamma resurser.
  Birgitta Losman
  En viktig förbättring är att VGR stått för den största minskningen av antibiotikaförskrivning i landet mellan 2009 och 2016 och har dessutom tagit ett rejält kliv uppåt i tabellen inom nyckeltalet för medicinska gaser
  Lars Karlsson, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen
  Vår satsning på att vara cykelvänliga bidrar till trivsel och hälsa, och får även bieffekten att många söker arbete spontant hos oss.
  Anders Pihl på CPAC Systems
  CPAC Systems uppfyller alla våra cykelvänliga kriterier. Det visar på verkligt engagemang!
  Karin Ryberg, på Hållbart resande väst
  Vi tycker att det är passande att ha detta samtal just här och nu. Västsverige är en kunskapsintensiv och exportberoende industriregion där vi nu ser att gamla starka industrigrenar förnyas på ett spännande sätt. En stor del av utvecklingen ligger i de globala trenderna digitalisering, automatisering och elektrifiering, där vår industri i vissa delar inte bara deltar utan även leder utvecklingen.
  Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen
  En framgångsfaktor har varit att vi är en stor region och att vi har värnat om en jämförelsevis stor budget för regional utveckling. Vår utmaning nu är att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför med avseende på bland annat klimat och hälsa på ett än mer effektivt och samordnat sätt.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Västra Götaland skulle kunna växa ännu mer om matchningen mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet av arbetssökande hade fungerat bättre. Vi behöver få in fler människor i utbildning för att få in medarbetare i företag som skriker efter folk. Rätt utbildning på lokal nivå kan sätta människor i arbete och det är bra för både samhället och individerna själva.
  Kristina Jonäng, regionråd
  Jag är stolt över att kunna dela ut stipendier till dessa idrottare som med sitt driv, sin målmedvetenhet och sin träningsentusiasm uppnått fantastiska resultat. Det är inspirerande att se det starka engagemanget hos årets stipendiater.
  Kristina Grapenholm, ordöfrande i kommittén för mänskliga rättigheter
  På mötet gavs en bild av ett Västra Götaland i stark ekonomisk utveckling. Det som däremot oroar är bland annat antalet elever som inte går klart skolan, därför väljer vi att satsa extra på att öka andelen elever som har fullföljda studier 2018.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  För att arbetet med kraftsamlingen ska få effekt krävs att vi särskilt belyser och fokuserar på några viktiga områden. Det känns väldigt bra att folkhälsokommittén och regionstyrelsen har enats kring de här sex rekommendationerna.
  Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén.
  Jag ser rekommendationerna som vägledning för vårt fortsatta arbete med kraftsamlingen. Att få våra ungdomar att fullfölja sina studier är det viktigaste vi kan satsa på i regionen för att de ska få en bättre framtid.
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef för Västra Götalandsregionen.
  Det finns många frågetecken kring EU:s framtida budget. Delvis på grund av den inkomstförlust som Brexit innebär. Men det råder också delade meningar om vad EU-länderna ska samarbete kring. Betalningsviljan tryter på flera håll
  Magnus Berntsson
  Bara i Västra Götaland och Halland får vi en och en halv miljard från europeiska struktur- och investeringsfonder under innevarande programperiod. Då är inte jordbruk- och landsbygdsutveckling eller det gränsöverskridande samarbetet inräknat. Det är viktigt att stödet även fortsättningsvis fortsätter betalas ut till alla regioner, även de med en stark tillväxt
  Magnus Berntsson
  Det är angeläget att lokal och regional nivå är med tillsammans med nationell och europeisk nivå och styr genomförandet av EU:s budget. Kunskapen om de lokala behoven och aktörerna är avgörande för framgångsrika utvecklingsinsatser
  Magnus Berntsson
  För att arbetet med kraftsamlingen ska få effekt krävs att vi särskilt belyser och fokuserar på några viktiga områden
  Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén.
  Jag ser rekommendationerna som vägledning för vårt fortsatta arbete med kraftsamlingen. Att få våra ungdomar att fullfölja sina studier är det viktigaste vi kan satsa på i regionen för att de ska få en bättre framtid
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef för Västra Götalandsregionen
  Jag är glad och kan konstatera att våra extrasatsningar har gett en mycket god effekt
  Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande
  Vi ska ta en ledande roll och se till att klimatomställningen i Västra Götaland bland annat stärker affärsmöjligheterna och skapar nya arbetstillfällen.
  Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
  Att fler aktörer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet
  Anders Danielsson, landshövdingen i Västra Götalands län
  – Steget mellan att cykla sommartid till att cykla året om är inte så stort som många verkar tro.
  William Schotte på Hållbart resande väst
  Vi är med i projektet Vintercyklist i år igen, eftersom det var mycket uppskattat förra året.
  Karin Nyberg, trafikplanerare på Varbergs kommun
  Barn och unga är en viktig målgrupp för nämndens medborgardialog och det nya rådet kommer inte att ersätta andra dialogaktiviteter där vi möter ungdomar och barn med sina föräldrar.
  Nicklas Attefjord, ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  För oss på Bris är det alltid viktigt med inflytande och delaktighet för varje enskilt barn, så även i frågor som handlar om hälso- och sjukvård. Därför blir det värdefullt att träffas i detta forum och få möjligheten att föra barnens berättelser och upplevelser vidare till hälso- och sjukvårdsnämnden.
  Anneli Grip, regionombud Bris Väst
  Det är fantastiskt roligt att så många vill vara med
  projektledare Gunilla Fransson Bangura
  Västra Götalandsregionen ser positivt på köparnas avsikter. Visionen om ett framtida Nuntorp som mötesplats och centra för utveckling av företag och planerna för Sparresäter med bland annat företagsutbildningar fortsätter att bidra till utvecklingen i bygden där skolorna finns.
  Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande
  Våra långsiktiga satsningar i samarbete med andra offentliga aktörer, forskning och näringsliv, har bidragit till att skapa innovationsmiljöer som är attraktiva för etablering av företag. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som nu bär frukt, och det är oerhört glädjande.
  Birgitta Losman, regionråd och regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Förra året var det 2257 elever i Västra Götaland som gick ut nionde klass utan gymnasiebehörighet
  Elisabeth Rahmberg
  Om knappt tjugo år kommer Göteborgsområdet ha 200 000 fler invånare än idag. Genom att göra dessa investeringar förbereder vi redan nu för att möta framtidens krav om en attraktiv kollektivtrafik. Vi räknar med att 100 000 fler kommer att arbeta i området, vilket innebär att krav på enkel och pålitlig kollektivtrafik kraftigt ökar efterfrågan. De här satsningarna innebär att vi kortar restider, kopplar samman stadsdelar på ett nytt sätt och gör att många fler kommer att kunna resa med kollektivtrafiken än vad som görs idag. Västra Götalandsregionen markerar vikten av dessa satsningar genom att ta en lika stor andel av satsningen som Göteborg.
  Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.
  Överenskommelsen bidrar till att göra Göteborg till en ännu mer sammanhållen, attraktiv och hållbar stad. Vi kommer framöver att bygga massor av nya bostäder inom Älvstaden och i övriga Göteborg. Då är det mycket viktigt att också satsa på ny kollektivtrafik och nya cykelstråk. Särskilt med de två nya förbindelserna över älven kommer det att bli mycket smidigare att ta sig runt i staden.
  Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad
  Det är glädjande att staten, med denna överenskommelse, kan bidra till kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden i Göteborg. Det skapas stora samhällsnyttor och integrationen och sammanhållningen mellan olika stadsdelar gynnas. Detta var den sista storstadsöverenskommelsen och med detta har vi nu fullföljt regeringens uppdrag enligt vårt direktiv gällande storstäderna.
  HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen
  För att kunna öppna upp och göra information tillgänglig för innovation och utveckling av nya tjänster är god informationssäkerhet centralt. Genom den här satsningen förstärker vi vårt samarbete med kommunerna i Västra Götaland, för att tillsammans öka tilliten till vår hantering av offentlig information.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.
  En produktion på cirka 100 TWh/år måste ersättas under 15 år. Det ger gott hopp för en utbyggnad av vindkraften
  Fredrik Dolff, samordnare för Noden för näringsliv och affärsutveckling. som är placerad på Västra Götalandsregionen
  Efter 2030 och fram till och med 2045 behöver i princip alla kraftproduktionsanläggningar som idag är i drift att ersättas med nya, med undantag för vattenkraften som dock behöver genomföra reinvesteringar
  Energimyndigheten, ER 2017:03
  En frisk satsning inom en svår bransch som bidrar till att skapa en levande landsbygd.
  Henrik Sundström (M), ledamot i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
  Den väl fungerande förskolan bidrar till att skapa en attraktiv landsbygd dit familjer vill flytta och bosätta sig långsiktigt.
  Petra Elf, ledamot (MP) i regionutvecklingsnämnden., Västra Götalandsregionen
  Vi behöver kunna producera mer på samma jordbruksareal och samtidigt göra det uthålligt och med minskad miljöpåverkan. Genom satsningen i projektet Smart Agri vill vi utveckla en plattform och mötesplats som kan erbjuda relevant stöd till dom som tillsammans sitter inne med lösningarna.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.
  – Det är en stor ära att ha fått förtroendet att representera så många regioner runt om i Europa genom AER. Starka regioner är en förutsättning för ett starkt Europa och EU, säger
  Magnus Berntsson, ordförande i regionfullmäktige
  Genom detta värdskap vill vi förtydliga länets ambitioner att arbeta tillsammans inom området.
  Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Vårens konjunkturmätning visar på ett urstarkt konjunkturläge och en stark framtidstro bland företagen i Västra Götaland. Det mesta talar för en fortsatt uppgång det kommande halvåret, bl.a. till följd av en ökad efterfrågan från omvärlden som gynnar det västsvenska exporttunga näringslivet. På sikt finns det dock en betydande osäkerhet kring världshandelns utveckling.
  Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.
  Samtidigt som sysselsättningen har ökat rekordartat senaste kvartalet, minskade arbetslösheten endast marginellt. Detta är ett tecken på att matchningsproblematiken på arbetsmarknaden har förstärkts ytterligare.
  Mats Granér, samhällsanalyschef
  Skaraborg har haft en mycket stark utveckling det senaste halvåret, bland annat till följd av den goda konjunkturen inom fordonsindustrin och byggbranschen. Om företagens förväntningar slår in är Skaraborg på väg mot en högkonjunktur.
  Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.
  De varslade nerdragningarna i Ericssons Boråsfabrik tycks inte ha påverkat stämningsläget i Sjuhärads näringsliv i någon större omfattning. Om företagens förväntningar slår in är Sjuhärad på väg mot en högkonjunktur.
  Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen
  Det mesta går åt rätt håll i Göteborgsregionen just nu. Fordonsindustrins starka läge och bygg-boomen skapar tillväxt i hela ekonomin.
  Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen
  Det är glädjande att se att det råder en så stark framtidsoptimism inom Fyrbodals näringsliv. Det tyder på att regionen nu på allvar kommit över den stora omställningen efter finanskrisen och SAAB:s konkurs.
  Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen
  Barnets mänskliga rättigheter angår oss alla. För att kunna utkräva sina rättigheter behöver man känna till vilka de är. Årets stipendiat skapar kunskap på ett lekfullt sätt. Frågorna om barnets rättigheter kommer under huden på dem som är med på Barnrättsäventyret. Jag är mycket imponerad av årets stipendiat.
  Kristina Grapenholm, ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter
  Utöver stipendiaternas fantastiska engagemang i utvecklingen av miljöinsatserna, har ledningens stöd varit väsentligt för framgången.
  Kristina Jonäng (C), ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd
  Jag är glad och stolt över att den här modellen för hjälpmedelsförsörjning kan fortsätta. Avtalet är ett mycket bra exempel på det goda samarbete som vi har med kommunerna i Västra Götaland på många områden.
  Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
  Den valda modellen med ett samarbetsavtal för hjälpmedelsförsörjningen ger stora vinster för alla inblandade parter. Detta gäller inte minst för patienter och brukare som garanteras kontinuitet i vård och behandling när det gäller hjälpmedel även om ansvaret för vården växlar mellan kommun och region under vårdtiden.
  Thomas Jungbeck, direktör VästKom
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp