Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Thomas Schulz

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 40 00
  http://www.vgregion.se/press
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  http://www.vgregion.se
 • Citat

  Vi tar nu tillsammans med Västfastigheter fram metoder för energieffektivisering på bred front,
  Anna Teghammar, miljöstrateg på Koncernkontoret, VGR
  Västra Götalandsregionen går med i STRING för att det innebär nya möjligheter att sätta Västra Götalands intressen i ett större sammanhang. Fördelen är att det ger förstärkta kontaktytor mot Norge, Skåne, Danmark och Tyskland och med fem nya medlemmar från Norge och Sverige kommer STRING att arbeta med hela infrastrukturkorridoren från Hamburg till Oslo
  Magnus Berntsson ordförande regionfullmäktige Västra Götalandsregionen
  Vi har en fortsatt hög ambition med biogasutvecklingen i Västra Götaland. Biogas är en viktig regional utvecklingsfråga som bidrar till minskad klimatpåverkan och slutna kretslopp.
  Kristina Jonäng (C), ordflörande i Västra Götalandsregionens miljönämnd
  Vi tror att kombinationen av vikcykel och kollektivtrafik ger en flexibilitet och frihet som kan konkurrera med bilen
  William Schotte, projektledare för Buss ohoj
  Under prisets fyraåriga historia har vi fått in nästan 100 nomineringar och fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet.
  Moa Boëthius Lind, regionutvecklare
  Politiskt har vi sedan länge ett mål att regionen ska kunna ta ett utökat ansvar i relation till staten vad gäller arbetsmarknadspolitiken. De statliga pengarna skulle få mer effekt om de användes bättre. Detta har vi lyft med arbetsmarknadsministern och nu gör vi ett konkret inspel till arbetsmarknadsutredningen.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande
  Som ansvarig för näringspolitiken i Västra Götaland ser jag Byggstart Sverige som en manifestation för de västsvenska företagen och politikerna att gemensamt ställa krav på alternativ finansiering av ny järnväg Borås-Göteborg och få till en snabb byggstart.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  En riskgrupp för mässling är de allra minsta barnen som ännu inte fått vaccin.
  Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare
  Utsätt inte barn i onödan för miljöer där många vistas och där sjukdom kan spridas.
  Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare
  Vi vet att det finns enormt behov av investeringar i cykelnätet i Västra Götaland, därför går regionutvecklingsnämnden in med hela 20 miljoner extra 2017. Tillsammans vill vi med kommunerna få bättre fart på utbyggnaden för ökad cykling.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Bredband handlar om att företagande och vardagsliv ska fungera både i stan och på landet, Jag är glad att vi på plats i Borås beslutat att avsätta stöd för bredbandsutbyggnation i Tärby-Komlösa-Finnekumla, Seglora, Borgstena och Tämta
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Båda matlagningsapparna är fantastiska! Nu kan fler lära sig att laga mat, även personer med lässvårigheter
  Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén
  Vi hoppas att apparna bidrar till en ökad livskvalitet och matglädje hos befolkningen. Att äta bra mat vet vi ju viktigt, men ibland är det själva matlagningen som sätter upp hinder. Med hjälp av apparna hoppas vi att fler kommer över tröskeln och börjar med sin matlagning
  Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare på Hushållningssällskapet Väst
  Just nu går det väldigt bra för näringslivet i hela Västra Götaland. Det är särskilt glädjande att se att Sjuhärad toppar konjunkturkurvan trots personalnedskärningarna i Ericssons Boråsfabrik.
  Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör
  Den exportintensiva industrin i Västra Götaland gynnas av en stark global konjunktur. Detta kombinerat med en bygg-boom och omfattande infrastruktursatsningar bidrar till en mycket stark konjunktur. Ytterligare ett positivt tecken är omfattande FoU-investeringar som vi ser inom framför allt fordonsindustrin.
  Mats Granér, samhällsanalyschef
  Efter en mindre svacka för ett år sedan till följd av att neddragningarna i Ericssons Borås-fabrik aviserades, sjuder det nu av optimism i Sjuhärads näringsliv.
  Mats Granér, samhällsanalyschef
  Just nu går det väldigt bra för näringslivet i Göteborgsregionen. Den exportintensiva industrin i gynnas av en stark global konjunktur som i sin tur lyfter tjänstesektorn. Detta kombinerat med en bygg-boom och omfattande infrastruktursatsningar bidrar till en urstark konjunktur. Ytterligare ett positivt tecken är stora FoU-investeringar som vi ser inom framför allt fordonsindustrin.
  Mats Granér, samhällsanalyschef
  Den starka industrikonjunkturen är just nu dragloket i Fyrbodals ekonomi. Inte minst transportmedelsindustrin som just nu befinner sig i ett exceptionellt bra läge.
  Mats Granér, samhällsanalyschef
  Just nu går det väldigt bra för näringslivet i Skaraborg. Den exportintensiva industrin gynnas av en stark global konjunktur, inte minst den för Skaraborg så viktiga fordonsindustrin. Detta kombinerat med en glödhet byggbransch bidrar till en mycket bra konjunkturläge.
  Mats Granér, samhällsanalyschef
  Jan Eriksson är en person som har fokus på utveckling och resultat. Han har dessutom ett starkt driv och djup kunskap om hela hälso- och sjukvårdssystemet.
  Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.
  Vi har målmedvetet och under en lång tid satsat på kunskapsintensiv produktutveckling och cirkulära affärsmodeller inom textil och modebranschen i Västra Götaland. För utvecklingen av en hållbar och konkurrenskraftig svensk textilindustri bör satsningar från nationellt håll landa i Sveriges textila centra Borås.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Vi vill samma sak för utvecklingen av framtidens hållbara textil- och modebransch från nationellt håll och regionalt i Västra Götaland. Och då måste också de offentliga satsningarna från den regionala och nationella nivån stärka varandra, för att vi ska få ut störst möjliga nytta av våra gemensamma resurser.
  Birgitta Losman
  En viktig förbättring är att VGR stått för den största minskningen av antibiotikaförskrivning i landet mellan 2009 och 2016 och har dessutom tagit ett rejält kliv uppåt i tabellen inom nyckeltalet för medicinska gaser
  Lars Karlsson, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen
  Vår satsning på att vara cykelvänliga bidrar till trivsel och hälsa, och får även bieffekten att många söker arbete spontant hos oss.
  Anders Pihl på CPAC Systems
  CPAC Systems uppfyller alla våra cykelvänliga kriterier. Det visar på verkligt engagemang!
  Karin Ryberg, på Hållbart resande väst
  Vi tycker att det är passande att ha detta samtal just här och nu. Västsverige är en kunskapsintensiv och exportberoende industriregion där vi nu ser att gamla starka industrigrenar förnyas på ett spännande sätt. En stor del av utvecklingen ligger i de globala trenderna digitalisering, automatisering och elektrifiering, där vår industri i vissa delar inte bara deltar utan även leder utvecklingen.
  Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen
  En framgångsfaktor har varit att vi är en stor region och att vi har värnat om en jämförelsevis stor budget för regional utveckling. Vår utmaning nu är att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför med avseende på bland annat klimat och hälsa på ett än mer effektivt och samordnat sätt.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Västra Götaland skulle kunna växa ännu mer om matchningen mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet av arbetssökande hade fungerat bättre. Vi behöver få in fler människor i utbildning för att få in medarbetare i företag som skriker efter folk. Rätt utbildning på lokal nivå kan sätta människor i arbete och det är bra för både samhället och individerna själva.
  Kristina Jonäng, regionråd
  Jag är stolt över att kunna dela ut stipendier till dessa idrottare som med sitt driv, sin målmedvetenhet och sin träningsentusiasm uppnått fantastiska resultat. Det är inspirerande att se det starka engagemanget hos årets stipendiater.
  Kristina Grapenholm, ordöfrande i kommittén för mänskliga rättigheter
  På mötet gavs en bild av ett Västra Götaland i stark ekonomisk utveckling. Det som däremot oroar är bland annat antalet elever som inte går klart skolan, därför väljer vi att satsa extra på att öka andelen elever som har fullföljda studier 2018.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  För att arbetet med kraftsamlingen ska få effekt krävs att vi särskilt belyser och fokuserar på några viktiga områden. Det känns väldigt bra att folkhälsokommittén och regionstyrelsen har enats kring de här sex rekommendationerna.
  Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén.
  Jag ser rekommendationerna som vägledning för vårt fortsatta arbete med kraftsamlingen. Att få våra ungdomar att fullfölja sina studier är det viktigaste vi kan satsa på i regionen för att de ska få en bättre framtid.
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef för Västra Götalandsregionen.
  Det finns många frågetecken kring EU:s framtida budget. Delvis på grund av den inkomstförlust som Brexit innebär. Men det råder också delade meningar om vad EU-länderna ska samarbete kring. Betalningsviljan tryter på flera håll
  Magnus Berntsson
  Bara i Västra Götaland och Halland får vi en och en halv miljard från europeiska struktur- och investeringsfonder under innevarande programperiod. Då är inte jordbruk- och landsbygdsutveckling eller det gränsöverskridande samarbetet inräknat. Det är viktigt att stödet även fortsättningsvis fortsätter betalas ut till alla regioner, även de med en stark tillväxt
  Magnus Berntsson
  Det är angeläget att lokal och regional nivå är med tillsammans med nationell och europeisk nivå och styr genomförandet av EU:s budget. Kunskapen om de lokala behoven och aktörerna är avgörande för framgångsrika utvecklingsinsatser
  Magnus Berntsson
  För att arbetet med kraftsamlingen ska få effekt krävs att vi särskilt belyser och fokuserar på några viktiga områden
  Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén.
  Jag ser rekommendationerna som vägledning för vårt fortsatta arbete med kraftsamlingen. Att få våra ungdomar att fullfölja sina studier är det viktigaste vi kan satsa på i regionen för att de ska få en bättre framtid
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef för Västra Götalandsregionen
  Jag är glad och kan konstatera att våra extrasatsningar har gett en mycket god effekt
  Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande
  Vi ska ta en ledande roll och se till att klimatomställningen i Västra Götaland bland annat stärker affärsmöjligheterna och skapar nya arbetstillfällen.
  Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
  Att fler aktörer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet
  Anders Danielsson, landshövdingen i Västra Götalands län
  – Steget mellan att cykla sommartid till att cykla året om är inte så stort som många verkar tro.
  William Schotte på Hållbart resande väst
  Vi är med i projektet Vintercyklist i år igen, eftersom det var mycket uppskattat förra året.
  Karin Nyberg, trafikplanerare på Varbergs kommun
  Barn och unga är en viktig målgrupp för nämndens medborgardialog och det nya rådet kommer inte att ersätta andra dialogaktiviteter där vi möter ungdomar och barn med sina föräldrar.
  Nicklas Attefjord, ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  För oss på Bris är det alltid viktigt med inflytande och delaktighet för varje enskilt barn, så även i frågor som handlar om hälso- och sjukvård. Därför blir det värdefullt att träffas i detta forum och få möjligheten att föra barnens berättelser och upplevelser vidare till hälso- och sjukvårdsnämnden.
  Anneli Grip, regionombud Bris Väst
  Det är fantastiskt roligt att så många vill vara med
  projektledare Gunilla Fransson Bangura
  Västra Götalandsregionen ser positivt på köparnas avsikter. Visionen om ett framtida Nuntorp som mötesplats och centra för utveckling av företag och planerna för Sparresäter med bland annat företagsutbildningar fortsätter att bidra till utvecklingen i bygden där skolorna finns.
  Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande
  Våra långsiktiga satsningar i samarbete med andra offentliga aktörer, forskning och näringsliv, har bidragit till att skapa innovationsmiljöer som är attraktiva för etablering av företag. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som nu bär frukt, och det är oerhört glädjande.
  Birgitta Losman, regionråd och regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Förra året var det 2257 elever i Västra Götaland som gick ut nionde klass utan gymnasiebehörighet
  Elisabeth Rahmberg
  Om knappt tjugo år kommer Göteborgsområdet ha 200 000 fler invånare än idag. Genom att göra dessa investeringar förbereder vi redan nu för att möta framtidens krav om en attraktiv kollektivtrafik. Vi räknar med att 100 000 fler kommer att arbeta i området, vilket innebär att krav på enkel och pålitlig kollektivtrafik kraftigt ökar efterfrågan. De här satsningarna innebär att vi kortar restider, kopplar samman stadsdelar på ett nytt sätt och gör att många fler kommer att kunna resa med kollektivtrafiken än vad som görs idag. Västra Götalandsregionen markerar vikten av dessa satsningar genom att ta en lika stor andel av satsningen som Göteborg.
  Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.
  Överenskommelsen bidrar till att göra Göteborg till en ännu mer sammanhållen, attraktiv och hållbar stad. Vi kommer framöver att bygga massor av nya bostäder inom Älvstaden och i övriga Göteborg. Då är det mycket viktigt att också satsa på ny kollektivtrafik och nya cykelstråk. Särskilt med de två nya förbindelserna över älven kommer det att bli mycket smidigare att ta sig runt i staden.
  Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp