Citat

Vi kommer också genomföra stödsamtal med ungdomar och anhöriga samt anordna föreläsningar om våldsprevention och maskulinitet till unga i Västra Götaland
Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
Målet med projektet är att bedriva gräsrotsverksamhet riktad till unga. Målgruppen är unga och unga vuxna som lever i eller riskerar att leva i våldskontexter och utanförskap
Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
Att bryta dessa mönster för att ge ökad framtidstro och självkänsla hos unga som lever i dessa miljöer ses som ett angeläget område. Det ska bli spännande att följa projektets utveckling och ta del av resultaten
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
Genom att utveckla hemsidan och mobilappen kan vi sprida information om verksamheten. Vårt mål är att öka insatserna med 50 % och att kunna ge stöd även när chatten är stängd
Josephine Kollén, projektledare på Tjejjouren Väst
Även mobilappen kommer få en modernare form och funktion för att även den ska bli bättre anpassad för målgruppen. I appen ska vi även kunna se statistik över antal besökare, ålder och vilka ämnen som varit populärast att söka på
Josephine Kollén, projektledare på Tjejjouren Väst
Projektet ligger helt i linje med folkhälsokommitténs mål om att förbättra förutsättningarna för den psykiska hälsan genom främjandeinsatser och jämställdhetsarbete, det ska bli spännande att följa resultatet
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
Föreläsarna fokuserade på områden som fred, miljö och mat och hur allt hör ihop och är viktiga för att vi ska få en hållbar framtid
Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, om konferensen
Intresset var stort bland åhörarna och vår förmåga att fånga det tvärsektoriella för en avgörande inte bara skol- och hälsofråga utan också samhällsfråga, verkar ha imponerat på många
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
Att vi kan lära och inspireras av varandra är själva drivkraften i nätverket WHO Healthy Cities, det bidrar till att föra folkhälsoarbetet framåt i våra städer och regioner
Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté
Det är glädjefyllt att få ta del av dessa imponerande och inspirerande idrottares prestationer och det är en ära att idag få dela ut stipendiet.
Kristina Grapenholm, ordförande i Kommittén för mänskliga rättigheter
Det handlar om att förse pediatriken och barnhälsovården med verktyg för att möta utvecklingen och värna om barns goda hälsa.
Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande
Vi vet att den som har en utbildning har större chans att få ett arbete, en fast inkomst, en bostad och mår helt enkelt bättre
Håkan Linnarsson
Jag hoppas att rapporten kan engagera och beröra runt om i medlemsländerna och vara till stöd i deras fortsatt arbete med jämlik hälsa
Håkan Linnarsson
Genom projektet kommer vi kunna skapa kunskap och synergier mellan de olika test- och pilotaktiviteterna i regionen men även nationellt. Då både branschföretag, akademi och offentliga aktörer är involverade kommer flytande biogas som fordonsbränsle utvärderas från alla håll.
Peter Öhman, operativ chef på Lindholmen Science Park
Vi gör denna satsning för att driva omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Det är ett mycket stort steg från oss, och glädjande nog ser vi ett växande intresse även hos våra transportköpare för frågan.
Ulf Johansson, ägare av Götene Kyltransporter
Detta är en fantastisk möjlighet att demonstrera och utvärdera hela värdekedjan för biogas tillsammans med våra nya lastbilar för flytande biogas. Detta kommer att gynna omställningen till klimatneutrala transporter i Sverige och stötta våra möjligheter till export i Europa.
Lars Mårtensson, miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar
Västra Götalandsregionen har ett starkt engagemang i biogas som en del i fossiloberoende region. Därför gör vi den här satsningen på biogas i tunga fordon.
Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
Vi visar på initiativ och möjligheter och den utveckling som drivs av många för att nå ett mer hållbart nyttjande av havets resurser
Kristina Jonäng (C), ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd
I årets program för Västerhavsveckan finns fler aktiviteter än någonsin - havsnära arrangemang, besökstillfällen och upplevelser för hela familjen.
Gunilla Fransson Bangura, projektledare Västra Götalandsregionen.
Nu är det dags att vi tar ansvar för våra utsläpp i resten av världen
Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen
Jag ser det som positivt att Klimatrådet i Västra Götaland vill se ett nationellt konsumtionsmål. Det är solklart att vi inte kommer att komma hela vägen om vi bara mäter utsläpp från det vi producerar i Sverige
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
Om det är svårt att mäta klimatutsläppen från svenskarnas konsumtion, ställer vi i Västra Götaland gärna upp som testarena
Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförande och en del av Klimatråd Västra Götaland
Vår produktion i Västra Götaland täcker konsumtionen av spannmål och mejeriprodukter. Men för grönsaker som tomat, sallat och morötter är självförsörjningsgraden under fem procent
Birgit Landquist
Vi vet att det finns fantastiska resurser i länet, såsom stora arealer bördig jordbruksmark, närheten till havet och ett stort engagemang och kunnande kring mat
Birgit Landquist
Med konsumenternas stigande intresse för hälsa och klimat kommer nya affärsmöjligheter där råvaror och produkter från Västra Götaland kan ta mycket större plats. Vi vill bidra till en konstruktiv dialog om matens ursprung, kvalitet och miljöpåverkan
Robin Kalmendal
Företagen går på högvarv och många har svårt att hinna leverera allt som kunderna vill ha. För att de småskaliga producenterna ska växa och nå fler konsumenter krävs innovativ produktutveckling och ett fördjupat samarbete med dagligvaruhandeln. Vi borde kunna äta lokalproducerat också till lunch och middag, inte bara frukost
Marcus Nyström
De personliga kontakterna är ett stort värde. Det kommer ge oss stora möjligheter för samverkan inom olika cykelrelaterade aktiviteter på ett sätt som vi inte kan göra idag
Sara Persson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
Martin Spjut har byggt upp sitt företag från noll med ett påtagligt driv och engagemang för den lokala bygden, men också för miljön och skogen där han verkar.
Moa Boëthius Lind, regionutvecklare, näringslivsavdelningen, Koncernstab regional utveckling
Vi tar emot representanter från 33 regioner i Europa och världen, allt från Kazakstan, Ryssland och Israel, för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en hälsosammare framtid,
folkhälsochef Elisabeth Rahmberg
En mycket värdig vinnare. Men alla de nominerade och deras företag är fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet på landsbygden.
Moa Boëthius Lind, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
Familjecentralerna omfattar samtliga aktörer i samhället som kommer i kontakt med invånarna, de fungerar som ett nav i det förebyggande och hälso-främjande arbetet
Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB
Om närområdessamverkan fortsättningsvis ska fortsätta fungera som styrgrupp bör kunskap om det familjecentrerade arbetssättet, roller och ansvarsförhållanden förtydligas. Gemensamma indikatorer för systematisk uppföljning av FCA behöver tas fram för att följa arbetet över tid
Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB
Att forskarna är delaktiga i skolans arbete för att hitta de lokala förutsättningarna, är en framgångsfaktor. Det gäller att hitta situationer i vardagen som bidrar till ökad studiemotivation
Lars Jansson, projektägare för ”Hitta drivet”
Det är viktigt att vi ser till allas motivation i projektet, både elever och lärare och hela styrkedjan. Det är svåra frågor det här. Utgångspunkten i projektet är betygsskillnader men att fokusera på en genusgrupp gör att målet riskerar att man missar målet, dvs ökad måluppfyllelse för alla elever. Här handlar det om att HittaDrivet för alla i skolan både barn och vuxna, att arbeta tillsammans för att öka motivation och delaktighet genom ökad insikt och förståelse för när genus spelar roll och när det är annat som påverkar
doktor Maria Spante, forskare vid Högskolan Väst
Med Västlänken och detta besked kommer vi äntligen kunna öka tågtrafiken för invånarna.
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
Beskedet är resultatet av hårt lobbyarbete och vinnarna är invånarna, klimatet och näringslivet.
Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden i VGR
Äntligen efter 30 års arbete! Detta är vad vi kommuner tillsammans med regionen arbetat för.
Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås
Vårens konjunkturbarometer visar att det gynnsamma läget för Västra Götalands näringsliv fortsätter. Samtliga delregioner i länet befinner sig nu i ett läge som kan karakteriseras av högkonjunktur.
Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
Trots dämpningen på bostadsmarknaden fortsätter byggbranschen att uppvisa ett mycket starkt konjunkturläge. Det förklaras av en stor omfattning av pågående och beställda kommande uppdrag. Förväntningarna om en uppgång som förutsågs för ett halvår sedan har dock inte infriats.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
Det är inte minst fordonsindustrin och byggbranschen som bidrar till det positiva läget med rejält positiva omdömen.
Mats grnaér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
En stark utveckling inom framför allt tillverkningsindustrin och byggindustrin har bidragit till att konjunkturen i Fyrbodal har stärkts ytterligare. Företagen tror på ett ännu bättre konjunkturläge till hösten.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
Det fortsätter att gå bra för näringslivet i Göteborgsregionen. Framför allt beror det på att den exportintensiva industrin, inte minst fordonsindustrin, gynnas av en god internationell konjunktur.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
Sjuhärads näringsliv går mycket bra just nu, även om förväntningarna från i höstas om en uppgång inte har infriats.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
Inom ramen för fullföljda studier ser vi på den psykiska hälsans betydelse inom flera områden och ur ett bredare perspektiv. Bland annat tittar vi på hur elevhälsan och första linjens vård ska samordna sig på ett bättre sätt. Det är en av de viktigaste frågorna vi har att adressera och vi kommer att följa frågan på nationell nivå med stort intresse.
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen
Jag tycker att man ska söka om man är nyfiken på att ändra sina vanor och anta en utmaning
William Schotte, projektledare för Buss ohoj!
Vi har fått in rekordmånga bidrag och det har krävts många timmars överläggning och tuffa beslut.
Moa Boëthius, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen och ansvarig för Unga Landsbygdspriset i Väst
Vi vill medverka till kortare vägar mellan energipolitiken och innovationerna i Västra Götaland
Kristina Jonäng (C), ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd
Genom de upparbetade kanaler för samverkan som finns hoppas vi nu kunna stärka arbetet för att gå före i Västra Götaland med brett genomförande av framsynta åtgärder inom förnybar energi och hållbara transporter.
Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen
Vi kommer att anordna studiebesök, läger och prova-på verksamhet inom föreningslivet. Flickorna kommer också att få besök av olika samhällsaktörer såsom ungdomsmottagning, polismyndighet och olika aktörer inom hälso- och sjukvården
Karin Jacobsson-Mauritzson, projektledare för Integrera mera
Vi vill att föräldrar och vårdnadshavare ska förstå hur viktigt det är att de läser för sina barn
Anne Aldebrink, processledare för Familjecentrerat arbetssätt i Västra Göteborg och projektledare för Sagocaféet