Citat

Vi visar på initiativ och möjligheter och den utveckling som drivs av många för att nå ett mer hållbart nyttjande av havets resurser
Kristina Jonäng (C), ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd
I årets program för Västerhavsveckan finns fler aktiviteter än någonsin - havsnära arrangemang, besökstillfällen och upplevelser för hela familjen.
Gunilla Fransson Bangura, projektledare Västra Götalandsregionen.
Nu är det dags att vi tar ansvar för våra utsläpp i resten av världen
Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen
Jag ser det som positivt att Klimatrådet i Västra Götaland vill se ett nationellt konsumtionsmål. Det är solklart att vi inte kommer att komma hela vägen om vi bara mäter utsläpp från det vi producerar i Sverige
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
Om det är svårt att mäta klimatutsläppen från svenskarnas konsumtion, ställer vi i Västra Götaland gärna upp som testarena
Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförande och en del av Klimatråd Västra Götaland
Vår produktion i Västra Götaland täcker konsumtionen av spannmål och mejeriprodukter. Men för grönsaker som tomat, sallat och morötter är självförsörjningsgraden under fem procent
Birgit Landquist
Vi vet att det finns fantastiska resurser i länet, såsom stora arealer bördig jordbruksmark, närheten till havet och ett stort engagemang och kunnande kring mat
Birgit Landquist
Med konsumenternas stigande intresse för hälsa och klimat kommer nya affärsmöjligheter där råvaror och produkter från Västra Götaland kan ta mycket större plats. Vi vill bidra till en konstruktiv dialog om matens ursprung, kvalitet och miljöpåverkan
Robin Kalmendal
Företagen går på högvarv och många har svårt att hinna leverera allt som kunderna vill ha. För att de småskaliga producenterna ska växa och nå fler konsumenter krävs innovativ produktutveckling och ett fördjupat samarbete med dagligvaruhandeln. Vi borde kunna äta lokalproducerat också till lunch och middag, inte bara frukost
Marcus Nyström
De personliga kontakterna är ett stort värde. Det kommer ge oss stora möjligheter för samverkan inom olika cykelrelaterade aktiviteter på ett sätt som vi inte kan göra idag
Sara Persson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
Martin Spjut har byggt upp sitt företag från noll med ett påtagligt driv och engagemang för den lokala bygden, men också för miljön och skogen där han verkar.
Moa Boëthius Lind, regionutvecklare, näringslivsavdelningen, Koncernstab regional utveckling
Vi tar emot representanter från 33 regioner i Europa och världen, allt från Kazakstan, Ryssland och Israel, för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en hälsosammare framtid,
folkhälsochef Elisabeth Rahmberg
En mycket värdig vinnare. Men alla de nominerade och deras företag är fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet på landsbygden.
Moa Boëthius Lind, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
Familjecentralerna omfattar samtliga aktörer i samhället som kommer i kontakt med invånarna, de fungerar som ett nav i det förebyggande och hälso-främjande arbetet
Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB
Om närområdessamverkan fortsättningsvis ska fortsätta fungera som styrgrupp bör kunskap om det familjecentrerade arbetssättet, roller och ansvarsförhållanden förtydligas. Gemensamma indikatorer för systematisk uppföljning av FCA behöver tas fram för att följa arbetet över tid
Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB
Att forskarna är delaktiga i skolans arbete för att hitta de lokala förutsättningarna, är en framgångsfaktor. Det gäller att hitta situationer i vardagen som bidrar till ökad studiemotivation
Lars Jansson, projektägare för ”Hitta drivet”
Det är viktigt att vi ser till allas motivation i projektet, både elever och lärare och hela styrkedjan. Det är svåra frågor det här. Utgångspunkten i projektet är betygsskillnader men att fokusera på en genusgrupp gör att målet riskerar att man missar målet, dvs ökad måluppfyllelse för alla elever. Här handlar det om att HittaDrivet för alla i skolan både barn och vuxna, att arbeta tillsammans för att öka motivation och delaktighet genom ökad insikt och förståelse för när genus spelar roll och när det är annat som påverkar
doktor Maria Spante, forskare vid Högskolan Väst
Med Västlänken och detta besked kommer vi äntligen kunna öka tågtrafiken för invånarna.
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
Beskedet är resultatet av hårt lobbyarbete och vinnarna är invånarna, klimatet och näringslivet.
Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden i VGR
Äntligen efter 30 års arbete! Detta är vad vi kommuner tillsammans med regionen arbetat för.
Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås
Vårens konjunkturbarometer visar att det gynnsamma läget för Västra Götalands näringsliv fortsätter. Samtliga delregioner i länet befinner sig nu i ett läge som kan karakteriseras av högkonjunktur.
Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
Trots dämpningen på bostadsmarknaden fortsätter byggbranschen att uppvisa ett mycket starkt konjunkturläge. Det förklaras av en stor omfattning av pågående och beställda kommande uppdrag. Förväntningarna om en uppgång som förutsågs för ett halvår sedan har dock inte infriats.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
Det är inte minst fordonsindustrin och byggbranschen som bidrar till det positiva läget med rejält positiva omdömen.
Mats grnaér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
En stark utveckling inom framför allt tillverkningsindustrin och byggindustrin har bidragit till att konjunkturen i Fyrbodal har stärkts ytterligare. Företagen tror på ett ännu bättre konjunkturläge till hösten.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
Det fortsätter att gå bra för näringslivet i Göteborgsregionen. Framför allt beror det på att den exportintensiva industrin, inte minst fordonsindustrin, gynnas av en god internationell konjunktur.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
Sjuhärads näringsliv går mycket bra just nu, även om förväntningarna från i höstas om en uppgång inte har infriats.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen
Inom ramen för fullföljda studier ser vi på den psykiska hälsans betydelse inom flera områden och ur ett bredare perspektiv. Bland annat tittar vi på hur elevhälsan och första linjens vård ska samordna sig på ett bättre sätt. Det är en av de viktigaste frågorna vi har att adressera och vi kommer att följa frågan på nationell nivå med stort intresse.
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen
Jag tycker att man ska söka om man är nyfiken på att ändra sina vanor och anta en utmaning
William Schotte, projektledare för Buss ohoj!
Vi har fått in rekordmånga bidrag och det har krävts många timmars överläggning och tuffa beslut.
Moa Boëthius, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen och ansvarig för Unga Landsbygdspriset i Väst
Vi vill medverka till kortare vägar mellan energipolitiken och innovationerna i Västra Götaland
Kristina Jonäng (C), ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd
Genom de upparbetade kanaler för samverkan som finns hoppas vi nu kunna stärka arbetet för att gå före i Västra Götaland med brett genomförande av framsynta åtgärder inom förnybar energi och hållbara transporter.
Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen
Vi kommer att anordna studiebesök, läger och prova-på verksamhet inom föreningslivet. Flickorna kommer också att få besök av olika samhällsaktörer såsom ungdomsmottagning, polismyndighet och olika aktörer inom hälso- och sjukvården
Karin Jacobsson-Mauritzson, projektledare för Integrera mera
Vi vill att föräldrar och vårdnadshavare ska förstå hur viktigt det är att de läser för sina barn
Anne Aldebrink, processledare för Familjecentrerat arbetssätt i Västra Göteborg och projektledare för Sagocaféet
Samordnaren ska inspirera och ge konkreta tips på hur man fångar och vidmakthåller barnens intresse för läsning. Inspiration kan ges genom kunskap om hur man läser för barnen med inlevelse och på så sätt fångar barnens intresse
Anne Aldebrink
Vi är glada att fortsätta samarbetet med SLU och vår gemensamma satsning är viktig för den kunskapsintensiva utvecklingen inom lantbruket. Tillsammans stärker vi Västra Götaland som föregångare inom forskning och demonstration av hållbar livsmedelsförsörjning.
Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
Ett regionalt samarbete i en stark lantbruksregion som Västra Götaland är viktigt för SLU och för framtidens gemensamma utmaningar. Forskningen i Skara fyller en viktig funktion för kunskapskedjan i lantbruket såväl regionalt som nationellt.
Erik Fahlbeck, vicerektor SLU
Det är fantastiskt med våra medarbetare inom Västra Götalandsregionen som tänker ett steg längre och tar nya smarta initiativ för hållbar utveckling
Kristina Jonäng, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd
För utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig svensk textilindustri är den nationella satsningen på Högskolan i Borås helt rätt
Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämndens ordförande
Vår senaste satsning på en plattform – Do-tank center – samlar cirkulära initiativ inom mode och inredning på Science Park Borås
Kristina Jonäng (C ) ordförande miljönämnden
Det handlar både om sysselsättning och att Västsverige som föregångare kan ge tyngd åt att bidra till utvecklingen globalt för en mer långsiktigt hållbar textilindustri
Claes Redberg (S), andre vice ordförande miljönämnden
Vi behöver fler operationssjuksköterskor
Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande
2017 har varit ett år av fokusering och kraftsamling. Det gläder mig även att kunna säga att vi nu har brutit den negativa trenden vad gäller kötider till vården.
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin
Cykeln är fantastisk på så många sätt; för hälsan, klimatet, miljön och ekonomin, och det vill vi på Hållbart resande väst lyfta!
Karin Rydberg, Hållbart resande Väst
OECD sätter fingret på frågor som vi jobbat länge med att lösa. Deras argument väger tungt och nu behöver vi jobba än mer intensivt tillsammans med våra grannregioner. OECD visar också att det vore klokt att samarbeta mer med våra grannar på andra områden. En kunskap vi tar på stort allvar.
Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.
OECD-studien pekar på en rad gemensamma intressen som vi i denna ”megaregion” behöver bli bättre på att ta tillvara. Ökad samverkan skulle på lite sikt ge högre tillväxt och fler jobb. Det finns exempelvis massor att vinna på väva ihop Göteborg och Oslo. Den kanske viktigaste nyckeln till att driva den regionala utvecklingen är att investera mer i hållbar infrastruktur.
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
Vi behöver komma igång med järnvägsbygget nu! Såsom förslaget nu ser ut så hämmas utvecklingen i hela regionen. Det drabbar de som bor längs sträckorna, arbetspendlingen och tillväxten i stort.
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
Göteborg går som tåget, där båda Volvobolagen slår rekord och nya internationella etableringar sker. Men ett växande näringsliv ställer krav på en snabb uppkoppling till Landvetter flygplats och goda pendlingsmöjligheter i regionen. Vi behöver en ny järnväg till Landvetter flygplats och Borås nu! Varken näringslivet, pendlarna eller miljön kan vänta.
Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
Det borde vara självklart att Västsveriges två största städer förbinds av en modern och snabb järnväg som underlättar för människor att resa till jobb, studier, släkt och vänner.
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad
Det är väldigt glädjande att se att de förebyggande satsningar som vi gjort genom Folktandvården så tydligt ger resultat.
Nicklas Attefjord (MP), ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsbarometern ger oss bra underlag för att följa upp och förbättra vården.
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör