Bemötandet inom primärvården i Västra Götaland upplevs fortsatt mycket gott

Primärvårdens patienter i Västra Götaland upplever att de får ett bra känslomässigt stöd från sin vårdcentral och att de blir bemötta med medkänsla. 77 procent är positiva till att rekommendera sin vårdcentral till bekanta. Det visar resultatet av Nationell  patientenkät 2015 gällande primärvård.

Undersökningen visar också att 83 procent upplever att atmosfären på vårdcentralen är bra, och 84 procent tycker att personalen samarbetar väl.

Patienterna i Västra Götaland är minst nöjda med samordningen samt möjligheterna att komma i kontakt med vårdcentralen. Även närståendes möjlighet att prata med någon i personalen får lägre betyg. Patienterna upplever också att de inte får tillräcklig information om varningssignaler de bör vara uppmärksamma på.

- Resultatet av primärvårdsenkäten är ett material som ska ses som en viktig del i att stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Enkäten omfattar sju frågeområden kring patientupplevelsen: Helhetsintryck, Bemötande och respekt, Delaktighet och involvering, Kontinuitet och Koordinering, Information och kunskap, Emotionellt stöd samt Tillgänglighet.

Resultat av enkäten Primärvård 2015

Mer fakta om enkäten

Under hösten 2015 mätte Västra Götalandsregionen åter primärvården inom Nationell patientenkät (NPE). Mätningen var en nationell gemensam mätning där alla landsting och regioner deltog. Samtliga vårdcentraler i Västra Götalandsregionen deltog, såväl de inom Närhälsan som de privata. Den totala svarsfrekvensen var 40,4 procent. 49 509 enkäter skickades ut i Västra Götaland varav 20 012 besvarades.

En tredjedel av alla som besvarat enkäten har lämnat kommentarer och synpunkter utöver de frågor som ställs. Detta tillför undersökningen ytterligare en dimension och ger vårdcentralerna ett större underlag öppna svar att använda sig av i sitt utvecklingsarbete än tidigare års mätningar.

Kontaktpersoner:

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon 0730-77 11 77

Eva-Charlotta Helgesson, regionutvecklare, telefon 0767-86 85 50.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

Resultatet av primärvårdsenkäten är ett material som ska ses som en viktig del i att stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården.
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen