Fortsatt högkonjunktur i Göteborgsregionen - men något svagare utveckling än väntat

Högkonjunkturen består i Göteborgsregionen, men förväntningar från i höstas att konjunkturen skulle stärkas ytterligare har inte infriats. Konjunkturindex ligger kvar på samma höga nivå som för ett halvår sedan. Till hösten väntas bibehållen högkonjunktur och de flesta branscher räknar med en fortsatt uppgång. Endast byggbranschen tror att konjunkturen vänder svagt nedåt.

- Det fortsätter att gå bra för näringslivet i Göteborgsregionen. Framför allt beror det på att den exportintensiva industrin, inte minst fordonsindustrin, gynnas av en god internationell konjunktur, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Göteborgsregionen ligger på +46, vilket indikerar högkonjunktur. För ett halvår sedan förväntade företagen ytterligare ett kliv upp på konjunkturkurvan, men indexet ligger kvar på i stort sett samma nivå. Om företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in, kommer konjunkturen förbättras något till det kommande halvåret.

- Företagens framtidsoptimism signalerar att vi kanske ännu inte nått toppen på konjunkturkurvan, säger Mats Granér.

Fordonsindustrin är motorn

För Göteborgsregionens industriföretag är konjunkturläget fortsatt starkt. Konjunkturindex

har sedan i höstas ökat marginellt från +38 till +40, men några delbranscher ligger en bra bit över detta. Främst handlar det om fordonsindustrin som med ett index på +74 fortsätter att utgöra motorn i den regionala ekonomin.

Maskinindustrin fortsatte att stärkas rejält och befinner sig nu en bit över gränsen för högkonjunktur. Även den kemiska industrin (där bl a raffinaderierna ingår) och elektronikindustrin gör starka lägesbedömningar även om den förstnämnda dämpades något jämfört med i höstas.

Kommande halvår väntas en viss uppgång av industrikonjunkturen. Särskilt positiva är

företagen inom livsmedelsindustrin, där stora ökningar av såväl produktion som orderingång väntas. Även elektronikindustrin tror på en kraftig uppgång.

Sysselsättningen inom industrin har ökat något det senaste halvåret och om förväntningarna infrias kommer sysselsättningen fortsätta att öka i måttlig takt det kommande halvåret.

Byggbranschen är fortsatt stark men tappar tempo

Förra våren noterades ett konjunkturindex på historiskt höga +81 för byggbranschen i Göteborgsregionen. Sedan dess har den glödheta konjunkturen tappat fart och efter en nedgång till +60 i höstas sjönk index till +50. Konjunkturindex fortsätter därmed att ligga på en hög nivå. Efter flera år med kraftigt ökat byggande var det ungefär oförändrad nivå på byggaktiviteten första halvåret i år jämfört med andra halvåret i fjol. Orderstocken av pågående arbeten är högre än i höstas men ökningstakten har mattats av.

Trots en dämpning av orderingång har företagen fortsatt att nyrekrytera. Ungefär sex av tio byggföretag har ökat personalstyrkan sedan i höstas. Till hösten tror företagen att konjunkturen dämpas ytterligare, men rekryteringsbehovet förväntas bestå.

Stor arbetskraftsbrist inom företagstjänster

För företagstjänster, där även IT-tjänster ingår, har konjunkturen varit stark under en längre tid. Det gäller även i vår, trots att konjunkturindex sjönk från +70 till +63. Företagens omsättning har fortsatt att öka men inte riktigt i den omfattning som de trodde vid höstens undersökning. Även sysselsättningen har utvecklats något svagare än väntat, trots att nästan sex av tio företag utökat personalstyrkan.

Till hösten väntas den starka konjunkturen bestå. Inom IT-tjänster räknar företagen

med ännu bättre tider med kraftigt ökad efterfrågan, förbättrad lönsamhet och omfattande

nyrekryteringar. Ett allt större problem för branschen är dock svårigheten att få tag på personal. 85 procent av företagen upplever brist på branschkompetent personal.

Handeln överträffade prognoserna

För sällanköpshandeln ligger vårens konjunkturindex på +17. Det var en marginell förbättring jämfört med hösten och exakt samma som i förra vårens undersökning. Företagens prognoser från i höstas var dock relativt pessimistiska och utfallet var starkare än förväntat.  Handlarna räknar med ett oförändrat konjunkturläge det kommande halvåret. Ungefär en tredjedel av handlarna tänker utöka personalstyrkan till hösten.

Jämn delregional konjunkturbild

Skillnaderna mellan de olika delregionerna i länet är relativt små. Göteborgsregionen och Sjuhärad toppar med ett index på +46. Index för Skaraborg och Fyrbodal ligger på +41 respektive +40. I samtliga delregioner ligger konjunkturindexet på ungefär samma nivå som för ett halvår sedan.

 

Konjunkturindex

  Höst 2017 Vår 2018 Höst 2018 (prognos)
   Västra Götaland +45 +45 +54
Göteborgsregionen +44 +46 +52
Sjuhärad +48 +46 +59
Skaraborg +45 +41  +52
Fyrbodal +37 +40 +53

Konjunkturbarometern i sin helhet finns på www.vgregion.se/konjunktur

# # #

Konjunkturindex kan variera från – 100 till +100. Värdet 0, med en toleransgräns på ±15 innebär en s.k. normalkonjunktur. – 100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad högkonjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index – 40 respektive +40.

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en webb/postenkät till drygt 1 000 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet, företagstjänster, bilhandel, transport och logistik, sällanköpshandel, och partihandel. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Västra Götaland, har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Höstens mätning – där svaren från företagen har samlats mars och april – avser en nulägesbeskrivning för våren 2018 och en prognos för andra halvåret 2018. Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Mats Granér, samhällsanalyschef, 070-570 09 34, mats.graner@vgregion.se

Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39, camilla.lunden@vgregion.se

 

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

Det fortsätter att gå bra för näringslivet i Göteborgsregionen. Framför allt beror det på att den exportintensiva industrin, inte minst fordonsindustrin, gynnas av en god internationell konjunktur.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen