Förväntningarna infriades inte- trots det fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland

Vårens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Men förväntningar från i höstas att konjunkturen skulle stärkas ytterligare har inte infriats. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast. Prognoserna för framtiden är övervägande positiva.

- Vårens konjunkturbarometer visar att det gynnsamma läget för Västra Götalands näringsliv fortsätter. Samtliga delregioner i länet befinner sig nu i ett läge som kan karakteriseras av högkonjunktur, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Västra Götaland ligger på +45, oförändrat sedan i våras. Konjunkturindexet ligger därmed kvar över den nivå som schablonmässigt indikerar gränsen för högkonjunktur.

-Trots dämpningen på bostadsmarknaden fortsätter byggbranschen att uppvisa ett mycket starkt konjunkturläge. Det förklaras av en stor omfattning av pågående och beställda kommande uppdrag. Förväntningarna om en uppgång som förutsågs för ett halvår sedan har dock inte infriats, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på Västra Götalandsregionen.

Om de västsvenska företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in, tas ytterligare ett kliv upp på konjunkturkurvan.

- Företagens framtidsoptimism signalerar att vi kanske ännu inte nått toppen på konjunkturkurvan, säger Mats Granér.

Fortsatt stark sysselsättningsökning

Antalet sysselsatta i Västra Götaland ökade med 8 000 mellan första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2017 enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

Sysselsättningen förväntas fortsätta att öka det kommande halvåret. Av de företag som ingår i undersökningen räknar 36 procent med att antalet anställda kommer att öka det närmaste halvåret, medan enbart 10 procent räknar med personalminskningar. Ökningen förväntas ske framförallt inom byggsektorn och företagstjänster.

- I Västra Götaland har sysselsättningen på årsbasis ökat varje kvartal sedan 2013, vilket är den längsta uppgång som uppmätts, säger Mats Granér.

Fortsatt stark industrisektor

Efter de historiskt höga noteringarna under fjolåret är konjunkturläget närmast oförändrat inom industrin. Den ökade industriproduktionen har bidragit till att sysselsättningen har fortsatt att öka inom industriföretagen. Jämfört med höstens prognos är det till och med en större andel som har ökat personalstyrkan än vad som förväntades. Industriföretagen förväntar en fortsatt konjunkturuppgång kommande halvår. Exportefterfrågan väntas fortsätta att stiga och orderingången från hemmamarknaden väntas öka snabbare än under första halvåret. Företagen ser fortsatta rekryteringsbehov men till skillnad mot tidigare är det en något större andel bland småföretagen som tänker sig att öka personalstyrkan kommande halvår än det är bland de stora företagen.

Produktionen i fordonsindustrin går på högvarv

Det urstarka läget för fordonsindustrin i Västra Götaland fortsätter. Företagen har ökat produktionsvolymen ännu ett snäpp för att möta den starka efterfrågan. Konjunkturindex ligger kvar på ungefär samma nivå som i höstas och landade på +78 av maximala 100. Företagen har utökat personalstyrkan väsentligt sedan i höstas. Fyra av tio företag har nyrekryterat medan sysselsättningen ligger kvar på en oförändrad nivå i ungefär hälften av företagen. Till hösten förväntas konjunkturen förstärkas ytterligare något. Kapacitetsbrist utgör dock ett hot för fortsatt expansion.

Fortsatt stark byggkonjunktur men sämre utveckling än förväntat

Trots oron på bostadsmarknaden befinner sig den västsvenska byggbranschen i en högkonjunktur. Det är fortfarande mycket bra fart på byggandet även om byggkonjunkturen inte bedöms vara riktigt lika het som för ett år sedan. Den uppgång som förväntades för ett halvår sedan har inte infriats. Orderingången har stagnerat i vår och företagen spår att den ska minska något i höst. Mot bakgrund av de stora orderstockarna av pågående och nya arbeten räknar man ändå med ett ökat byggande i höst och planen är också att öka antalet anställda.

Stor arbetskraftsbrist inom företagstjänster

Högkonjunkturen håller i sig för branschen för företagstjänster, där även IT-tjänster ingår. I vårens undersökning uppgår konjunkturindex till +61, vilket innebär en nedgång med fem enheter sedan i höstas. Företagen ser framför sig en förstärkning av läget till hösten och de är i behov av att nyanställa för att möta den höga efterfrågan. Ett orosmoln är att det råder stor brist på branschkompetent personal. Drygt åtta av tio företag har brist på yrkeskompetens personal och för IT-tjänster är det mer än nio av tio företag som anger detta.

Förnyad optimism inom handeln

Från ett relativt mediokert läge i höstas har stämningsläget förbättrats avsevärt för sällanköpshandeln i vår. Branschen gör en starkare konjunkturbedömning än på många år, men det finns trots det förväntningar på ett ytterligare uppsving framöver med ökad försäljning och stärkt lönsamhet. Konjunkturindex har stigit hela 37 enheter sedan i höstas och uppgår i vårens undersökning till +33. Att konjunkturindex steg så pass kraftigt förklaras av att det främst är de stora företagen, med högre vikt i indexet, som blivit mer positiva.

Jämn delregional konjunkturbild

Skillnaderna mellan de olika delregionerna i länet är relativt små. Göteborgsregionen och Sjuhärad toppar med ett index på +46. Index för Skaraborg och Fyrbodal ligger på +41 respektive +40. I samtliga delregioner ligger konjunkturindexet på ungefär samma nivå som för ett halvår sedan.

Konjunkturbarometern i sin helhet finns på www.vgregion.se/konjunktur

Konjunkturindex

  Höst 2017 Vår 2018 Höst 2018 (prognos)
Västra Götaland +45 +45 +54
Göteborgsregionen +44 +46 +52
Sjuhärad +48 +46 +59
Skaraborg +45 +41   +52
Fyrbodal +37 +40 +53

 

Kontakt

Mats Granér, samhällsanalyschef, 070-570 09 34, mats.graner@vgregion.se

Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39, camilla.lunden@vgregion.se

 

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

Vårens konjunkturbarometer visar att det gynnsamma läget för Västra Götalands näringsliv fortsätter. Samtliga delregioner i länet befinner sig nu i ett läge som kan karakteriseras av högkonjunktur.
Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
Trots dämpningen på bostadsmarknaden fortsätter byggbranschen att uppvisa ett mycket starkt konjunkturläge. Det förklaras av en stor omfattning av pågående och beställda kommande uppdrag. Förväntningarna om en uppgång som förutsågs för ett halvår sedan har dock inte infriats.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen