Från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 januari

Förslag om nya patientavgifter för sjukresor

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit nya patientavgifter för sjukresor från och med 1 juni 2019.

Målet är att göra det enklare och mera fördelaktigt för patienterna att åka med kollektivtrafik och sjukresebussen Ronden och att minska antalet resor med egen bil och sjukresetaxi. 95 procent av alla sjukresor i VGR görs idag med sjukresetaxi eller egen bil. Syftet är att fler resor ska kunna göras på ett mer miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt.

Följande förändringar föreslås:

  • Avgiften för sjukresa med kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn och båt sänks från 60 till 20 kronor
  • Avgiften för resa med sjukresebussen Ronden tas bort helt. Avgiften är idag 60 kronor.
  • Avgiften för resa med egen bil höjs från 60 till 100 kronor.
  • Avgiften för sjukresa med flyg höjs från 60 till 200 kronor.
  • Avgiften för resa med sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter sänks från 150 till 80 kronor. 
  • Avgiften för barn och ungdomar till och med 19 år tas bort helt (varierar idag mellan 60 och 150 kronor)
  • Högkostnadskyddet för sjukresor höjs från 1500 till 1650 kronor.

Förslaget går vidare till regionfullmäktige. Grönblå samverkan reserverade sig mot beslutet.

Fortsatta insatser för att stärka sexuell hälsa

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter sammanlagt drygt 15 miljoner kronor ur sitt utvecklingsanslag för att finansiera insatser för att stärka sexuell hälsa. 10 miljoner kronor avser förlängd överenskommelse om Kunskapscentrum för sexuell hälsa och två miljoner kronor avser vård av patienter med endometrios. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter också tre miljoner kronor för fortsatta sexualmedicinska insatser för kvinnor i nordöstra Göteborg.

Inget vårdval inom tandreglering i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att avbryta den pågående utredningen om att införa vårdval inom tandregleringen i Västra Götaland. Skälet är att det saknas goda förutsättningar för att införa ett vårdval.

För drygt ett år sedan gav hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett vårdvalssystem för tandreglering för barn och unga. Målet var att öka valfriheten, öka mångfalden, säkra tillgängligheten och att erbjuda fortsatt god kompetensförsörjning inom den specialiserade tandregleringen.

Förslaget har utretts under förra året av Västra Götalandsregionens koncernkontor och en risk- och konsekvensanalys har genomförts. Koncernkontoret pekar på stora risker med ett vårdval och bedömer att målen inte kommer att uppnås.

Koncernkontoret bedömer att patientunderlaget är för litet för att privata aktörer ska öppna någon annanstans än i Göteborgsregionen och därmed skulle inte valfriheten eller mångfalden öka.

Kontakt: 

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-825994, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera