Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 april

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa på alla vårdcentraler

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen satsar 12 miljoner kronor på att införa vårdsamordnare på alla vårdcentraler i Västra Götaland.

Vårdsamordnare är en funktion som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer med depression eller ångestsyndrom.

I dagsläget har drygt hälften av alla vårdcentraler vårdsamordnare för psykisk ohälsa. En studie från Göteborgs Universitet visar att patienter som har tillgång till en vårdsamordnare får minskade depressionssymtom, förbättrad psykisk livskvalitet och kan återgå snabbare i arbete.

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Merparten av vuxna som drabbas av nedstämdhet och depression, oro och ångest söker och får sin behandling inom primärvården.

Senast 2020 ska alla vårdcentraler ha vårdsamordnare.

 

Fortsatt utredning om organiserad PSA-provtagning

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen överlämnar frågan om organiserad PSA-provtagning till Västra Götalandsregionens program- och prioriteringsråd som är det instans i VGR som prövar nya metoder och kunskapsunderlag.

Under 2017 gjordes en utredning kring införande av organiserad PSA- provtagning i VGR. För några månader sedan kom Socialstyrelsen med en utredning om PSA-provtagning som konstaterade att nyttan med screening inte tydligt överväger de negativa effekterna med överdiagnostik och överbehandling av tidigt upptäckt prostatacancer. Socialstyrelsens utredning är på remiss fram till 9 maj.

Mot bakgrund av Socialstyrelsens rekommendation bedömer hälso- och sjukvårdsstyrelsen att införande av organiserad PSA-provtagning i Västra Götaland bör värderas av program- och prioriteringsrådet.

 

Extra pengar för utredning av könsidentitet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har avsatt 3,5 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till utredning av könsidentitet. Allt fler söker idag vård för utredning av könsidentitet och väntetiderna ökar. En utredning visar att tillgången till specialistläkare, psykolog och socionomer behöver förstärkas för att klara tillgängligheten.

 

Patientsäkerheten en prioriterad fråga

Patientsäkerheten behöver prioriteras på alla nivåer i Västra Götalandsregionen för att skapa en god och säker vård där ingen patient drabbas av vårdskada. Detta konstateras i patientsäkerhetsberättelsen för 2017 som presenterades för hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. Patientsäkerhetsberättelsen visar på det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet som Västra Götalandsregionen bedrivit under året

En sammanställning och analys av vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen 2013-2016 visar att andelen vårdtillfällen med vårdskador har ökat från 6,2 procent till 9 procent under perioden. Mer än hälften av skadorna är relaterade till omvårdnad, som exempelvis vårdrelaterade infektioner och trycksår. Andelen allvarliga vårdskador har varit relativt oförändrad.

En fortsatt utmaning ses vad gäller vårdplatser, beläggningsgrad och överbeläggningar. Medelbeläggningsgraden inom somatisk slutenvård för vuxna var fortsatt hög sommaren 2017 (98%) jämfört med sommaren 2016 (99%) vilket ökar risken för vårdskador påtagligt.

Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska och sjukhusen i Västra Götaland utmärker sig positivt när det gäller förskrivning av icke resistensdrivande antibiotika.

Årets mätning av patientsäkerhetskulturen visar förbättrade resultat när det gäller återkoppling kring avvikelser och öppenhet i kommunikationen och att Västra Götalandsregionen blivit en mer lärande organisation.

Kontakt

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se