Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 maj

Stärkt akut omhändertagande i norra Bohuslän

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att utöka jourverksamheten i Tanum fram till midnatt alla dagar i veckan från och med 15 augusti. Syftet är att förbättra det akuta omhändertagandet för invånarna i norra Bohuslän. Styrelsen ger därför hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till nytt avtal med Närhälsan om utökad jourverksamhet i Tanum.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare fattat beslut om att starta en pilotverksamhet för förbättrat akut omhändertagande i norra Bohuslän. Enligt beslutet skulle pilotverksamheten bestå av en jouröppen mottagning i första hand i Tanum för akuta besök under jourtid. I beslutet fastslogs också att det ska finnas sjuksköterskekompetens under icke jourtid som stöd och vägledning.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får också i uppdrag att fortsätta dialogen med vårdgrannar i Norge kring ett utökat samarbete inom såväl primärvård som sjukhusvård.

 

Start av flera rehabverksamheter

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt flera ansökningar om start av rehabverksamheter i Västra Götaland. Kungsportsläkarna AB startar rehabverksamhet i Fjällbacka, Tanums kommun. Praktikertjänst Närsjukhus startar rehabverksamhet med neurovårdsteam i Bengtsfors kommun och Närhälsan Majorna startar neurovårdsteam i Göteborgs kommun.

Samtliga verksamheter uppfyller de krav som Västra Götalandsregionen ställer för att få starta rehabverksamheter inom vårdvalet.

 

100 kronor för digitalt vårdbesök

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting om en patientavgift på 100 kronor för ett digitalt läkarbesök vid den vårdcentral där patienten är listad. Om besöket sker vid en vårdcentral där patienten inte är listad blir avgiften 300 kronor. Därmed likställs ett digitalt besök med ett fysiskt läkarbesök.

 

Förlängt avtal med SOS Alarm

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att  förlänga avtalet med SOS Alarm fram till april 2019 under den fortsatta uppbyggnaden av prioritering i egen regi. Västra Götalandsregionen har tidigare beslutat att ta över prioriteringen av larmsamtal till 112 och att SOS Alarm behåller dirigeringsfunktionen av ambulanser.

Prioriteringsfunktionen har successivt byggts upp inom Närhälsan men rekryteringen av sjuksköterskor och sjukvårdsutbildad personal har inte kunnat ske i den utsträckning som behövs för att klara alarmeringens prioriteringsfunktion i egen regi från 1 maj 2018.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om nytt avtal med SOS Alarm vid sitt nästa möte den 12 juni.

 

Förlängt pilotprojekt för att stärka ungas psykiska hälsa

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen satsar 18 miljoner kronor för att förlänga ett pilotprojekt för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Målet är att ge fler barn och unga tillgång till vård och korta väntetiderna.

Elva vårdcentraler får fortsatt kompetensförstärkning för att stärka insatserna till barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6-18 år. Vårdcentralerna tar emot patienter som söker direkt och bistår även andra vårdcentraler med kunskap och möjlighet till kompletterande behandlingar. 

Finansieringen sker via tidigare beslutat statsbidrag.

 

Reviderade krav inom vårdvalen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt revideringarna i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval vårdcentral och Vårdval rehab. Krav- och kvalitetsboken innehåller de krav och förutsättningar som Västra Götalandsregionen ställer för att bedriva vårdcentral och rehabverksamhet inom vårdvalen.

Ändringarna i krav- och kvalitetsboken rör framför allt omställningen mot en mera nära vård, ersättningsnivåer för digitala besök och tilläggsuppdrag för neurovårdsteam.

 

Kontaktuppgifter:

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera