Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 28 februari

Förslag om stärkt traumasjukvård i Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att samordna och samla traumasjukvården i Västra Götalandsregionen till sex sjukhus. Syftet är att höja kompetensen inom traumavård och säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

Vården av de svårast skadade patienterna, så kallade multitraumapatienter, ska så långt som möjligt ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta enligt den handlingsplan för traumasjukvården som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om. SU får också rollen som traumacentrum med huvudansvar och resurser för att driva utvecklingen av traumasjukvården i regionen.

Skaraborgs Sjukhus Skövde, SÄS/Borås, NU-sjukvården/NÄL, Kungälvs sjukhus, SU/Östra och SU/Sahlgrenska kommer att vara så kallade traumamottagande sjukhus för att kunna ta emot och behandla traumapatienter dygnet runt. Sjukhusen ska ha tydliga uppdrag och rätt kompetens och utrustning för traumasjukvård dygnet runt.

Övriga sjukhus med akutmottagning kan emellertid också behöva ta emot traumafall och ska då ha kompetens att stabilisera svårt skadade patienter som sedan snarast behöver transporteras vidare till andra sjukhus.  

Samordning och förbättring krävs
2015/2016 gjordes en utredning av traumasjukvården i Västra Götalandsregionen. Slutsatsen var att traumasjukvården behöver samordnas och förbättras. Dessutom har Socialstyrelsen konstaterat att det finns brister i den svenska traumasjukvården och att kompetens och beredskap behöver stärkas för att hantera allvarliga eller extraordinära händelser med många skadade.

Att samla traumasjukvården till färre sjukhus och där så är möjligt vårda fler multitraumapatienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan komma att innebära längre ambulanstransporter för vissa patienter. Detta kan uppvägas av fördelarna med att komma under vård av team som är högkompetenta och vältränade inom trauma- och multitraumavård. Det förutsätter dock att ambulanssjukvården förstärks med höjd kompetens och utrustning för att klara omhändertagandet.

Fakta: Traumasjukvård är vård av skadade patienter där oftast flera yrkesgrupper är involverade. Multitraumasjukvård är vård av allvarligt och svårt skadade patienter. Särskilt gällande den sistnämnda gruppen måste omhändertagandet ske snabbt, kompetent och strukturerat efter i förväg utarbetade koncept. Det kan handla om svåra skador vid trafikolyckor, skottskador eller svåra fallskador.

 

11 miljoner för bättre psykisk hälsa

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter drygt 11 miljoner kronor för att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i Västra Götaland. Pengarna ska främst gå till att utveckla vården för depression och ångestsyndrom. Det handlar framför allt om att öka tillgången till psykologisk behandling, höja kompetensen, effektivisera vårdprocesserna och förbättra den somatiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa.

2017 kom Socialstyrelsen med en ny version av nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom. De nya riktlinjerna innehåller rekommendationer om effektiva och utvärderade åtgärder för depression och ångest avseende diagnostik, utredning, omhändertagande och behandling. Ett av målen är att erbjuda fler personer psykologisk behandling mot depression och ångest. Den största andelen behandlas fortfarande med läkemedel.

 

Västra Götalandsregionen tar steg mot mera nära vård

Under 2017 kom Västra Götalandsregionen ett steg närmare mot att ställa om vården i Västra Götaland till mera vård närmare invånarna. Det framgår av en rapport som hälso- och sjukvårdsstyrelsen fått ta del utav.

Under förra året infördes bland annat mobila hemsjukvårdsläkare i hela Västra Götaland. Flera digitala tjänster infördes bland annat internetbaserat stöd och behandling och självtest via app för patienter ed inflammatorisk tarmsjukdom.

Vidare startades ett pilotprojekt för att förbättra det akuta omhändertagandet i Göteborg genom en närakut på SU/Östra. Vissa höft-, knä- och ryggoperationer har koncentrerats till färre sjukhus vilket har lett till förbättrad tillgänglighet.

I maj 2017 fastställde regionfullmäktige en strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Arbetet med att ställa om vården är långsiktigt och under 2018 kommer fokus att ligga på att fullfölja påbörjade uppdrag, ta fram underlag för politiska ställningstagande och att ta fram en handlingsplan för 2019-2020.

Kontakt:

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera