Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 8 februari

Årsredovisning 2017

Allt fler patienter får besök inom vårdgarantins 90 dagar och väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar fortsätter att minska. Det visar hälso- och sjukvårdsstyrelsens årsredovisning från 2017.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna i Västra Götalandsregionen. Några av de viktigaste målen för 2017 var att

 • minska den psykiska ohälsan och förbättra omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom

 • stärka patientens ställning i vården

 • öka den medicinska kvaliteten och förbättra effektiviteten i organisationen

Under 2017 visar måluppfyllelsen på en positiv utveckling även om mycket arbete återstår för att uppfylla målen. Några händelser nämns som särskilt viktiga:

 • Beslut om handlingsplan för omställningen av hälso- och sjukvården. Beslutet togs i bred politisk enighet och syftar till en utveckling av den nära vården i Västra Götaland.

 • Start av närakut på Östra Sjukhuset i Göteborg för att förbättra det akuta omhändertagandet.

 • Pilotprojekt inom psykiatri med förstärkt psykiatrisk kompetens vid sex vårdcentraler. Projektet syftar till ett bättre omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa

 • Breddinförande av mobil närvård i nästan alla kommuner i Västra Götaland.

Det ekonomiska utfallet för hälso- och sjukvårdsstyrelsens årsredovisning uppgår till +-0 kronor.

Handlingsplan för bättre psykisk hälsa

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har antagit en handlingsplan för att förbättra den psykiska hälsan under åren 2018-2020. Handlingsplanen innehåller bland annat insatser för att

 • äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd

 • personer som har behov av samordnade insatser från flera vårdgivare ska ha en samordnad individuell plan

 • alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg

 • förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga

Handlingsplanen innehåller också målformuleringar kring nollvisionen för självmord i Västra Götaland.

Handlingsplanen har tagits fram i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Start av nya vårdenheter

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt en ansökan från Capio Läkarhus om att starta en ny vårdcentral och rehabiliteringsenhet i Älvängen i Ale kommun. Styrelsen har också godkänt ansökan från Bräcke diakoni om att starta ett neurovårdsteam vid Bräcke Diakonis Primärvårdsrehab i Mölndal/Lindome i Mölndals kommun. Ansökningarna uppfyller kraven i Västra Götalandsregionens krav- och kvalitetsbok.

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera