Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 8 maj

Förslag om koncentration av viss specialistvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår för regionstyrelsen att viss specialistvård koncentreras till färre sjukhus än idag. Syftet är att nå en bättre kvalitet och tillgänglighet.

Förslaget handlar dels om vård i små volymer som utförs sällan men också om komplicerad vård där den särskilda kompetensen finns på få sjukhus. Totalt sett handlar det om vård inom nio specialiteter och 33 diagnosområden som ska koncentreras till olika sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Det finns starka samband mellan volym och kvalitet. Det vill säga att ju mer man gör på ett visst sjukhus av ett visst ingrepp, desto skickligare blir operatören/teamet. Genom att koncentrera vården och därmed öka volymerna skapas också bättre förutsättningar för forskning och utveckling.

Västra Götalandsregionen har tidigare koncentrerat en del vård till färre sjukhus. Det har handlat om operationer och behandlingar som utförs sällan.

 

Avgiftsfritt vaccin mot TBE, pneumokocker och säsongsinfluensa ska utredas

Antalet patienter som insjuknar i TBE ska minska. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därför beslutat att göra en hälsoekonomisk analys av vad det skulle innebära att införa allmän och avgiftsfri vaccinering mot TBE hos barn och riskgrupper.

Hälsoekonomiska analyser ska också göras vad gäller allmän och avgiftsfri vaccinering av riskgrupper mot pneumokocker och säsongsinfluensa.

 

VGR stödjer Socialstyrelsens förslag om nej till allmän PSA-screening

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom Socialstyrelsens rekommendation att säga nej till allmän screening för prostatacancer. Socialstyrelsen menar, i en tidigare utredning, att nyttan med screening inte tydligt överväger de negativa effekterna med överdiagnostik och överbehandling av tidigt upptäckt prostatacancer.

Idag sker PSA-tester på ett oorganiserat sätt när många på eget initiativ uppsöker vårdcentraler för PSA-prov. VGR anser att problemet med dagens oorganiserade PSA-provtagning bör betonas tydligare i utredningen och stödjer Socialstyrelsens förslag om att införa organiserad PSA-provtagning.

 

Delårsrapport visar på positiv utveckling

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt delårsrapporten för första kvartalet 2018 och konstaterar att det inom flera områden ses en positiv utveckling även om målen inte nås fullt ut.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har pekat ut tre viktiga mål ur budgeten som följs upp i rapporten:

  • Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras

  • Sjukvårdens förmåga att skapa bästa möjliga värde för patienten ska förbättras

  • Den medicinska kvaliteten ska öka och effektiviteten ska förbättras

Bland de aktiviteter som pågått under året kan särskilt nämnas:

  • Tillgängligheten har förbättrats något och allt färre personer har väntat på vård mer än 90 dagar. Förbättringstakten behöver dock ökas för att vårdgarantin ska kunna nås under året.

  • Pilotprojektet med förstärkt första linje för barn och ungas psykiska hälsa. 11 vårdcentraler har fått ett tilläggsuppdrag inom psykisk hälsa och tog under förra året sammanlagt emot knappt 2 000 barn och ungdomar vilka sammanlagt gjorde cirka 11 000 besök. Bedömningen är att ungdomsmottagningarna i VGR märkt av en klar avlastning sedan dessa vårdcentraler börjat ta emot barn och unga.

  • Ett programkontor för samordning av omställningen har etablerats för att driva utvecklingen om att skapa vård med bästa möjliga värde för patienten.

Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår till +87 miljoner kronor

Kontaktuppgifter:

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera