Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 16 mars

Rapport om vårdplatsbehovet ska tas fram

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att senast den 31 maj rapportera om behovet av åtgärder på kort, medellång och lång sikt för att säkra behovet av vårdplatser i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsdirektören får också i uppdrag att lämna en lägesrapport från de utvecklingsarbeten som pågår runt om i VGR och som bland annat syftar till att förbättra vårdplatssituationen.

Det handlar bland annat om arbetet med en stärka närsjukvården, ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med regionens 49 kommuner, förbättrade rutiner kring vårdplanering och utskrivning, arbetet med att stärka patientsäkerheten och minska vårdskador, samt arbetet med att införa personcentrerad vård.

Jim Aleberg (S) har tidigare lämnat ett yrkande om att ta fram en regional vårdplatsstrategi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen delar Alebergs oro över de problem som brister i antalet disponibla vårdplatser medför, såsom överbeläggningar, förlängda kötider samt ökade risker för försämrad patientsäkerhet och arbetsmiljö på sjukhusen.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

 

 

Godkända rehab- och vårdverksamheter

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt en ansökan från Nötkärnan AB om att bedriva rehabverksamhet enligt Vårdval rehab i Askim-Frölunda-Högsbo. Styrelsen godkände också en ansökan från Capio Primärvård om att bedriva rehabverksamhet vid Capio Vårdcentral i Mölndal.

Vidare godkände styrelsen en ansökan från Tranehälsan AB om att bedriva vårdverksamhet enligt Vårdval Primärvård vid Tranehälsan i Tranemo kommun samt en tilläggsansökan från Närhälsan om att för att bedriva neurovårdsteam vid rehabmottagningen vid Gamlestadstorget i Göteborg.

 

 

 

Kontakt: Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Karin Engdahl, (S), 0709-10 29 07 , Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-80 16 19

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se