Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 26 juni

72 miljoner till fortsatt omställning av vården

Västra Götalandsregionen fortsätter ställa om hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar ytterligare 72 miljoner kronor för resten av 2018 till omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Den största delen, 31 miljoner kronor, går till att utveckla digitala vårdformer och tjänster. Vidare avsätts 23 miljoner kronor för att öka kvaliteten i vården, 10 miljoner kronor för att utveckla den nära vården och 8 miljoner kronor för att koncentrera delar av den specialiserade vården för ökad kvalitet och tillgänglighet.

 

Stärkt akut omhändertagande på Östra sjukhuset

Patienter som söker vård på akutmottagningen på Östra sjukhuset och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg kommer under en testperiod att bedömas av sjuksköterska med primärvårdskompetens. Därefter kommer patienten att hänvisas till rätt vårdnivå. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag.  

I november förra året startade Närhälsan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett samarbete för att förbättra det akuta omhändertagandet för patienter som söker vård på barn- eller vuxenakuten. Målet är att ge patienterna bästa möjliga vård med rätt kompetens och att förbättra samarbetet mellan primärvård och sjukhus.

Samarbetet ska utvärderas senare i höst.

 

Förlängt avtal med SOS Alarm

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att förlänga avtalet med SOS Alarm Sverige AB som längst i 18 månader under den fortsatta uppbyggnaden av prioriteringsfunktionen i egen regi.

Västra Götalandsregionen har tidigare beslutat att från och med 1 maj 2018 ta över prioriteringen av larmsamtal till 112 och att SOS Alarm behåller ansvaret för dirigeringsfunktionen av ambulanser.

Under det senaste halvåret har Närhälsan inom VGR arbetat med att bygga upp prioriteringsfunktionen men rekryteringen av sjuksköterskor och sjukvårdsutbildad personal har inte kunnat ske i den utsträckning som behövs för att klara att ta över funktionen i egen regi från 1 maj 2018. Det finns därför ett behov av att förlänga uppbyggnadstiden och avtalet med SOS Alarm.

Personalkostnaderna för prioriteringsfunktionen i egen regi blir cirka 4 miljoner kronor lägre 2018 än tidigare beräknat men det täcker inte kostnaderna för avtalet med SOS Alarm. Merkostnaderna för prioriteringsfunktionen under 2018 beräknas uppgå till cirka 7 miljoner kronor.

Senast i mars 2019 ska Närhälsan helt kunna ta över prioriteringsfunktionen i egen regi.

                                                                                                                                                                                

 

Kontakt:

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-80 16 19. För avtalet med SOS Alarm: Eva Arrdal, Direktör Koncernstab Utförarstyrning och samordning, 0705-62 98 50

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera