Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 31 maj

Handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården beslutad

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har antagit en handlingsplan för 2017-2018 för att utveckla vården i Västra Götalandsregionen. Handlingsplanen vilar på den strategi för omställning av vården som regionfullmäktige tidigare har beslutat om och som syftar till att utveckla den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdtjänster och att utveckla kvaliteten i vården.

Under perioden ska underlag tas fram om uppdrag och roller för specialistsjukhus och närsjukvårdscentrum. Förslag ska också tas fram om vilka delar av vården som kan utvecklas och bedrivas i mer mobila vårdformer.

Under 2017 ska förslag tas fram om hur traumasjukvården i regionen ska utvecklas för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och vilken vård som kan koncentreras till färre sjukhus.

Vidare ska förslag tas fram kring hur Västra Götalandsregionen kan förbättra det akuta omhändertagandet genom att pröva en akutnivå vid sidan om sjukhusens akutmottagningar som har större diagnostiska resurser än vad jourmottagningarna har idag.

Förslag ska också tas fram till hur digitaliseringen av vården kan utvecklas. Under de närmaste åren ska bland annat internetbaserat stöd och behandling utökas och digitalt högkostnadsskydd införas.

 

Pilotprojekt på SU/Östra för bättre akut omhändertagande

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att starta ett pilotprojekt för att förbättra det akuta omhändertagandet på SU/Östra/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus genom att komplettera akutmottagningen med kompetens från Närhälsan.

Många patienter som söker vård på akutmottagningarna skulle kunna få ett bättre omhändertagande med hjälp av annan kompetens än den som traditionellt finns på sjukhuset. Akutmottagningen på SU/Östra kommer därför att kompletteras med kompetens från Närhälsan från och med slutet av 2017. Målet är att patienterna ska få bästa möjliga vård med rätt kompetens och att samarbetet mellan primärvård och sjukhus förbättras.

Att stärka det akuta omhändertagande är en del i den strategi för hälso- och sjukvårdens omställning som regionfullmäktige beslutat om.

 

Förstärkta insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att ge fem till sex vårdcentraler i uppdrag att förstärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6-18 år. Dessa vårdcentraler ska också att vara en resurs för personer som är äldre än 18 år vad gäller utredning av begåvningsnivå.

Idag har sex vårdcentraler i Västra Götalandsregionen ett tilläggsuppdrag att, genom mer specifik kompetens, kunna utgöra stöd till primärvården och ge diagnos och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Dessa vårdcentraler tar sedan några månader emot patienter som söker direkt och bistår även andra vårdcentraler med kunskap och möjlighet till kompletterande behandlingar. 

Redan idag är det ett hårt söktryck på flera av dessa vårdcentraler och därför har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att utöka pilotprojektet med fler vårdcentraler. Målet är att ge fler barn och unga tillgång till vård och korta väntetiderna.

 

Fortsatt finansiering av mobil närvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter 55 miljoner kronor för fortsatt finansiering av mobila närsjukvårdsteam i Västra Götalandsregionen under 2018.

Mobil närvård är vård och behandling som kan ges i patientens hem och kan beskrivas som ”sjukhusvård i hemmet”. Målgrupper är oftast äldre med många olika sjukdomar men även andra patienter i alla åldrar som har komplexa behov eller är i behov av palliativ vård.

Mobil närvård bygger på att kommunen står för hälso- och sjukvården i hemmet dygnet runt och att sjukvården kompletterar med läkare och specialistkompetens inom omvårdnad. Syftet är att skapa en ökad trygghet och nöjdhet hos patienterna och att minska behovet av slutenvård.

 

Förstärkt dietistvård i Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt en tilläggsöverenskommelse med styrelsen för beställd primärvård om utökad dietistvård i Skaraborg.

Dietistenheten ska arbeta med patienter som har undernäring eller övervikt/fetma i kombination med livslång sjukdom till exempel psykisk sjukdom, astma/KOL, mag-/tarmsjukdom eller allergi/intolerans. Enheten ska också arbeta med förebyggande insatser riktat mot riskgrupper som har ohälsosamma matvanor.

Dietistenheten förstärks med fyra dietister som samarbetar med vårdcentralerna i området. Enheten beräknas starta i september i år och kosta 10 miljoner kronor.

 

Godkänd rehabverksamhet

Hälso- och sjukvårdsutskottet har godkänt en ansökan från Närhälsan om att bedriva rehabverksamhet i Skene med en filial i Sätila. Verksamheten ska bedrivas enligt Vårdval Rehab och uppfyller de krav som Västra Götalandsregionen ställer i krav- och kvalitetsboken.

 

 

 

Kontakt:

Jonas Andersson (L), ordförande, 0708-37 78 53, Håkan Linnarsson (S), ledamot, 0700-82 59 94, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera