Högkonjunkturen i Skaraborg består

Högkonjunkturen i Skaraborg består även om förväntningarna från i höstas om en uppgång inte har infriats. Prognosen för hösten pekar mot ett förbättrat konjunkturläge.

- Det är inte minst fordonsindustrin och byggbranschen som bidrar till det positiva läget med rejält positiva omdömen, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Skaraborg ligger på +41, vilket indikerar högkonjunktur. För ett halvår sedan förväntade företagen ytterligare ett kliv upp på konjunkturkurvan, men indexet ligger kvar på i stort sett samma nivå. Om företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in, kommer konjunkturen förbättras det kommande halvåret.

- Företagens framtidsoptimism signalerar att vi troligen ännu inte nått toppen på konjunkturkurvan, säger Mats Granér.

Uppgång för livsmedelsindustrin

Trots att index föll några enheter till +45 är industrikonjunkturen i Skaraborg fortsatt

Stark, det är alltjämt transportmedelsindustrin som lämnar de mest positiva omdömena.  Konjunkturen inom livsmedelsindustrin har stärkts och index är nu på +46, vilket indikerar högkonjunktur. Både transportmedels- och livsmedelsindustrin räknar med att industrikonjunkturen ska stärkas ytterligare till hösten.

Förstärkt högkonjunktur i byggbranschen

Byggkonjunkturen ser ut att ha infriat förväntningarna från i höstas. Konjunkturindex steg från +52 till +65 och antalet antagna anbud har ökat mer än man räknat med. Någon ytterligare förstärkning av konjunkturen syns emellertid inte i byggföretagens bedömningar.

Fortsatt trögt för handeln

Konjunkturindex för sällanköpshandeln rör sig fortsatt kring nollstrecket

vilket betyder att ungefär lika många bedömer konjunkturläget som bra respektive

dåligt. En viss dämpning noteras dock sedan höstens mätning då konjunkturindex backat från +7 till –7. Företagen ser inga förändringar i konjunkturläget till hösten.

Jämn delregional konjunkturbild

Skillnaderna mellan de olika delregionerna i länet är relativt små. Göteborgsregionen och Sjuhärad toppar med ett index på +46. Index för Skaraborg och Fyrbodal ligger på +41 respektive +40. I samtliga delregioner ligger konjunkturindexet på ungefär samma nivå som för ett halvår sedan.

Konjunkturindex

  Höst 2017 Vår 2018 Höst 2018 (prognos)
   Västra Götaland +45 +45 +54
Göteborgsregionen +44 +46 +52
Sjuhärad +48 +46 +59
Skaraborg +45 +41  +52
Fyrbodal +37 +40 +53

 

Konjunkturbarometern i sin helhet finns på www.vgregion.se/konjunktur

# # #

Konjunkturindex kan variera från – 100 till +100. Värdet 0, med en toleransgräns på ±15 innebär en s.k. normalkonjunktur. – 100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad högkonjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index – 40 respektive +40.

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en webb/postenkät till drygt 1 000 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet, företagstjänster, bilhandel, transport och logistik, sällanköpshandel, och partihandel. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Västra Götaland, har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Höstens mätning – där svaren från företagen har samlats mars och april – avser en nulägesbeskrivning för våren 2018 och en prognos för andra halvåret 2018. Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Mats Granér, samhällsanalyschef, 070-570 09 34, mats.graner@vgregion.se

Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39, camilla.lunden@vgregion.se

 

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är inte minst fordonsindustrin och byggbranschen som bidrar till det positiva läget med rejält positiva omdömen.
Mats grnaér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen