Järnvägar och lokalisering av statliga myndigheter viktiga frågor för Västra Götaland

Lokalisering av statliga myndigheter till Västra Götaland och upprustning av regionala järnvägar är två av de frågor som Västra Götalandsregionen vill påverka och driva tillsammans med kommunerna i Västra Götaland. Regionstyrelsen antog det förslag till påverkansfrågor som tagits fram - Agenda Västra Götaland.

Gemensamt för frågorna som förs upp på agendan är att de påverkas av beslut i regering, riksdag och eller EU. Syftet med agendan är att med samlad kraft verka i frågor som är av gemensam vikt för Västra Götaland. Tillsammans med kommunalförbunden har tre påverkansfrågor föreslagits:

  • Sammanhållningspolitiken
  • Lokalisering av statliga myndigheter till Västra Götaland
  • Upprustning av regionala järnvägar

Sammanhållningspolitiken ska utjämna ekonomiska, sociala och territoriella skillnader mellan olika delar av Europa. Västra Götaland lyfter bland annat fram att det är angeläget att lokal och regional nivå är med tillsammans med nationell och europeisk nivå och styr genomförandet av EU:s budget.

När det gäller statliga myndigheter ska Västra Götaland bland annat verka för att fler statliga myndigheter ska förläggas i Västra Götaland, både existerande och nya myndigheter.

Gällande upprustning av de regionala järnvägarna ska Västra Götaland bland annat verka för att staten tar ansvar för de regionala järnvägarna i Västra Götaland, och att staten även i framtiden har ansvar för att bygga och förvalta järnväg. Underhåll och investeringar för de regionala järnvägarna måste lyftas in i statens nationella infrastrukturplan för åren 2018 –   2029.

På Agenda Västra Götaland finns dessutom ytterligare tre frågor som kommunalförbunden vill vara med och driva gemensamt med Västra Götalandsregionen:

  • Indelning av Sverige i större och färre regioner
  • Dubbelspår mellan Öxnered och Halden
  • Regionalt inflytande och ett betydande statligt ansvar för finansiering av Götalandsbanan

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera