Kollektivtrafiknämnden fastställer strategier för kollektivtrafik på jämlika villkor och för miljö och klimat

Kollektivtrafiknämnden fastställde den 26 oktober en miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland och en strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor.

Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor syftar till att utveckla kollektivtrafiken med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna.

Målet är att kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna. Fem åtgärdsområden har identifierats:

  • Ett fullt tillgängligt prioriterat kollektivtrafiknät
  • Ett gott bemötande till alla resenärer
  • Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken
  • Inkluderande kommunikation
  • Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik

Den nya miljö-och klimatstrategin är en revidering av en tidigare strategi som syftar till minskad klimatpåverkan från kollektivtrafiken.

Det innebär att fossila drivmedel helt ska avvecklas och utsläppen av klimatpåverkande gaser minskas med 90% mellan 2006 och 2035. I dagsläget är minskningen drygt 60%. Strategin innebär också att stadstrafik med buss och båt i hög grad bör elektrifieras medan biogas fortsatt bör användas i stor utsträckning för långa stadslinjer och viss regiontrafik.

De båda strategierna är en del av trafikförsörjningsprogrammet som styr kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland.

Kontaktpersoner kollektivtrafiknämnden:   
Ulrika Frick (MP), ordförande, tel: 0702-70 40 93    
Daniel Andersson (L), 1:e v ordf, tel: 0766-29 87 43    
Lena Malm (S), 2:e v ordf, tel: 0709-70 83 36
Leif Magnusson, regionutvecklare, miljö- och klimatstrategi, 0768 237 230
Sara Eriksson, regionutvecklare, strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, 0707 - 30 25 93

Om kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämndens huvudsakliga uppgift är att bedriva övergripande strategiskt arbete för kollektivtrafikens utveckling i länet. Det är ett arbete som ska ske i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Nämnden ska också verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. 
www.vgregion.se/kollektivtrafiknamnden

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera