Lägre vårdkonsumtion hos asylsökande än övriga befolkningen

Personer som är asylsökande har generellt sett lägre sjukvård- och tandvårdskonsumtion jämfört med övriga befolkningen i Västra Götaland. Behovet är sannolikt större än vad konsumtionen visar. Det visar en färsk rapport från Västra Götalandsregionen. I rapporten jämförs asylsökandens konsumtion av hälso- och sjukvård och tandvård i relation till övrig befolkning i Västra Götaland under perioden 2011-2016.

Skillnaderna antas framför allt bero på att vuxna asylsökande inte har samma rätt till vård som personer som är folkbokförda i Västra Götaland.

- Rapporten ger oss ett viktigt underlag för planering av framtida hälso- och sjukvård, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Asylsökande står för en mycket liten del av den totala hälso- och sjukvårdskonsumtionen i Västra Götaland, drygt en procent år 2016. Om man ser till vårdkonsumtionen från 2011 fram till 2016 bland personer 65 år eller yngre så har asylsökande

  • färre sjukvårdsbesök per person jämfört med folkbokförda, både på vårdcentral och på sjukhus, med undantag för barn som har samma nivå av sjukhusbesök

  • fler slutenvårdstillfällen på sjukhus per person och även något fler besök på akutmottagning jämfört med folkbokförda

Skillnader i vårdmönster
Asylsökande kvinnor föder barn i yngre åldrar och föder också fler barn jämfört med folkbokförda. Det är dessutom vanligare med kejsarsnitt. Det är också vanligare med diabetes typ 2 och kranskärlssjukdom i åldersgruppen 45-64 år. Tuberkulos och virushepatit är betydligt vanligare bland asylsökande.

Trots att många studier visar att en stor andel av asylsökande lider av psykisk ohälsa, får asylsökande vuxna psykiatrisk vård i betydligt mindre omfattning jämfört med folkbokförda. Dessutom har antalet besök inom psykiatrin minskat över tid. Posttraumatiskt stressyndrom är en diagnos som ses i betydligt högre utsträckning bland asylsökande barn och vuxna.

När det gäller tandvård har asylsökande sämre tandstatus. Barn söker ofta tandvård på grund av akuta besvär. I samband med det upptäcks ofta andra behov. I rapporten föreslås att alla asylsökande barn får en tandundersökning som ett led i hälsoundersökningen.

Hälsoundersökningar ska erbjudas alla asylsökande, men långt ifrån alla genomgår undersökningen. I regionen pågår ett arbete att öka antal hälsoundersökningar. Syftet är att vårdcentralerna och folktandvården lättare ska kunna kalla asylsökande till hälsoundersökningar och tandvårdsundersökningar.

- Hälsoundersökningar ger oss möjlighet att tidigt identifiera behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser för att minska risken för senare ohälsa och större vårdinsatser, inte minst inom psykiatrin, säger Ann Söderström.


I januari 2017 fanns 18 000 asylsökande i Västra Götaland men antalet asylsökande som kommit till Västra Götaland varierar mellan åren. Högsta antalet sågs under 2015 då 28 000 asylsökande anlände till Västra Götaland. Året därpå minskade inflyttningen betydligt, på grund av nya regler och överenskommelser. Åldersmässigt utgörs den största gruppen av barn (0-17 år) och unga vuxna (18-44 år). Få asylsökande är över 65 år.

Kontaktpersoner: Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-771177. För fakta om rapporten, kontakta Anna Kjellström, epidemiolog, koncernavdelning data och analys, 0703-495674

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

I januari 2017 fanns 18 000 asylsökande i Västra Götaland men antalet asylsökande som kommit till Västra Götaland varierar mellan åren. Högsta antalet sågs under 2015 då 28 000 asylsökande anlände till Västra Götaland. Året därpå minskade inflyttningen betydligt, på grund av nya regler och överenskommelser. Åldersmässigt utgörs den största gruppen av barn (0-17 år) och unga vuxna (18-44 år). Få asylsökande är över 65 år. Vuxna som söker asyl eller vistas i Sverige utan tillstånd ska erbjudas sjukvård och tandvård som inte kan anstå. Barn och unga under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i Västra Götaland. Läs mer på 1177.se
Twittra det här