Norra hälso- och sjukvårdsnämnden flyttar ut sammanträden och bjuder in invånarna

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden flyttar ut tre av sina sammanträden under 2016 till olika orter i Fyrbodal. I anslutning till dessa sammanträden kommer dessutom invånarna att bjudas in till dialogmöten med nämndens ledamöter.

Vid sitt sammanträde den 28 januari fastställde nämnden också årsredovisning för 2015. Nämnden fick dessutom information från företrädare för de finansiella samordningsförbunden i Fyrbodal.


Under 2016 kommer hälso- och sjukvårdsnämnden att bjuda in invånarna till dialog i anslutning till tre av nämndens sammanträden. Dessa sammanträden kommer att förläggas till olika orter i Fyrbodal.

Som invånarföreträdare och beställare av hälso- och sjukvård har hälso- och sjukvårdsnämnden ett ansvar att föra dialog med invånarna i nämndsområdet (Fyrbodal) för att få synpunkter och information om hur vården uppfattas och vilka behov som finns. En planerad medborgardialog är redan en viktig del i nämndens kommunikationsplan för mandatperioden 2015-2018 och handlingsplan för kommunikation 2016. Nämnden har inom sig tillsatt en planeringsgrupp för att ta fram förslag på målgrupper, frågeområden och planera de praktiska dialogaktiviteterna.

Som ett komplement till dessa aktiviteter kommer nu nämnden under 2016 även att bjuda in invånare för frågestund och dialog i anslutning till tre av nämndens sammanträden.

Dessa tre sammanträden kommer att läggas på olika orter i Fyrbodal för att fler invånare ska få bättre möjligheter att träffa sina nämndpolitiker. Mötesformen ger också möjligheter för nämnden att göra studiebesök på olika platser eller i olika verksamheter.

Nämndens presidium fick i uppdrag att arbeta vidare med hur dialogträffarna mer i detalj ska utformas och vad de ska innehålla.

Vänsterpartiet reserverade sig mot del av beslutet, till förmån för eget yrkande om att alla sammanträden ska vara öppna för allmänheten.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder under 2016 vid nio tilllfällen. Ordinarie sammanträdeslokal finns i Uddevalla, där större delen av nämndens tjänstemannastöd på Västra Götalandsregionens koncernkontor arbetar.

Årsredovisning: Flera utmaningar väntar

Nämnden fastställde sin årsredovisning för 2015.
Nämnden redovisar ett negativt resultat på 18,9 miljoner kronor. En översyn av budgetavvikelserna för samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder kan dock resultera i en omfördelning av de fasta ersättningarna till sjukhusen. Avvikelsen för norra hälso- och sjukvårdsnämnden kan innebära minskade kostnader på cirka 14 miljoner kronor, och därmed skulle resultatet för året istället bli cirka minus 5 miljoner kronor.

I årsredovisningen konstateras att nämnden står inför flera utmaningar för att klara sitt uppdrag gällande befolkningsansvar och att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård:

  • Ekonomin ska vara i balans samtidigt som vården ska hålla en hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården står med generella kostnadsproblem idag och står inför omfattande arbete i syfte att nå en ekonomi i balans. Åtgärderna ställer dock krav på prioriteringar vilket i sin tur riskerar att påverka tillgängligheten.

  • Praktikertjänst startade sin verksamhet vid lokalsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors den 7 april. Avsikten är att invånarna i delar av Dalsland och Norra Bohuslän inte ska behöva åka till NÄL och Uddevalla sjukhus i samma omfattning som tidigare för att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Här finns en utmaning i att dels ta hand om nya patienter samt att tidigare patienter inom NU-sjukvården byter vårdgivare, för att målet ska vara nått.

  • För den så kallade riks- och regionsjukvården ökar kostnaderna mer än antalet vårdtillfällen och besök.

Samordnade insatser ger snabba resultat

Vid sammanträdet fick nämnden information från företrädare för de finansiella samordningsförbunden i Fyrbodal: Samordningsförbundet Väst, Vänersborg/Mellerud, Trollhättan/Grästorp och BÅD-ESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng). Samordningsförbunden är en samverkansform mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och parterna finansierar tillsammans de insatser som görs. Insatserna är riktade mot personer som behöver samordnat stöd från två eller flera av parterna för att öka sina förutsättningar att förvärvsarbeta.

Nämndens ledamöter kunde konstatera att förbunden uppnår goda resultat, och att förbättringar för den enskilde kan märkas redan tidigt efter att insatser börjat göras. Som ett exempel bland många hade förra året 64 procent av de deltagande personerna i Vänersborg/Mellerud jobb eller studerade efter avslutade insatser.


Övriga beslut

  • Nämnden beslutade meddela regionstyrelsen att samråd har skett med NU-sjukvården om åtgärdsplaner för att komma i ekonomisk balans 2016, enligt tidigare beslut i regionfullmäktige.

  • Nämnden beslutade om ändring av sin delegeringsordning, efter nya rekommendationer från Regionarkivet gällande viss dokumenthantering.

  • Nämnden gav Koncernkontoret i uppdrag att besvara en framställan om ersättning upp till ersättningstak från styrelsen för NU-sjukvården.

Kontakt

Ulrik Hammar (FP), ordförande, 070-948 04 88, Angelica Lundgren-Bielinski (M), 1:e vice ordförande, 073-332 06 80, Kenneth Borgmalm (S), 2:e vice ordförande, 070-306 74 10

Kommunikatör: Jörgen Andersson, Koncernkontoret, 076-112 21 68

Om norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se