Ny kraftsamling för biogas i Västsverige

Ökad användning och ökad produktion av biogas är målet. Nu har miljönämnden i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020.

Biogas ger utöver insatser för minskad klimatpåverkan samhällsnytta på många olika sätt. Kraftsamling Biogas 2017-2020 ska genom sitt arbete tillsammans med Västsvenska aktörer bidra till ett mer resurseffektivt samhälle med en mer kretsloppsinriktad hantering av livsmedelsavfall och restprodukter från stad, land och skog.

Den kompetens som byggts upp ända sedan nätverket Biogas Väst startade för mer än femton år sedan, ger dessutom exportmöjligheter av både kunnande och teknik.
 
- Västra Götaland kan vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling och ökat samspel mellan stad och land. I övergången från fossil till förnybar energi är lokalt producerad biogas en viktig pusselbit som bidrar till att minska jordbrukets klimatpåverkan och dessutom kan ge nya arbetstillfällen, menar Marie Andreasson, landsbygdsdirektör på länsstyrelsens landsbygdsavdelning. Länsstyrelsen i Västra Götaland driver genom Landsbygdsprogrammet bland annat frågan om utökad produktion av biogas.
 

En del i den nya kraftsamlingen är fortsatt stöd till att utveckla Biogas Väst som en plattform för strategisk samverkan mellan Västsvenska aktörer i hela biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.
 

- Att stimulera en ökad användning av biogas är prioriterat, både som fordonsbränsle och inom andra områden, eftersom satsningarna de senaste åren gjort att produktionen idag överstiger efterfrågan, säger Kristina Jonäng (C). Hon är ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd som koordinerar Biogas Väst. Samverkan både i klimatfrågan och för långsiktiga spelregler för biogasen är en viktig del i kraftsamlingen. Vi driver samverkan mellan olika intressenter och med andra regioner och påverkansarbete både i EU och nationellt.

Projektmedel för biogasutveckling

Medel för medfinansiering av regionala utvecklingsinsatser finns inom Västra Götalandsregionens nya program för hållbar utveckling, inom både energi och bioinnovation; livsmedel och gröna näringar och transporter. Medel till investeringar finns att söka genom statliga Klimatklivet, som det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som samordnar och informerar om i vår region.
 

Hanna Jönsson, Regionutvecklare biogas, processledare Biogas Väst, hanna.m.jonsson@vgregion.se, mobil: 0702-50 24 05

Kristina Jonäng (C) ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd, kristina.jonang@vgregion.se 0708-67 16 21

Biogas Väst
http://www.biogasvast.se/

Kontakt
 
Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen medverkar i samarbetet kring länsstyrelsens uppdrag kring regionala miljömål för Västra Götaland, bland annat miljömålet "Begränsad klimatpåverkan".
Twittra det här

Citat

Lokalt producerad biogas är en viktig pusselbit som bidrar till att minska jordbrukets klimatpåverkan och dessutom kan ge nya arbetstillfällen.
Marie Andreasson, landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Att stimulera en ökad användning av biogas är prioriterat både som fordonsbränsle och inom andra områden, eftersom satsningarna de senaste åren gjort att produktionen idag överstiger efterfrågan.
Kristina Jonäng (C), ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd