Ny revisionsrapport: Samverkan avseende samsjukliga – personer som både har ett missbruk och psykisk ohälsa

Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har tillsammans granskat samverkan mellan kommunen och regionen för vuxna personer med samsjuklighet och behov av samordnade insatser. Syftet med granskningen har varit att bedöma om samverkan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visar att det finns brister och revisorernas sammanfattande bedömning är att samverkan inte bedrivs på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt.

Med samsjuklighet menas att personer har både missbruk och psykisk ohälsa, vilket ställer särskilda krav på samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Granskningen omfattar stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné, social resursnämnd samt styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Iakttagelser och bedömningar

Revisorernas sammanfattande bedömning är att samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen inte bedrivs på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt för vuxna personer med samsjuklighet och behov av samordnade insatser.

Granskningen visar att det finns en samverkansorganisation, avtal och överenskommelser samt mål och ledningssystem på en övergripande nivå. Revisorernas bedömning är att detta kan utgöra förutsättningar för en fungerande samverkan men att det brister eftersom lokala anpassningar som ger en konkret vägledning i det dagliga arbetet saknas. Det så kallade hälso- och sjukvårdsavtalet med underliggande överenskommelse pekar visserligen ut riktningen men det saknas konkret styrning för att realisera såväl avtal och överenskommelse som kvalitetsledningssystem. Revisorerna bedömer därför att styrningen mot övergripande mål bör säkerställas i underliggande verksamhetsplaner.

Vidare menar revisorerna att processer och rutiner behöver anpassas och tillämpas bland annat  för att säkerställa att:

  • samordnade individuella planer upprättas
  • egenkontroller och riskanalyser görs
  • avvikelser rapporteras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och i tillräcklig omfattning
  • dokumentation, uppföljning och analyser av samverkan bör ske mer systematiskt.

Revisorerna kan vidare konstatera att det finns brister i samsynen kring gränssnitten för kostnad, ansvar och uppdrag och bedömer därför att det finns risk för att personer med samsjuklighet inte får den vård och omsorg de har behov av. Det finns risk för att de olika uppfattningarna avseende ansvar kopplat till samverkan om den samsjukliga gruppen leder till att den enskilde individens behov åsidosätts. Ytterst är det en risk för patientsäkerheten.

Avslutningsvis kan revisorerna konstatera att arbete kopplat till gruppen samsjukliga både har genomförts och fortfarande pågår. Bland annat har Västra Götalandsregionen och kommunerna tagit fram en handlingsplan som kan ge förutsättningar att bidra till en bra vård och omsorg för samsjukliga.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

  • Birgitta Eriksson, ordförande, Västra Götalandsregionens revisorer, 0702-48 56 64
  • Ulf Sjösten, vice ordförande, Västra Götalandsregionens revisorer, 0702-69 60 13
  • Lars Bergsten, ordförande i Stadsrevisionen, 031-368 07 23
  • Hans Aronsson, vice ordförande i Stadsrevisionen, 0705-31 32 01

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar