Regionfullmäktige 9 oktober 2018

Vid mandatperiodens sista regionfullmäkte återremitterades förslaget om att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3. Dessutom fattades bland annat beslut om Västtågsutredningen och Paraportstipendiet 2018 delades ut.

Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik återremitterades

Efter en intensiv debatt och votering beslutade regionfullmäktige att återremittera ärendet om den största förändringen för Västtrafiks resenärer någonsin. S begärde återremiss och V ställde sig bakom. Förslaget innebär att dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland minskas till 3. När resenärerna inte behöver passera zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt, blir det enklare för Västtrafiks resenärer. I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.
S yrkade på återremiss till regionstyrelsen och motiverade det med att ett fullständigt förslag tas fram som belyser de olika frågeställningarna och att detta förslag skickas ut på remiss till kommunalförbunden för yttrande.

Västtågsutredningen – Komplettering av Målbild Tåg 2035

Västra Götalandsregionen vill i dialog med Västtrafik och kommunerna utveckla tågtrafiken med fler stationer där tågen stannar. En Västtågsutredning har gjorts som syftar till att komplettera Målbild tåg 2035 med mål om nya tågstationer.

Regionfullmäktige kompletterar Målbild tåg 2035 med nio punkter:

1. Sträckan Göteborg-Borås: Beslut om ny järnväg, dess sträckning och utbyggnadsordning inväntas före beslut om komplettering med nya tågstopp.

2. Sträckan Borås – Värnamo: Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om nya stationer i Länghem, Hillared, Grimsås.

3. Sträckan Öxnered-Göteborg: Förutsättningarna för en station vid NÄL utreds vidare innan mål att öppna ny station kan tas. NÄL ska i första hand hanteras som ett regionalt intresse.

4. Sträckan Öxnered-Halden: Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om nya stationer i Dals Rockstock, Bäckefors, Brålanda och Frändefors.

5. Västra stambanan: Högsta prioritet för Västra stambanan är att verka för förbättrad kapacitet och robusthet.

6. Bohusbanan: Komplettera Målbild tåg 2035 med mål om dubbelspår på sträckan Göteborg – Stenungssund. Västtågsutredningen utgör underlag för möjligt trafikupplägg när beslut om dubbelspår finns.

7. Före införandet av nya stationer ska avtal om kommunal medfinansiering och anpassning av busstrafiken tas fram i samverkan med berörda kommuner.

8. Vid förändrade förutsättningar eller bedömningar som gör att kriterierna kan uppfyllas kan stationslägen omprövas.

9. Frågan ska, på initiativ av kollektivtrafiknämnden, aktualiseras i beredning för hållbar utveckling minst en gång per mandatperiod. Kommunalförbunden kan också aktualisera frågan då förutsättningarna förändrats.

 

Parasportstipendiater 2018

Utomordentliga prestationer, ett fantastiskt driv och gedigna insatser för idrotts- och rörelseglädje: det karaktäriserar 2018 års parasportstipendiater. För nionde året i rad delar Kommittén för mänskliga rättigheter ut stipendiet på totalt 150 000 kronor. Pengarna fördelas i år mellan sex stipendiater.

Stipendiet på elitnivå går till Frida Alfredsson, sportskytte och Jonas Hansson, bordtennis.
På regional/nationell nivå går stipendiet till Sebastian Häregård, simning.
Till E-lag Långared Bois fotboll, till lag IK Sävehof Handboll.
Stipendiet till ledare går till Karin Aldenbrand, Mölndals allmänna simsällskap.

Läs mer om stipendiet och se bild på stipendiaterna här i pressmeddelandet.

 

 

Kontakt:

Ordförande : Magnus Berntsson, 0707-14 47 39 , magnus.berntsson@vgregion.se 
Vice ordförande : Per Tenggren, 0700-82 55 77, per.tenggren@vgregion.se 
2:e vice ordförande : Madeleine Jonsson, 0702-20 79 23, pem.jonsson@gmail.com

Kommunikatörer: Västra Götalandsregionens presstjänst, Anna Liljenberg, 0761 - 42 63 72,  Thomas Schulz, 0700 - 20 79 72

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se