Regionstyrelsen 11 april

Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 11 april beslutade regionstyrelsen bland annat att ett lärandecentrum för migration och hälsa ska inrättas i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutade också om ett förslag till fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om personliga hjälpmedel, och ställde sig bakom föreslagen inriktning i arbetet med Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke.

Lärandecentrum för migration och hälsa inrättas i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ska inrätta ett lärandescentrum för migration och hälsa. Den primära målgruppen för verksamheten är personal som möter flyktingmigranter inom hälso- och sjukvården samt personal inom regional utveckling som arbetar med främjandeinsatser riktade till migranter. Målet är att skapa bättre stödfunktioner för personal i migrantfrågor för att främja flyktingmigranters hälsa.

Regiondirektören fick i uppdrag att fastställa centrats placering i organisationen och hur det ska vara organiserat.

Bakgrunden till beslutet är ett uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen efter den stora flyktingtillströmningen till Sverige under hösten och vintern 2015. Personalen möte under denna period många nya och oväntade situationer. Ett stort behov har identifierats av  ett långsiktigt lärande och en systematisk och strategisk samordning kring hälsan och hälsans bestämningsfaktorer. Redan befintlig kunskap, kompetens och erfarenhet i regionen behöver synliggöras för att kunna dra nytta av den och omsätta den i konkret handling.

Finansiering av uppstart och etablering av lärandecentrat sker med hjälp av statsbidrag med 1,5 miljoner kronor för 2017.

 

Fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner ska ha fortsatt samarbetsavtal när det gäller personliga hjälpmedel till invånarna.

VGR och kommunerna har en gemensam handbok för hjälpmedel och en gemensam hjälpmedelsförsörjning. För den enskilde patienten innebär det kontinuitet i vård och behandling även om ansvaret för vården växlar mellan kommun och region under vårdtiden.

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun regleras i ett hälso- och sjukvårdavtal. Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen drivs av Hjälpmedelscentralen inom VGR:s förvaltning Regionservice och regleras av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.

Nuvarande samarbetsavtal startade i oktober 2015 och löper ut den 30 september. En utvärdering visar positiva resultat när det gäller bland annat kvalitet, leveranstider, tillgänglighet och underhåll. Samarbetsavtalet har också inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 miljoner kronor.

Slutligt beslut i frågan ska fattas av regionfullmäktige.

 

Västra Götalandsregionen vill bli bästa offentliga arbetsgivaren i Sverige

Regionstyrelsen ställde sig bakom den inriktning som redovisas i plattformen för Västra Götalandsregionens (VGR) arbetsgivarvarumärke. Denna syftar till att VGR ska öka förutsättningarna för att kunna behålla och rekrytera medarbetare nu och i framtiden.

För att VGR ska kunna klara sitt uppdrag gentemot invånarna i Västra Götaland behöver organisationen ha medarbetare med rätt kompetens. Det kräver att VGR på allvar kan konkurrera med andra arbetsgivare som letar efter samma kompetenser. Då behöver VGR både uppträda och upplevas som en attraktiv arbetsgivare för befintliga och blivande medarbetare. Organisationen behöver förändras för att långsiktigt möta detta krav. Målsättningen är att VGR ska ha offentlig sektors mest nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva offentliga arbetsgivaren.

Utifrån plattformen och en långsiktig handlingsplan kommer med start våren 2017 ett antal åtgärder och förbättringsarbeten att startas.

Läs mer om Västra Götalandsregionens satsning

 

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helen Eliasson (S), 0761-41 02 69

Kommunikatörer: Jörgen Andersson 0761-12 21 68, Thomas Schulz 0700-20 79 72

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar