Regionstyrelsen 12 januari

(Uppdaterat 21 januari)

Vid sammanträdet den 12 januari fattade styrelsen bland annat beslut om förslag på ekonomisk avlastning för akutsjukhusen, om detaljbudget för 2016, om ombyggnad av sjukhusköket på Uddevalla sjukhus, om VGR-akademi för intern kompetensutveckling samt 18 miljoner till satsningar på Västtrafiks hållplatser.

Västra Götalandsregionens detaljbudget och förslag på avlastning för sjukhusen

Akutsjukhusen ska få avlastning i ekonomin under 2016. Det föreslår regionstyrelsen nu i samband med beslutet om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2016. Det blir dock inga utökade ramar. Sjukhusen tillåts istället att, inom bestämda gränser, ha underskott i resultatet för 2016. Pengarna till underskotten finansieras inom ramen för moderförvaltningen och från det beräknade överskottet för koncernen som helhet. Västra Götalandsregionens årsresultat för 2016 beräknas nu bli noll kronor.

Västra Götalandsregionens ekonomi fortsätter under året att vara ansträngd och det är framförallt akutsjukhusens kostnadsutveckling som påverkar resultaten. Situationen är dock inte unik för Västra Götalandsregionen utan liknar situationen för övriga Sverige.

-          Det ekonomiska läget 2016 är tufft för alla landsting och regioner, även för Västra Götalandsregionen. Att få balans i ekonomin, både i verksamheterna och för koncernen som helhet är den största utmaningen det här året, framförallt gäller det situationen för akutsjukhusen säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Årsresultaten för 2015 är ännu inte klara men alla akutsjuksjukhus kommer att redovisa underskott. Sjukhusen har också meddelat att de inte klarar av att komma till rätta med de ekonomiska underskotten under 2016.

-          Arbetet med kostnadskontroll och ekonomisk balans i verksamheten måste fortsätta under året. Vi behöver en långsiktigt hållbar ekonomi för att kunna möta framtidens utmaningar. Bland annat behöver vi arbeta mer med strategiska och övergripande åtgärder där vi drar nytta av organisationens storlek och där ägare, utförare och beställare tar ett större gemensamt ansvar säger Ann-Sofi Lodin.

Högsta tillåtna budgetavvikelser för akutsjukhusen får enligt regionstyrelsens förslag vara:

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset: minus 75 miljoner kronor
 • NU-sjukvården: minus 40 miljoner kronor
 • Södra Älvsborgs sjukhus: minus 25 miljoner kronor
 • Skaraborgs sjukhus: minus 45 miljoner kronor
 • Kungälvs sjukhus: minus 15 miljoner kronor
 • Alingsås sjukhus: minus 10 miljoner kronor

Sjukhusen ska enligt förslaget vara i ekonomisk balans på månadsbasis från och med november 2016.

Västra Götalandsregionens budget beslutas varje år vid sammanträdet i juni. Budgeten innehåller skattesats samt övergripande mål och ramar för verksamheten det kommande året. Detaljbudgeten är en sammanfattning av nämnders och styrelsers detaljbudgetar för 2016. Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om detaljbudgeten den 2 februari.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Klart för ombyggnad av produktionsköket på Uddevalla sjukhus

Produktionsköket på Uddevalla sjukhus ska byggas om. Regionstyrelsen gav fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnaden, och servicenämnden tilldelades pengar för ny utrustning.

Syftet med en ombyggnad är att skapa ett ändamålsenligt produktionskök som uppnår den målbild som regionfullmäktige har fastställt. Ökad flexibilitet, fler valmöjligheter för patienten och bättre arbetsmiljö för personalen är några av de mål som ska uppnås genom ombyggnaden.

Uddevalla ingår som ett delprojekt i ett regionövergripande måltidsprojekt.

Förslagen till ombyggnad har tagits fram av fastighetsnämnden och servicenämnden och har även behandlats i regionstyrelsens ägarutskott.    

Fastighetsinvesteringsutgiften bedöms till 32,8 miljoner kronor.

För ny utrustning tilldelas servicenämnden ett investeringsutrymme om 4,9 miljoner kronor.

Byggarbetena beräknas starta under våren 2016 och köket väntas kunna tas i bruk i början av 2017. Under ombyggnadstiden ska måltiderna produceras och levereras från NÄL i Trollhättan.

Läs tidigare pressmeddelande från servicenämnden

Västra Götalandsregionen startar akademi för intern kompetensutveckling

För att stötta intern kompetens- och verksamhetsutveckling startar Västra Götalandsregionen under 2016 VGR-akademin, en egen utbildningsakademi. Satsningen hör samman med att det nu även tas fram en regiongemensam plan för kompetensutvecklingen av Västra Götalandsregionens chefer och medarbetare.

 • För Västra Götalandsregionen är kompetensutvecklingen ett strategiskt viktigt område. Den har stor betydelse och för den vård och service som ges till regioninvånarna men är också en investering i en god och hälsofrämjande verksamhet samt ett hållbart arbetsliv säger personaldirektör Marina Olsson.

VGR-akademins uppdrag är ännu inte helt klart. Klart är dock att akademin ska samordna den regionövergripande kompetensutvecklingen inom VGR och ha externa kontakter och relationer med universitet, högskolor och utbildningsföretag. En precisering av uppdraget, vilken verksamhet akademin ska ha, hur den ska utvecklas och hur gränserna mot andra verksamheter och aktörer ska se ut kommer att tas fram och presenteras under det första halvåret 2016. I satsningen på en egen akademi ingår även satsningen på Västra Götalandsregionens nya konferenscenter Campus Nya Varvet i Göteborg.

VGR-akademin och Campus Nya varvet kommer att tillhöra Koncernkontoret. Arbetet med VGR-akademin startar i mindre skala och kommer att byggas upp succesivt under flera år.

Västtrafik satsar närmare 18 miljoner kronor på hållplatser 2016

Under 2016 kommer Västtrafik att satsa närmare 18 miljoner kronor på upprustning och nyinvestering av hållplatser, cykelparkeringar samt utveckling av resecentrum i Mariestad och Skövde. Kollektivtrafikens hållplatser är det första mötet och entré till resan med Västtrafiks bussar, spårvagnar, båtar och tåg och därför viktiga att underhålla och utveckla.

2016 planerar Västtrafik för:

 • 40 nya väderskydd med kompletterande hållplatsutrustning
 • utrustning för cykelparkeringar varav 30 stycken med nya cykeltak i anslutning till hållplatser
 • tre nya dockningsplatser, vid Resecentrum i Mariestad, med hållplatsutrustning i form av perrongtak och backningskameror
 • Ombyggnad av resecentrum i Skövde för att öka kapaciteten
 • Ersätta 100-120 äldre väderskydd med kompletterande utrustning

Regionstyrelsen beslutade att godkänna Västtrafiks styrelses beslut avseende ny- och reinvesteringar i hållplatsutrustning under 2016.

Övriga beslut i korthet 


Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00. 
Kommunikatörer: Niclas Samsioe 0706-98 06 35

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera