Regionstyrelsen 3 november

Vid sammanträdet den 3 november i Vänersborg fattade regionstyrelsen beslut i en lång rad frågor bland annat om att ett nytt specialistsjukhus placeras vid Högsbo sjukhus och att Agnesbergs folkhögskola blir fristående 2016.

Specialistsjukhus byggs i Högsbo

Regionstyrelsen beslutade idag att det nya specialistsjukhuset i västra Göteborg ska placeras vid Högsbo sjukhus, utöver det som tidigare beslutats om i Frihamnen. I anslutning till specialistsjukhuset i Frihamnen byggs ett dagkirurgiskt centrum. Regionstyrelsen vill också utreda förutsättningarna för att bygga ett dagkirurgiskt centrum även vid Högsbo.

Bakgrunden till beslutet är en växande befolkning i Göteborgsområdet. Om fem år kommer antalet invånare att vara 80 000 fler än idag. Det innebär ett ökat behov av vård, bland annat 100 000 fler besök i specialistsjukvården och 3 000 fler dagkirurgiska operationer. Ett annat skäl är att Västra Götalandsregionen behöver investera i nya lokaler och ny utrustning. Lokalerna på Frölunda Specialistsjukhus och Capio Lundby Sjukhus är omoderna och behöver ersättas inom fyra till fem år.

Tidigare i våras beslutade regionfullmäktige att bygga två nya specialistsjukhus i Göteborg; ett i Frihamnen och ett i västra Göteborg. En förstudie skulle visa på om det andra sjukhuset skulle placeras vid Högsbo sjukhus eller på Frölunda Torg. Fullmäktige ville också ta reda på för- och nackdelarna med att ha vårdplatser vid ett av sjukhusen och kartlägga behovet av dagkirurgi.

Mer flexibelt

Förstudien visar att ett specialistsjukhus i Högsbo ger större flexibilitet och att möjligheterna till utveckling på lång sikt är större än om sjukhuset placeras på Frölunda Torg. Västtrafik är involverad i det fortsatta arbetet för att säkra goda kommunikationer.

Specialistsjukhusen i Frihamnen och Högsbo ska ha öppenvårdsmottagningar för att ta hand om invånarnas vanligaste vårdbehov, till exempel barnmedicin, öron-näsa-hals, gynekologi, hud, diabetesvård, hjärt-lungsjukvård samt barn- och vuxenpsykiatri. Verksamheten vid de olika specialistsjukhusen kan komma att variera.

Regionstyrelsen beslutade också att sjukhusen byggs utan vårdplatser. Anledningen är att en vårdavdelning för tyngre kirurgi skulle kräva bemanning dygnet runt och en jour- och beredskapsorganisation som lätt skulle bli sårbar. Investeringskostnaderna skulle dessutom öka med 35 miljoner kronor. Ur ett patientperspektiv kan det dock finnas behov av övernattning efter vissa dagkirurgiska ingrepp. I det fortsatta arbetet kommer man att utreda hur det behovet ska tillgodoses.

Dagkirurgiskt centrum i Frihamnen

I anslutning till specialistsjukhuset i Frihamnen byggs också ett dagkirurgiskt centrum med 6-8 operationssalar. Regionstyrelsen beslutade också att utreda förutsättningarna för att bygga ett dagkirurgiskt centrum även i Högsbo för att ta hand om det ökade behovet av dagkirurgi. Styrelsen vill också ta reda på hur en motsvarande minskning av volymer på övriga sjukhus i Göteborgsområdet skulle påverka tillgänglighet, vårdkvalitet och kostnader.

Planering startar

Nu bildas en projektorganisation som får i uppdrag att konkret planera för vilken verksamhet som ska finnas vid de olika sjukhusen.

Agnesbergs folkhögskola blir fristående 1 januari 2016

Den 1 januari 2016 överlåts Agnesbergs Folkhögskola till den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan och skiljs därmed från Västra Götalandsregionen. Anledningen till att Agnesbergs folkhögskola blir rörelseägd folkhögskola är att öka det romska inflytandet och bestämmande över skolans verksamhet.

Frågan om romsk självförvaltning, som varit en viktig del i utvecklandet av skolan och målet har från starten varit att en eller flera romska organisationer ska axla huvudmannaskapet för skolan i framtiden.

Agnesbergs folkhögskola är inne på sitt åttonde verksamhetsår och drevs de första tre åren som en försöksverksamhet och filial till Göteborgs folkhögskola. Skolan blev en självständig förvaltning i januari 2010 då Västra Götalandsregionen åtog sig huvudmannaskapet för skolan under en övergångsperiod. 

Agnesbergs folkhögskola bedriver Svenska för invandrare (SFI) med ca 50 deltagare, Allmän linje på årsbasis med 94 deltagare och tar emot deltagare på uppdrag av och i samverkan med Göteborgs kommun. Två till tre deltagare per termin går sin gymnasieutbildning på folkhögskolan och 2014 tog sju deltagare examen med grundläggande högskolebehörighet. Uppskattningsvis slutför 15 procent av deltagarna sina gymnasiestudier och påbörjar en utbildning på högskola eller universitet.

Att skolan överlåts till Interkulturella folkhögskolan från årsskiftet är ett förslag och beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige. 

Detaljerad investeringsplan 2016 - investeringar för 4,1 miljarder

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen en detaljerad investeringsplan för det kommande året 2016. Inom ramen, som beslutades av fullmäktige i juni, ryms investeringar för 4,1 miljarder kronor i fastigheter, utrustning och en rad olika projekt. Totalt omfattar fullmäktiges investeringsram 4,4 miljarder kronor per år fram till 2018. 

Fördelningen av investeringsmedlen omfattar bland annat:

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 735 miljoner
 • NU-sjukvården: 113 miljoner
 • Södra Älvsborgs sjukhus: 103 miljoner
 • Skaraborgs sjukhus: 83 miljoner
 • Kungälvs sjukhus: 36 miljoner
 • Alingsås lasarett: 26,5 miljoner
 • Frölunda specialistsjukhus: 14,5 miljoner
 • Angereds Närsjukhus: 90 miljoner
 • Servicenämnden: 58 miljoner
 • Fastighetsnämnden: 32,5miljoner
 • Västtrafik: 225 miljoner

Prioriteringar 2016

Hälso- och sjukvård
-
Fortsatta investeringar i fastighet och utrustning
- Signifikant behov av uppgradering av de större sjukhusen
- Översiktsplan storgöteborg, specialistsjukhus Högsbo och Frihamnen
- Satsningar psykiatri (inklusive SkaS och NU-sjukvården)

Regional utveckling, kultur, utbildning och miljö
-
Främst upprustning av Botaniska, skollokaler samt energibesparingar

Kollektivtrafik
-
Vissa infrastrukturrelaterade investeringar och bussdepåer'
- Åter behov av nya stora tåginvesteringar
- Ägardiskussion kring depåer och spårvagnar

Service och IS/IT
-
Investeringar hårdvara, mjukvara, utvecklingsprojekt samt fastighetsrelaterad IT.
- Infrastruktur för IT och försörjningslogistik
- Framtidens vårdinformationsmiljö förväntas kräva stora investeringar (men ej medräknat i planen)

Regiongemensamma investeringar
-
Slutfasen för BOIC

30 miljoner till stråk 2 Strömstad – Bengtsfors – Åmål – Karlstad

Regionstyrelsen beslutade att godkänna den åtgärdsplan som tagits fram för förbättringar av vägen mellan Strömstad och Karlstad via Bengtsfors och Åmål, det så kallade stråk två.

Stråk två finns med i den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2015 där nio regionala stråk pekas ut som viktiga för studie- och arbetspendling. För stråk 2 har man avsatt 30 miljoner kronor i en så kallad ”stråkpott” och åtgärdsplanen för stråk 2, Strömstad – Bengtsfors – Åmål- Karlstad” talar om hur nu pengarna ska användas.

Åtgärdsplanens huvudsakliga innehåll är sidoområdesåtgärder för 9 miljoner kronor, vänstersvängfält i ED för 4,2 miljoner, stigningsfält vid Fengeforsbacken för 8,8 miljoner samt cirkulationsplats vid Skåpakorset för 8 miljoner koronor. Utöver dessa åtgärder föreslås en siktröjning på några platser.

Åtgärdsplanen för stråk 2 har tagits fram av Trafikverket och Västtrafik i nära samarbete med berörda kommuner och Fyrbodals kommunalförbund. Samråd har skett med Beredningen för hållbar utveckling BHU.

Alla besluten vid sammanträdet i korthet

Kommentarer till samanträdet kan finnas på partiernas hemsidor

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00.
Kommunikatörer: Niclas Samsioe 0706-98 06 35 och Jörgen Andersson 0761-12 21 68

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera