Så brister vården i kommunikation med och om patienten

Under förra året tog de fem patientnämnderna i Västra Götalandsregionen emot 4 847 klagomål från patienter. Det är en minskning med 7 procent jämfört med 2016, visar patientnämndernas årsredovisning 2017.

Av alla inkomna patientklagomål kan 82 procent sorteras in under följande tre problemområden: vård och behandlingsfrågor, kommunikation samt organisation och tillgänglighetsfrågor.

Trots en ärendeminskning har patienter och närstående i större utsträckning än tidigare klagat på vårdansvar. Synpunkter gällande kommunikation har samma antal klagomål som föregående år.

Brister i kommunikation förekommer också i ärenden som berör andra huvudproblem som till exempel vård och behandling, organisation och tillgänglighet.

Patientnämnderna i Västra Götaland konstaterar brister i kommunikation med och om patienten – iakttagelser utifrån patientens perspektiv:

  • Information till patienter eller anhöriga uteblir, blir felaktig eller otillräcklig. Bland annat när vårdgarantin inte kan hållas, när information om valfrihet ges, vid vårdövergångar eller vid långa väntetider inom akutvården.
  • Patienter och närstående känner sig dåligt bemötta och inte lyssnade till. Detta upplevs leda till missade eller försenade diagnoser och behandlingar, samt behov av att söka vård oftare. Patienter uppger härmed förlängt lidande, oro, samt ekonomiska konsekvenser.
  • Vårdansvar brister enligt patienterna både på individnivå och systemnivå. Gällande vårdövergångar, både till och ifrån specialistsjukvård och primärvård. Klagomål berör ansvar kring behandling, läkemedelsförskrivning och intyg. Oklarheter och brister i informationsöverföring och samverkan mellan olika verksamheter. Multisjuka patienter efterfrågar en av vården initierad vårdplanering där alla inblandade vårdenheter involveras. Rätten till fast vårdkontakt uppfylls inte.
  • Administrativ hantering brister såsom när sjukintyg är ofullständigt ifyllda eller inte skickas i tid. Remisser försenas eller är inkompletta så att mottagande enhet inte kan göra sin bedömning.

Läs hela årsredovisning 2017 här.

Patientnämndernas uppdrag är att bidra till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet i hälso-och sjukvården. Återföring sker till ansvariga tjänstemän och förtroendevalda, både beställare och utförare av hälso- och sjukvård, samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det som framkommit i vårdens svar är att iakttagelser och klagomål bidragit till verksamhetsutveckling och en säkrare vård. Nämnas kan dialog kring kommunikation, information och bemötande, samt förbättrade rutiner och riktlinjer gällande vård- och behandling, informationsöverföring samt administrativa processer i hälso- och sjukvården.

Besök oss på www.vgregion.se/patientnamnden

Kontaktperson
Förvaltningschef Yvonne Tellskog
010-441 04 95

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media