Så ska kollektivtrafiken i Västra Götaland utvecklas

Regionfullmäktige har nu fastställt revideringen av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Det övergripande målet för utvecklingen av persontrafiken är att fler ska resa hållbart, och att marknadsandelen för kollektivtrafiken ska öka.

Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland. I det ansvaret ingår bland annat att ta fram ett trafikförsörjningsprogram, med mål för hur kollektivtrafiken ska utvecklas i hela Västra Götaland, fram till år 2035.

Jämfört med det tidigare trafikförsörjningsprogrammet, som antogs för fyra år sedan, innebär det nya övergripande målet, att fokuset breddas: Från att fler ska resa med kollektivtrafiken, till att även innefatta resor med cykel och bilpooler, till fots och genom samåkning. Trafikförsörjningsprogrammet betonar perspektivet på resan som helhet, för att stimulera resenärer att göra någon del av sin resa på ett mera hållbart sätt.

Trafikförsörjningsprogrammets mål om att få fler att resa hållbart, stöttas av ett antal olika strategier. Till exempel hur tågtrafiken ska utvecklas, hur biljettsystemet i kollektivtrafiken ska bli mer attraktivt, hur kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig för olika resenärsgrupper, hur den ska fungera för invånare i städer och på landsbygd, samt hur den ska bidra till en bättre miljö och till mindre buller.

Den tidigare ambitionen, att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till år 2025 jämfört med år 2006, finns kvar. De uppföljningar som görs visar att resandet ökar i en takt som gör det möjligt att nå en fördubbling.

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens måldokument för den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken, och en vägledning för Västtrafik i deras arbete med att successivt förbättra kollektivtrafiken. Programmet är också ett verktyg för kommunerna, i planering av till exempel bostadsbyggande och tillgänglighetsanpassning av hållplatser.

I arbetet med att ta fram programmet har ett stort antal organisationer och invånare deltagit i dialog. Näringsliv, universitet, och representanter för olika resenärsgrupper har deltagit och kommit med synpunkter. Samtliga kommuner och kommunalförbund i Västra Götaland har haft en viktig roll i och medverkat till framtagandet av programmet.

Revideringen av trafikförsörjningsprogrammet beslutades av regionfullmäktige den 29 november 2016, och gäller från den 1 januari 2017.

Ulrika Frick (MP), ordförande, tel: 0702-70 40 93  
Daniel Andersson (L), 1:e v ordf, tel: 0766-29 87 43  
Lena Malm (S), 2:e v ordf, tel: 0709-70 83 36  
Tomas Zeljko, kommunikatör, tel 0702-00 34 41

Om kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämndens huvudsakliga uppgift är att bedriva övergripande strategiskt arbete för kollektivtrafikens utveckling i länet. Det är ett arbete som ska ske i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Nämnden ska också verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet.
www.vgregion.se/kollektivtrafiknamnden


Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia