Sammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat om årsredovisning för 2015. Resultatet är ett underskott på 4,6 miljoner kronor.

Nämnden har också beslutat om utökning av antalet tjänster på ungdomsmottagningar i Skaraborg och en fortsatt folkhälsosatsning på mat och rörelse.

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning visar ett ekonomiskt underskott för 2015 på 4,6 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen beror på att region- och rikssjukvård översteg budgeten med 16,2 miljoner kronor. Även kostnaden för vårdval rehab var högre än budgeterat.

Tilläggsöverenskommelse med styrelsen för beställd primärvård om medel för ungdomsmottagningar
Nämnden har tidigare fattat beslut om en satsning på ungdomsmottagningar. Syftet är att ge unga ett mer jämlikt stöd i Västra Götalandsregionen, framförallt riktat till tidiga insatser för att minska den psykiska ohälsan bland unga. En tilläggsöverenskommelse ska tecknas med styrelsen för Beställd primärvård som innebär att ytterligare två tjänster tillförs till ungdomsmottagningarna i Skaraborg.

Fortsatt satsning på mat och rörelse
Nämnden har inom folkhälsoarbetet sedan 2011 gett Västra Götalands Bildningsförbund i uppdrag att öka medvetenheten kring mat och rörelse. Arbetet ska fortsätta och vidareutvecklas. Särskilt fokus ska läggas på ökade insatser kring mat ur olika perspektiv. Nämnden finansierar Bildningsförbundets satsning med 100 000 kronor.

Svar på remiss om Mini-Maria
Nämnden har lämnat synpunkter på utredningen ”Samordnat stöd till ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar” som tagits fram av Skaraborgs kommunalförbund. Utredningens förslag är att starta en verksamhet i Skaraborg med Mini-Maria som förebild. Nämnden instämmer i att ungdomar med missbruksproblem behöver ett bättre stöd, men är inte i dagsläget beredd att för sin del finansiera en satsning på Mini-Maria. Nämnden står inför stora utmaningar och prioriteringar och måste vara restriktiv till nya verksamheter.

Risk- och konsekvensanalys för Skaraborgs Sjukhus
Nämnden fick vid dagens sammanträde information om en risk- och konsekvensanalys för Skaraborgs Sjukhus för de närmaste åren. Skaraborgs Sjukhus styrelse och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har gemensamt beslutat att ta fram långsiktiga åtgärder för att skapa ett stabilt Skaraborgs Sjukhus. Bakgrunden är att ersättningen i vårdöverenskommelsen inte täcker Skaraborgs Sjukhus kostnader för sitt uppdrag.

Nästa steg är att alla verksamheter inom sjukhuset ska belysas för att senare ta ställning till vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processledare koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.


Föredragningslista och handlingar

östra hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera