Södra hälso- och sjukvårdsnämndens satsningar

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om en rad ekonomiska satsningar under nämndens sammanträde 27 oktober.

Sjukdomsförebyggande i Marks kommun

Södra Älvsborgs Sjukhus kommer under oktober 2016-december 2018 att genomföra ett pilotprojekt i Marks kommun. Syftet är att utveckla det sjukdomsförebyggande och  hälsofrämjande arbetet.

Detta är ett samarbete mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen och Marks kommun. Utgångspunkten för en sådan utveckling är nya nationella riktlinjer inom området.

Södra Älvsborg Sjukhus har ansökt om projektmedel med totalt 337 490 kr för hela projekttiden. Nämnden beslutar att skjuta till medel för en projektledartjänst med start slutet av december och fortsättning enligt vårdöverenskommelsen för 2017.

Satsningar på tillgänglighet på Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus ser ett starkt ökad efterfrågan på vård. I dialogen med södra hälso- och sjukvårdsnämnden har de beskrivit svårigheter att klara sitt hålla tillgängligheten inom ett antal områden.

Tillgänglighetsproblemen finns främst inom ortopedi, neurologi, medicin, hud och ögon och gäller såväl första besök, efterföljande besök och behandling.

Sjukhuset har också lyft fram diabetessjukvård för barn (kontinuerlig blodsockermätning) och neonatalsjukvård (behov av ökad bemanning) som områden som behöver förstärkas.

Södra Älvsborgs Sjukhus får ett ekonomiskt tillskott på totalt 16,5 miljoner kr för att lösa dessa tillgänglighetsproblem.

Hudsjukvård på Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus tillskjuts 8,6 miljoner kr för ett utökat uppdrag inom hudsjukvård.

Bakgrunden är att två hudläkare i Borås som nämnden haft samverkansavtal med avvecklar sina etableringar genom försäljning. Köparna av etableringarna kommer att flytta mottagningsverksamheten till Göteborg.

Nämnden beslutade därför under våren 2016 att upphandla hudsjukvård. Inga anbud har inkommit och därför utökas sjukhusets uppdrag inom specialiserad hudsjukvård.

Satsning på ungdomsmottagningarna

2016 gjorde hälso- och sjukvårdsstyrelsen en satsning på ungdomsmottagningarna i syfte att åstadkomma en mer jämlik vård samt öka stödet till unga med psykisk ohälsa.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden väljer att fullfölja den planerade satsning på ungdomsmottagningar som började 2016 (2,7 mnkr år 2016 + 1,0 mnkr år 2017).

Satsningen bidrar till regionfullmäktiges fokusområde att förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatri och till nämndens fokusområde att förbättra tillgängligheten. Barn och unga med psykisk ohälsa är en av nämndens prioriterade målgrupper.

Kontakt:
Christina Brandt, ordförande södra hälso-sjukvårdsnämnden
070-659 23 05, E-post: christina.ml.brandt@gmail.com

Cecilia Andersson, 1 v. ordförande södra hälso- sjukvårdsnämnden
0708-62 11 46, E-post: cecilia.y.andersson@vgregion.se

Hanne Jensen, 2 v. ordförande södra hälso- sjukvårdsnämnden
0704-49 81 07, E-post: hanne57jensen@hotmail.com

Max Själander, kommunikatör
070-020 77 56, E-post: max.sjalander@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera