Tre av fyra upplever bra eller mycket bra hälsa

Tre av fyra invånare i Västra Götaland upplever att de har en bra eller mycket bra hälsa. Det visar resultaten från folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” 2015, som offentliggörs idag.
Hälsotillståndet varierar dock inom länet och har starkt samband med bland annat socioekonomiska förhållanden.

Andelen som upplever att de har en bra eller mycket bra hälsa har ökat med en dryg procentenhet sedan 2011, tre procentenheter sedan 2007 och med fem procentenheter sedan 2005. Personer med lång utbildning och hög inkomst mår bäst. Dålig självskattad hälsa är dubbelt så vanligt i grupper med kort utbildning, bland personer födda utanför Sverige och bland personer med svag ekonomi.

Den psykiska ohälsan har ökat något, vilket innebär ett trendbrott mot tidigare något sjunkande nivåer åren 2005-2011.

Levnadsvanor

Andelen dagligrökare har minskat till cirka 10 procent bland både män och kvinnor. 2011 var andelen dagligrökare bland män 12 procent och bland kvinnor drygt 13 procent.

Riskabla alkoholvanor är vanligare bland män än bland kvinnor och vanligare bland unga. Drygt 18 procent bland männen och knappt 12 procent bland kvinnorna har enligt undersökningen riskabla alkoholvanor.

Andelen personer med fetma har ökat med 1 procentenhet sedan 2011, till drygt 14 procent.

Två av tre i Västra Götaland är fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag och var tredje invånare är aktiv minst 60 minuter dagligen. 14 procent av de svarande rapporterar en stillasittande fritid.

Bättre ekonomi för många

- Numera kan vi jämföra resultaten tio år bakåt i tiden och det man ser allra tydligast är att många har fått det bättre ekonomiskt. Det är till exempel betydligt mer ovanligt nu än för tio år sedan att man har problem med att betala sina räkningar, säger epidemiologen Barbara Rubinstein, som ansvarar för Västra Götalandsregionens del av undersökningen

- Dessutom har både den självupplevda hälsan och tandhälsan förbättrats, och betydligt färre röker dagligen. Däremot ökar fetman och det syns inga förbättringar när det gäller kost- och motionsvanor, säger Barbara Rubinstein.

Insatser behövs för ökad jämlikhet i hälsa

- Det är positivt att folkhälsan i många avseenden förbättras, men vi kan även identifiera områden där vi behöver stärka våra insatser, säger Elisabeth Rahmberg, chef koncernavdelning folkhälsa.

- I Västra Götalandsregionen såväl som i kommunerna blir vi allt bättre på att uppmärksamma den ojämlika fördelningen av hälsa. Resultatet från enkäten stärker vår kunskap om att vi behöver prioritera insatser till särskilda grupper och geografiska områden för att nå en ökad jämlikhet i hälsa, säger Elisabeth Rahmberg.

Alla resultat samlas på webbplats

Resultatet för Västra Götaland 2015 redovisas på webbplatsen www.vgregion.se/folkhalsoenkaten i form av text, diagram och tabeller. Tabellerna redovisar resultaten på Västra Götalandsnivå, per hälso- och sjukvårdsnämndsområde och per kommun eller stadsdel. På webbplatsen finns även länkar till den nationella rapporten hos Folkhälsomyndigheten.

Om Hälsa på lika villkor

Varje år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” i åldrarna 16-84 år. Enkäten rymmer frågor kring fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor, läkemedelskonsumtion, vårdutnyttjande, tandhälsa, trygghet och sociala relationer samt arbetsmiljö.
Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval av invånare för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

2015 skickades enkäten ut till cirka 95 000 invånare i Västra Götaland, och besvarades av 55,5 procent vilket innebär en liten ökning jämfört med 2011.

Hälsolägesbeskrivning för Västra Götaland

För att kunna ge en bredare bild av det aktuella hälsoläget i befolkningen har Västra Götalandsregionen även tagit fram en särskild webbplats, www.vgregion.se/halsolaget.

Där finns diagram och förklarande text som med hjälp av information från en rad olika källor beskriver hälsoläget inom områdena demografi, livsvillkor, levnadsvanor samt hälsan i befolkningen. ”Hälsa på lika villkor” är där en av källorna till denna information.

- Genom att vi samlar information från flera olika källor får vi en unik bild av hälsoläget hos befolkningen i Västra Götaland, en bild som hela tiden uppdateras när nya resultat från olika undersökningar och vårddatasystem kommer, säger Barbara Rubinstein.

Kontaktpersoner

Barbara Rubinstein, epidemiolog, koncernavdelning data och analys, 010-441 14 46, 070-571 25 13.

Elisabeth Rahmberg, chef koncernavdelning folkhälsa, 070-082 39 43

För kommentarer och information på kommunnivå hänvisas till respektive kommuns folkhälsosamordnare eller motsvararande.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

Det är positivt att folkhälsan i många avseenden förbättras, men vi kan även identifiera områden där vi behöver stärka våra insatser.
Elisabeth Rahmberg, chef koncernavdelning folkhälsa
Den självupplevda hälsan och tandhälsan har förbättrats, och betydligt färre röker dagligen. Däremot ökar fetman och det syns inga förbättringar när det gäller kost- och motionsvanor.
Barbara Rubinstein, epidemiolog, koncernavdelning data och analys