Uppsving för handeln i Sjuhärad

För tredje mätningen i rad befinner sig Sjuhärad på en nivå som kan karakteriseras som högkonjunktur. Konjunkturindex är tillsammans med Göteborgsregionen högst av de fyra delregionerna i Västra Götaland. Bygg och sällanköpshandel uppvisar ett mycket gott läge. Optimismen inom sällanköpshandeln har ökat rejält det senaste halvåret.

- Sjuhärads näringsliv går mycket bra just nu, även om förväntningarna från i höstas om en uppgång inte har infriats, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Sjuhärad ligger på +46, vilket indikerar högkonjunktur. Det är i stort sett på samma nivå som för ett halvår sedan. Om företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in kommer konjunkturen förbättras ytterligare det kommande halvåret.

- Företagens framtidsoptimism signalerar att vi troligen ännu inte nått toppen på konjunkturkurvan, säger Mats Granér.

Något försvagad industrikonjunktur

Konjunkturindex för industrin i Sjuhärad sjönk i vårens mätning från +49 till +33.

Produktionen har ökat måttligt där drygt en tredjedel av företagen uppger att produktionen ökat jämfört med halvåret innan. Inför den kommande hösten förväntar

sig företagen inom industrin att konjunkturen återigen förbättras. Framförallt textilindustrin är positiva och tror på en ökad orderingång.

Fortsatt högkonjunktur i byggbranschen

Sedan hösten 2016 har byggbranschen haft en mycket stark konjunktur som håller i sig än.

Konjunkturindex sjönk från +80 till +67 men det är trots allt en av de högsta noteringarna

historiskt sett. Trots en viss inbromsning har nära hälften av alla företag utökat personalstyrkan. Det väntas bli en klar förbättring framåt hösten, både avseende byggande och antagna anbud. För att möta den ökande efterfrågan räknar man med en utvidgning av personalstyrkan.

Lyft för handeln

Sällanköpshandeln fick ett rejält uppsving i vårens enkät och konjunkturindex steg från

+16 till +54, vilket pekar på att sällanköpshandeln är över gränsen för högkonjunktur. Utfallet

var bättre än väntat då man i höstens undersökning endast trodde på en svag förbättring. Försäljningsvolymen har ökat samtidigt som sysselsättningen varit närmast oförändrad jämfört med i höstas. Lönsamheten bedöms som normal av knappt åtta av tio företag och det är en klar förbättring av lönsamheten nu jämfört med för ett halvår sedan. Företagen räknar med en förbättrad konjunktur och fortsatt stark försäljning det kommande halvåret.

Starkast konjunktur i Sjuhärad

Skillnaderna mellan de olika delregionerna i länet är relativt små. Göteborgsregionen och Sjuhärad toppar med ett index på +46. Index för Skaraborg och Fyrbodal ligger på +41 respektive +40. I samtliga delregioner ligger konjunkturindexet på ungefär samma nivå som för ett halvår sedan.

Konjunkturindex

  Höst 2017 Vår 2018 Höst 2018 (prognos)
   Västra Götaland +45 +45 +54
Göteborgsregionen +44 +46 +52
Sjuhärad +48 +46 +59
Skaraborg +45 +41  +52
Fyrbodal +37 +40 +53

 

Konjunkturbarometern i sin helhet finns på www.vgregion.se/konjunktur

# # #

Konjunkturindex kan variera från – 100 till +100. Värdet 0, med en toleransgräns på ±15 innebär en s.k. normalkonjunktur. – 100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad högkonjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index – 40 respektive +40.

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en webb/postenkät till drygt 1 000 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet, företagstjänster, bilhandel, transport och logistik, sällanköpshandel, och partihandel. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Västra Götaland, har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Höstens mätning – där svaren från företagen har samlats mars och april – avser en nulägesbeskrivning för våren 2018 och en prognos för andra halvåret 2018. Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Mats Granér, samhällsanalyschef, 070-570 09 34, mats.graner@vgregion.se

Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39, camilla.lunden@vgregion.se

 

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

Sjuhärads näringsliv går mycket bra just nu, även om förväntningarna från i höstas om en uppgång inte har infriats.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen