Valfrihetssystem inom mödravården

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att förberedelser och en konsekvensanalys ska göras för att ett inrättande av ett valfrihetssystem ska kunna göras för mödrahälsovård. Förberedelsen ska leda till att regionfullmäktige kan fatta beslut under hösten 2016 så att ett införande kan ske under 2017.

I Västra Götalandsregionen finns idag två valfrihetssystem. Sedan 1 oktober 2009 kan invånarna i regionen fritt välja mellan drygt 200 vårdcentraler inom ramen för det valfrihetssystem som kallas VG Primärvård. Den 1 september 2014 infördes ett vårdval för rehabinsatser, i huvudsak fysioterapi och arbetsterapi, på primärvårdsnivå.

Genom att införa ett valfrihetssystem inom mödrahälsovården kan regionen ge såväl offentliga som alternativa leverantörer förutsättningar att erbjuda invånarna mödrahälsovård.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Avgiftsfri mammografi

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen stödjer regeringens förslag om att screening för bröstcancer med mammografi ska vara avgiftsfri för kvinnor mellan 40 och 74 år från den 2 juli i år. Västra Götalandsregionen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens förslag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avger Västra Götalandsregionens svar.

Regeringen har föreslagit att avgifterna för screening för bröstcancer med mammografi avskaffas. I sina synpunkter menar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att det är angeläget att undanröja trösklar och hinder för deltagande och underlätta för kvinnor att göra ett välinformerat val att delta i screening både för bröst- och livmoderhalscancer. Eftersom båda screeningprogrammen är angelägna är det också rimligt att behandla båda avgiftsfrågorna lika, menar styrelsen i sitt remissvar.

Utveckling av ett mer personcentrerat arbetssätt

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter sju miljoner kronor till arbetet med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt.

Det centrala för den personcentrerade vården är att se patienten som en person med sin sjukdom, att beakta dennes perspektiv och upplevelser av sjukdomen. Personcentrerad vård kännetecknas av ett partnerskap mellan patient och vårdgivare. Genom att först starta med patientens berättelse och sedan vidareutveckla en vårdplan tillsammans fördelas ansvaret för vården och patientens delaktighet ökar. Ett mer personcentrerat arbetssätt är ett sätt att närma sig målet jämställda och nöjda patienter och även en metod som kan stödja patienter i egenvården samt minska risker för kommunikationsproblem relaterat till de olika perspektiv som styr vårt tänkande.

Under våren 2016 kommer ett pilotprogram för utbildning av utbildare att genomföras. Detta program kommer att upprepas under hösten. Under 2016 startar ett antal förändringsledare vars huvuduppgift blir att tillsammans med förvaltningarna driva arbetet med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt. Det handlar om 8-9 förändringsledare som ska arbeta med att utveckla det personcentrerade arbetssättet inom ramen för uppdraget och stödja arbetet i förvaltningarna under cirka ett år.

Alla mottagningar ska erbjuda basutbud av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att alla vård- och tandvårdsmottagningar inom Västra Götalandsregionen under 2016 ska införa 1177 Vårdguidens e-tjänster samt erbjuda basutbud av tjänster. För privata vårdgivare med avtal inarbetas kravet i respektive avtal samt Krav- och Kvalitetsböckerna inför 2017.

1177 Vårdguidens e-tjänster ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt kontakta vården via nätet och är införda i samtliga landsting i Sverige. I Västra Götalandsregionen är tjänsterna till stor del införda men användandet och utbudet varierar mycket från verksamhet till verksamhet. Avsaknaden av ett regionalt beslut om införande av 1177 Vårdguidens e-tjänster har lett till att införandet skett på frivillig basis och verksamheterna har själva valt vilka tjänster som skall erbjudas.

För att öka tillgängligheten för invånarna fattas beslutet om ett standardiserat basutbud av tjänster i 1177 Vårdguidens e-tjänster som ska gälla samtliga vård- och tandvårdsmottagningar inom, eller med avtal med, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Kjell Foss, kommunikatör, 0700-82 55 17.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera