Vindkraft - goda förutsättningar men stora utmaningar

Det finns många tillstånd för nya vindkraftverk och tekniken blir allt effektivare och billigare, vilket talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Det konstateras i en ny marknadsanalys från Noden för näringsliv och affärsutveckling inom Nätverket för vindbruk hos Energimyndigheten.

- Låga ersättningsnivåer och utvecklingen av elmarknaden gör investerare tveksamma. Samtidigt finns ett mål om 100 % förnybar energi till 2030 och därefter behöver 100 TWh av befintliga kraftanläggningar ersättas till 2045. Mycket kommer att hända, men osäkert vad menar Fredrik Dolff, samordnare för Noden för näringsliv och affärsutveckling som är placerad på Västra Götalandsregionen.

Ekonomiska nyckeltal i vindkraftsbranschen

I marknadsanalysen visas utöver läget för utbyggnaden i Sverige en analys av ekonomiska nyckeltal för vindkraftsbranschen, bland annat för nedskrivningar och anläggningstillgångar, soliditet och skuldsättning, antalet förvärvsarbetare och omsättning.

- Med rådande marknadsläge är det inte så konstigt att många aktörer med befintliga tillstånd väljer att avvakta. I många fall pågår det processer för att förlänga tillstånden eller ändra villkoren så att större och mer effektiva vindkraftverk kan byggas istället för de ursprungligen beviljade, menar Fredrik Dolff.

Läget i Sverige och Västra Götaland

I Sverige finns 3140 vindkraftverk i totalt 151 vindkraftsparker på land. Av dessa har 1 550 stycken vindkraftverk tillstånd för 200 meter eller högre, samt igångsättningstillstånd som löper ut år 2020 eller senare. Det skulle kunna ge en elproduktion på cirka 16 TWh (Terawatt timmar). 

Undersökningen visar att det finns 491 vindkraftverk i Västra Götaland, varav 22 med tillstånd som måste tas i anspråk innan utgången av år 2017. Det är enbart 13 stycken vindkraftverk med tillstånd över 200 meter och där ianspråktagandet är år 2020 eller senare.

Ny teknik ger ökad effektivitet

Elproduktion från vind och sol blir allt billigare och byggs trots låga ersättningsnivåer. Vindkraften har utvecklats snabbt de senaste 5 åren och vindkraftverken är numera både effektivare och billigare. Modern teknik kan öka årsproduktionen med drygt 40 % till en lägre investeringskostnad, som gör att produktionskostnaden minskar med 35 %.

Investeringsbesluten avgör om elunderskott eller överskott

Elmarknaden går just nu igenom en stor förändring. Fastighetsskatten på vattenkraften kommer att sänkas, men tillämpningen av miljöbalken och EU:s vattendirektiv kan skärpas. Effektskatten på kärnkraften kommer att fasas ut, men ersättningsnivån för en eventuell kärnkraftsolycka olycka kan höjas. Effekten av dessa beslut kan påverka om det blir ett kraftigt överskott eller underskott på el i Sverige.

Alla kraftanläggningar behöver bytas till 2045

Samtidigt finns signaler på att företag för nya investeringar i vindkraft räknar med klara sig helt utan subventioner och att investeringskostnaden fortsätter att sjunka. Energimyndigheten har nyligen flaggat för att efter 2030 och fram till och med 2045 behöver i princip alla kraftproduktionsanläggningar ersättas med nya, med undantag för vattenkraften som dock behöver göra reinvesteringar. Det motsvarar en produktion på cirka 100 TWh/år som måste ersättas under 15 år.

- Det ger gott hopp för en utbyggnad av vindkraften, menar Fredrik Dolff.

Fredrik Dolff

Samordnare inom Nätverket för vindbruk, näringsliv- och affärsutveckling på Energimyndighetens vindnod, fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se
Telefon 010-441 40 33

Kontakt
 
Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

En produktion på cirka 100 TWh/år måste ersättas under 15 år. Det ger gott hopp för en utbyggnad av vindkraften
Fredrik Dolff, samordnare för Noden för näringsliv och affärsutveckling. som är placerad på Västra Götalandsregionen
Efter 2030 och fram till och med 2045 behöver i princip alla kraftproduktionsanläggningar som idag är i drift att ersättas med nya, med undantag för vattenkraften som dock behöver genomföra reinvesteringar
Energimyndigheten, ER 2017:03