Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Thomas Schulz

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 41 99
  https://www.vgregion.se/aktuellt2/press/
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  http://www.vgregion.se
 • Citat

  Vårt mål är att fler ute i världen ska känna till oss och det unika vi har att erbjuda. En viktig del i arbetet är att vi nu samlas kring ett västsvenskt erbjudande och arbetar tillsammans i delregionerna och Västra Götalandsregionen. Det kommer att främja hela regionens investeringsarbete och framtida etableringar i Västsverige
  Sebastian Mårtensson, verksamhetsledare för Business Region Borås
  Vi fokuserar på att synliggöra möjligheterna att etablera verksamhet här för att ta del av den unika kompetens som vårt näringsliv har byggt upp under närmare 200 år av avancerad industriell utveckling och produktion i stenhård internationell konkurrens
  Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst
  Vi satsar på denna mässa då det är den viktigaste industrimässan i världen, regionen är exportberoende och vår medverkan är ett led i att främja västsvensk export
  Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen
  Huvudsyftet är att träffa bolag som vi vill se fysiskt på plats i vår region framåt och som kompletterar vårt befintliga näringsliv
  Gustaf Wikblom, etableringsansvarig på Business Region Skaraborg
  I år välkomnar vi Göteborgs stad, som tidigare haft en egen version. Äntligen samlar vi hela Västsveriges cykelvänliga arbetsplatser på samma ställe
  Karin Ryberg på Hållbart resande väst
  Cykeln är ett fantastiskt transportmedel på så många sätt; för hälsan, miljön och ekonomin, och det vill vi på Hållbart resande väst lyfta genom satsningen
  Karin Ryberg på Hållbart resande väst
  Att eleverna fullföljer sina studier är vårt gemensamma ansvar
  Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  En positiv uppväxt för våra barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland, såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Psykisk ohälsa är det enda området som går åt fel håll
  Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och forskare på Karolinska institutet
  Läsning är en grundforskning i konsten att vara människa, ett rikt språk är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex värld
  Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen och ordförande för regeringens läsdelegation
  Barn och unga utan fullföljd skolgång har högre grad av fysisk och psykisk ohälsa, har svårare att få arbete och har en kortare livslängd. Det förebyggande arbetet för att våra ungdomar ska lyckas i skolan är avgörande för deras framtid
  Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  En positiv uppväxt för våra barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland, såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Konferensen är redan fullbokad, vilket tydligt visar hur aktuella dessa frågor är. Sjunkande skolresultat och ökad psykiska ohälsa hos barn och unga är akuta frågor som måste åtgärdas
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Skara skolscen har ett mycket gott renommé bland förberedande utbildningar i Sverige.
  Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD)
  Vi måste intensifiera arbetet med att behålla de sjuksköterskor vi har.
  Linn Brandström (M), personalutskottets ordförande
  Under årens lopp har vi fått massvis av nomineringar och fantastiska exempel på ungdomars företagande.
  Moa Boethius Lind, regionutvecklare och ansvarig för priset på VGR
  Man kan tro att allt fokus idag är på samhällets digitalisering, men vi måste komma ihåg att det fortfarande är mycket kvar att göra innan vi har nått de anslutningsmål som finns i regeringens bredbandsstrategi.
  Eric Åkerlund, bredbandskoordinator från Västra Götalandsregionen.
  De blå entreprenörerna har en stark framtidstro och de bedömer att den ekonomiska tillväxten kan mer än tiodubblas inom fem år. Men då krävs det krafttag för att förenkla byråkratin och se över de regelverk som begränsar utvecklingen av de nya miljövänliga odlingsteknikerna som är på frammarsch i Sverige
  Susanne Lindegarth, samverkanskoordinator vid Göteborgs universitet
  Samverkan mellan forskning, praktik och myndigheter ger en god plattform för utveckling av gemensamma mål och innovativa åtgärder, och är en viktig del av regionens satsningar inom fordon och mobilitet.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Kollektivtrafiken är en nyckel för att bygga det hållbara attraktiva samhället. K2 bidrar med stor kunskap att på olika belysa det, samt vilken samverkan som behövs mellan olika aktörer för att vi ska lyckas.
  Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden
  Att våra barn och ungdomar går ut skolan med godkända betyg är en förutsättning för att de senare ska få ett arbete, må bra och lyckas i framtiden. Vi behöver kraftsamla ännu mer så att fler elever lyckas, nu är det dags att ta nästa steg
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Kraftsamling fullföljda studier skapar förutsättningar för att vi ska lyckas nå målet. Varje part i Västra Götaland behöver göra vad de kan för att fler elever ska lyckas i skolan. Nu behöver vi kraftsamla tillsammans
  Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté
  Samarbetet mellan näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi är avgörande för resultat på regional nivå
  Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län och ordförande i Klimatrådet
  VGR:s initiativ Klimat 2030 är en viktig mötesplattform och vi ser fram emot samarbete med Västsverige för att tillsammans skynda på klimatomställningen i Sverige
  Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet
  Som nytillträdd ordförande för personalutskottet är jag glad att vi nu har en ny kompetensförsörjningsplan som tydligt identifierar de yrkesgrupper vi måste jobba extra hårt för att rekrytera.
  Linn Brandström (M), personalutskottets ordförande
  Nu kan vi med full kraft dra igång införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön, som ska underlätta för såväl våra medarbetare som invånare och patienter.
  Ragnar Lindblad, programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
  Vi har länge haft en god utveckling i Västra Götaland, men företagens förväntningar från i våras har inte infriats. För flertalet branscher ser det ändå ljust ut, men bristen på arbetskraft är en besvärande faktor som måste överbryggas på sikt, annars finns en betydande risk att den regionala utvecklingen hämmas.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Den något minskade optimismen inom det regionala näringslivet speglar sannolikt den oro som finns gällande den ökade protektionismen på världsmarknaden, vilken har en negativ inverkan på en öppen exportberoende ekonomi som Västra Götaland.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  -Jag ser det här som en kvitto på att vi har arbetat åt rätt håll de senaste tio åren, och det är roligt att se att aktörer i vår region nu tar nästa steg och bildar ett partnerskap med nationella ambitioner. En sådan här centrumbildning saknas idag i Sverige och kommer att ge en ännu starkare röst åt de blå näringarna och de marina och maritima frågorna.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Vi kommer också genomföra stödsamtal med ungdomar och anhöriga samt anordna föreläsningar om våldsprevention och maskulinitet till unga i Västra Götaland
  Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
  Målet med projektet är att bedriva gräsrotsverksamhet riktad till unga. Målgruppen är unga och unga vuxna som lever i eller riskerar att leva i våldskontexter och utanförskap
  Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
  Att bryta dessa mönster för att ge ökad framtidstro och självkänsla hos unga som lever i dessa miljöer ses som ett angeläget område. Det ska bli spännande att följa projektets utveckling och ta del av resultaten
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Genom att utveckla hemsidan och mobilappen kan vi sprida information om verksamheten. Vårt mål är att öka insatserna med 50 % och att kunna ge stöd även när chatten är stängd
  Josephine Kollén, projektledare på Tjejjouren Väst
  Även mobilappen kommer få en modernare form och funktion för att även den ska bli bättre anpassad för målgruppen. I appen ska vi även kunna se statistik över antal besökare, ålder och vilka ämnen som varit populärast att söka på
  Josephine Kollén, projektledare på Tjejjouren Väst
  Projektet ligger helt i linje med folkhälsokommitténs mål om att förbättra förutsättningarna för den psykiska hälsan genom främjandeinsatser och jämställdhetsarbete, det ska bli spännande att följa resultatet
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Föreläsarna fokuserade på områden som fred, miljö och mat och hur allt hör ihop och är viktiga för att vi ska få en hållbar framtid
  Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, om konferensen
  Intresset var stort bland åhörarna och vår förmåga att fånga det tvärsektoriella för en avgörande inte bara skol- och hälsofråga utan också samhällsfråga, verkar ha imponerat på många
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Att vi kan lära och inspireras av varandra är själva drivkraften i nätverket WHO Healthy Cities, det bidrar till att föra folkhälsoarbetet framåt i våra städer och regioner
  Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté
  Det är glädjefyllt att få ta del av dessa imponerande och inspirerande idrottares prestationer och det är en ära att idag få dela ut stipendiet.
  Kristina Grapenholm, ordförande i Kommittén för mänskliga rättigheter
  Det handlar om att förse pediatriken och barnhälsovården med verktyg för att möta utvecklingen och värna om barns goda hälsa.
  Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande
  Vi vet att den som har en utbildning har större chans att få ett arbete, en fast inkomst, en bostad och mår helt enkelt bättre
  Håkan Linnarsson
  Jag hoppas att rapporten kan engagera och beröra runt om i medlemsländerna och vara till stöd i deras fortsatt arbete med jämlik hälsa
  Håkan Linnarsson
  Genom projektet kommer vi kunna skapa kunskap och synergier mellan de olika test- och pilotaktiviteterna i regionen men även nationellt. Då både branschföretag, akademi och offentliga aktörer är involverade kommer flytande biogas som fordonsbränsle utvärderas från alla håll.
  Peter Öhman, operativ chef på Lindholmen Science Park
  Vi gör denna satsning för att driva omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Det är ett mycket stort steg från oss, och glädjande nog ser vi ett växande intresse även hos våra transportköpare för frågan.
  Ulf Johansson, ägare av Götene Kyltransporter
  Detta är en fantastisk möjlighet att demonstrera och utvärdera hela värdekedjan för biogas tillsammans med våra nya lastbilar för flytande biogas. Detta kommer att gynna omställningen till klimatneutrala transporter i Sverige och stötta våra möjligheter till export i Europa.
  Lars Mårtensson, miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar
  Västra Götalandsregionen har ett starkt engagemang i biogas som en del i fossiloberoende region. Därför gör vi den här satsningen på biogas i tunga fordon.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Vi visar på initiativ och möjligheter och den utveckling som drivs av många för att nå ett mer hållbart nyttjande av havets resurser
  Kristina Jonäng (C), ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd
  I årets program för Västerhavsveckan finns fler aktiviteter än någonsin - havsnära arrangemang, besökstillfällen och upplevelser för hela familjen.
  Gunilla Fransson Bangura, projektledare Västra Götalandsregionen.
  Nu är det dags att vi tar ansvar för våra utsläpp i resten av världen
  Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen
  Jag ser det som positivt att Klimatrådet i Västra Götaland vill se ett nationellt konsumtionsmål. Det är solklart att vi inte kommer att komma hela vägen om vi bara mäter utsläpp från det vi producerar i Sverige
  Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp