Västsvensk Logistik AB (publ)

Bokslutskommuniké 27 oktober 2017 – 30 april 2018                                                                                                                                                                                         

 (förkortat räkenskapsår)                                                                                                                           

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 FEBRUARI - 30 APRIL                                                                                                                                                                                        

Hyresintäkter 9 953 Tkr.                                                                                                                                                                                       

Förvaltningsresultat 4 264 Tkr.                                                                                                                                                                                                        

Förvaltningsresultat per aktie 1,74 Tkr.                                                                                                                                                                                       

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 27 OKTOBER 2017 - 30 APRIL                                                                                                                                                                                                         

Hyresintäkter 13 271 Tkr.                                                                                                                                                                                     

Förvaltningsresultat 5 120 Tkr.                                                                                                                                                                                                        

Förvaltningsresultat per aktie 2,09 kr.                                                                                                                                                                                         

Resultat efter skatt 26 783 Tkr                                                                                                                                                                                                        

Resultat per aktie 10,93 kr                                                                                                                                                                                   

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 8,10 kr per aktie för räkenskaps-året 2018. Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen med 2,10 kr per aktie vid det första tillfället och därefter med 2,00 kr per aktie vid de efterföljande tre utbetalningstillfällena.                                                                                                                                                                                   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN                                                                                                                                                                              

Västsvensk Logistik AB (publ) har vid ordinarie styrelsemöte den 19 juni 2018 tillsatt Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande VD Lars Blanke som går till annan tjänst. VD-bytet kommer att äga rum efter ordinarie årsstämma 2018-08-16.                                                                                                                                                           

Efter balansdagen har dotterbolaget Västsvensk Bidco AB inlett fusion med sitt helägda dotterbolag Västsvensk Logistik Propco AB.                                                                                                                                                                                    

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET                                                                                                                                                                                                

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar                                                                                                                                                                                                        

och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.                                                                                                                                                                                                    

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till                                                                                                                                                                                  

Västsvensk Logistik AB.                                                                                                                                                                                        

Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB.  Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.                                                                                                                                                                                                          

Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (fd. Aktietorget).

Om oss

Västsvensk Logistik AB har som mål att investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar