Vattenfalls halvårsrapport 2004 januari - juli

Vattenfalls halvårsrapport 2004 januari - juli * Nettoomsättningen minskade med 2,4 procent till 57 071 MSEK (58 498) * Rörelseresultatet ökade med 17,7 procent till 11 593 MSEK (9 848) * Nettoresultatet efter skatt ökade med 21,1 procent till 6 871 MSEK (5 676) * Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 40,7 procent till 3 929 MSEK (2 793) Koncernchefens kommentar Vattenfalls utveckling fortsatt positiv Trenden från första kvartalet håller i sig och Vattenfalls utveckling är fortsatt positiv. Vi kan glädja oss åt att både första och andra kvartalet i år är starkare än år 2003, detta trots att de nordiska elpriserna var högre i början av år 2003. Vattenfalls styrka är framför allt baserad på vår affärsstrategi i vilken europeisk tillväxt är en hörnsten. Integrationen av de tyska bolagen leder fortsatt till betydande effektiviseringar. För att ytterligare stärka vår position investerar vi kraftfullt i våra befintliga kraftverksanläggningar, nät och i förbättrad kundservice. Under första halvåret investerades närmare 3 miljarder SEK för förnyelse av våra anläggningar. Lägre elpriser i Norden under första kvartalet medförde att nettoomsättningen minskade något. Under andra kvartalet ökade dock omsättningen igen på grund av högre försäljningsvolymer i Norden samt att de tyska elpriserna i genomsnitt varit högre under det andra kvartalet i år jämfört med 2003. Rörelseresultatet ökade trots de lägre elpriserna i Norden dels på grund av att stora delar av elproduktionen sålts på termin till ett högre pris än under motsvarande period år 2003, men också till följd av en ökad produktion, framför allt inom kärnkraften. I rörelseresultatet för andra kvartalet ingår jämförelsestörande poster med netto 360 MSEK. Största delen kommer från en tilläggsköpeskilling på 448 MSEK för försäljningen av vår andel i danska NESA år 2002. Under andra kvartalet gjordes dessutom en reservering för avvecklingen av koncernens engagemang i Härjedalens Mineral AB på 100 MSEK. Rensat från jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med närmare 20 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Vårt kassaflöde är fortsatt starkt och nettoskulden minskar successivt. Under första kvartalet kunde nettoskulden minskas med cirka 4 miljarder SEK och under andra kvartalet med cirka 1,4 miljarder ytterligare till 61,5 miljarder (66,8). Avkastningen på nettotillgångarna blev 13,2 procent på rullande tolvmånaders basis och avkastningen på eget kapital 20,1 procent, i båda fallen exklusive jämförelsestörande poster. Marknadsutveckling I Norden var elpriserna relativt stabila under det första halvåret. Genomsnittspriset på Nord Pools spotmarknad var 260 SEK/MWh vilket var 30 procent lägre än för de första sex månaderna 2003. Under det andra kvartalet var de nordiska elpriserna i genomsnitt 260 SEK/MWh vilket endast var 1 procent lägre än för andra kvartalet 2003 då genomsnittspriset låg på 263 SEK/MWh. Den totala elförbrukningen i Norden under det första halvåret 2004 uppgick till 200 TWh (196). Trots att det regnat mycket under den senare delen av perioden uppgick underskottet i slutet av juni i den nordiska sk hydrologiska balansen till 22 TWh jämfört med ett underskott på 23 TWh i juni 2003. En förklaring är att nederbörden till största delen fallit i de södra delarna och därför inte bidragit i någon större utsträckning till att fylla vattenmagasinen i Norrland. Fram till den 21 juli hade balansen dock stärkts till ett underskott på 15 TWh. I Tyskland var elpriserna på den tyska elbörsen EEX i genomsnitt marginellt högre, cirka 1 procent under det första halvåret jämfört med år 2003 och uppgick till 27,50 EUR/MWh (27,28). För det andra kvartalet låg genomsnittspriset på 26,48 EUR/MWh att jämföra med 24,62 EUR/MWh för andra kvartalet 2003, en ökning på 7 procent. Elförbrukningen i Tyskland fram till maj månad var i stort sett oförändrad jämfört med 2003. (Statistik för juni månad föreligger ej.) Varumärkesbyggande aktiviteter I Sverige har dialogen "Fråga Vattenfall" genomförts. Via en annonskampanj har allmänheten uppmanats att ställa frågor till Vattenfall via vår hemsida. Denna direktkontakt har gett oss möjlighet att lyssna till synpunkter och stämningar och samtidigt nå ut med våra svar i en öppen och landsomfattande dialog med det svenska folket. Det stora engagemanget och de frågor som kommit in har givit oss tydliga anvisningar om hur vi skall agera i fortsättningen och vilken information det svenska folket behöver om vår verksamhet. I en bred systemstudie planerar Vattenfall dessutom att gå igenom hur ett framtida elsystem med större flexibilitet och kundanpassning kan komma att se ut. För denna studie kommer Vattenfall att utnyttja sin breda bas av resurser med experter i Sverige, Tyskland, Finland och Polen. Stora förändringar väntar på den europeiska energimarknaden Marknaderna i Europa fortsätter att utvecklas och framför oss ligger stora förändringar. Polens, tillsammans med nio andra länders inträde i EU den 1 maj, har en stor betydelse för Vattenfallkoncernen. Polens medlemskap betyder att energimarknaden där kommer att öppnas enligt samma regler som gäller i EU. Vår position idag, med alla våra hemmamarknader inom EU är en bra utgångspunkt för fortsatt tillväxt. I Sverige införs nätnyttomodellen, en av Nätmyndigheten utarbetad modell för jämförelse av prissättning på nättjänster. Samtidigt fortsätter överläggningarna mellan politikerna och kraftindustrin om stabila förutsättningar för energibranschen och en långsiktig plan för kärnkraftens avveckling enligt en modell liknande den i Tyskland. För Vattenfall är det viktigt att ligga i framkant i utvecklingen av olika tekniker för elproduktion. Den 22 juni i år togs vindkraftverket Olsvenne 2 i kommersiell drift på Näsudden på Gotland. Med en effekt på 3 MW är Olsvenne 2 Sveriges största vindkraftverk och ett steg framåt både när det gäller prestanda och ökad elproduktion I Tyskland finns nu snart den nya nätmyndigheten på plats och i Danmark genomförs förändringar i regelverket som kommer att ge nya förutsättningar för en öppnare marknad och omstrukturering av industrin. En mycket stor förändring förbereds dessutom i Holland, där nätverksamheten skall avskiljas från integrerade bolag och i Norge håller synen på ägande inom norsk kraftproduktion på att förändras. Alla dessa förändringar är viktiga och påverkar möjligheten att förverkliga vår vision att vara "ett ledande europeiskt energiföretag". Vattenfall kommer att delta aktivt i den fortsatta omstruktureringen av Europas energimarkand. På lång sikt är tillväxt och omstrukturering förutsättningar för ökat värdeskapande och bibehållen lönsamhet. Därmed kan vår ambition att vara nummer ett för kunden, miljön, ekonomin samt en attraktiv och trygg arbetsgivare också säkras. Lars G Josefsson Verkställande direktör och koncernchef Se Vattenfalls resultat och kassaflöde i bifogad pdf. Ladda ned den fullständiga rapporten från Vattenfalls hemsida www.vattenfall.se. Rapporten publiceras kl 9.00 på http://www.vattenfall.com/. Samma dag kl 10.00 presenteras rapporten vid en telefonkonferens med koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Matts Ekman. Efter presentationen ges tillfälle att ställa frågor. ......................................................................................................................................................... Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Klaus Aurich, Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14 Martin May, Presschef, telefon 08-739 52 70, mobil 070-539 52 70 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/29/20040728BIT20740/wkr0010.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/29/20040728BIT20740/wkr0012.pdf Fullständig halvårsrapport

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar