DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

- Koncernens omsättning ökade 16 procent och passerade en miljard,

1000,7 MSEK (865,0)

- Rörelseresultatet steg med 27 procent till 164,1 MSEK (129,0), med

rörelse-marginalen 16,4 procent (14,9)

- Resultatet efter finansiella poster ökade med 25 procent till 156,6

MSEK (125,4)

- Koncernens vinst efter skatt ökade till 105,7 MSEK (84,1)

- Vinsten per aktie förbättrades till 8:45 SEK (6:73)

Koncernen Q3 Q3 9 mån 9 mån Helåret

2007 2006 2007 2006 2006

Nettoomsättning,

MSEK 320,3 263,4 1 000,7 865,0 1 163,1

Rörelseresultat,

MSEK 55,0 37,0 164,1 129,0 170,5

Rörelsemarginal,

% 17,2 14,1 16,4 14,9 14,7

Resultat efter

finansiella

poster, MSEK 52,5 35,1 156,6 125,4 165,8

Vinstmarginal, % 16,4 13,3 15,7 14,5 14,3

Resultat efter

skatt, MSEK 34,5 24,6 105,7 84,1 111,9

Vinst per aktie,

SEK 2:76 1:97 8:45 6:73 8:95

Avkastning på

sysselsatt

kapital, ROCE,

(ackumulerat), % 35,0 28,8 29,8

Avkastning på

eget kapital,

ROE,

(ackumulerat), % 31,4 31,1 30,3

Soliditet, % 50,7 44,1 47,8

VD-kommentar – stark marknadsposition och god lönsamhet skapar

förutsätt-ningar för en långsiktig utveckling av VBG GROUP

VBG GROUP har som målsättning att långsiktigt växa med stabil lönsamhet,

såväl organiskt som genom förvärv. Det är naturligtvis glädjande att

kunna presentera kvartal efter kvartal med ökad omsättning, bättre

resultat och stigande lönsamhet. Koncernens resultatutveckling och

starka marknadsposition skapar gynnsamma förutsättningar för framtiden.

Men målsättningen är inte att ständigt slå nya kvartalsrekord utan det

är viktigt att också avsätta resurser och genomföra åtgärder som

säkerställer att VBG GROUP kan bibehålla en god lönsamhet och ge stabil

avkastning på längre sikt.

Det tredje kvartalet 2007 var ännu ett kvartal där nya rekord slogs.

Denna gång handlade det om det marginalmässigt bästa kvartalet i

koncernens historia med en rörelsemarginal på 17,2 procent och en

vinstmarginal på 16,4 procent. Affärsområdet RINGFEDER POWER

TRANSMISSION slog också rörelsemarginalrekord med 21,5 procent.

Den fortsatt starka konjunkturen medför ett ökat transportbehov i

Europa. Under tredje kvartalet var efterfrågan på produkterna inom

affärsområdet VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT fortsatt bra på i stort sett

alla marknader. Det är framförallt i Tyskland och på de europeiska

marknaderna utanför Norden som efterfrågan är mycket stark. Sett över en

rullande 12-månadersperiod ligger omsättningen på 1 096 MSEK. Precis som

jag kunde notera i min utblick i samband med junirapporten så gäller

fortfarande att efterfrågan av tunga och medeltunga lastbilar fortsatt

ligger på hög nivå, vilket i sin tur driver på efterfrågan av våra

produkter inom produktområdet kopplingsutrustning. Detta gäller i ännu

högre grad trailermarknaden. Hög tillväxt i bland annat Östeuropa skapar

kraftig efterfrågan inom produktområdet skjutbara tak, som fortsatt

redovisar en försäljning på rekordnivå.

Under årets första nio månader har affärsområdet VBG GROUP TRUCK

EQUIPMENT bundit upp mycket rörelsekapital och därför har en åtgärdsplan

tagits fram för att kraftigt reducera rörelsekapitalet och frigöra

likvida medel. Den första september förstärktes och utökades

affärsledningen med en produktions-/logistikdirektör.

Affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION gjorde ett fantastiskt tredje

kvartal med den högsta omsättningen, bästa resultatet någonsin. Även för

detta affärsområde gäller strategin att se över olika möjligheter att

satsa resurser och skapa förutsättningar för en långsiktigt stabil

lönsamhet.

Anders Birgersson

VD och koncernchef

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell

verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i

Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP

TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som

marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-

aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs.

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har cirka 1 400 anställda i 18 länder världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar