Kallelse till Årsstämma i VBG GROUP AB (publ) 2012

Aktieägarna i VBG GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012
kl 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april 2012
• dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 20 april 2012.

Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG GROUP AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg,
per telefon 0521-27 77 00, via bolagets hemsida www.vbggroup.com eller via e-post inger.vilhelmson@vbggroup.com. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2012 genom för-
valtarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap. www.vbggroup.com 

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har cirka 1 400 anställda i 18 länder världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar