Ändring av antalet aktier och röster i Venue Retail Group AB

Enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad – om en ändring av det totala antalet aktier eller röster i bolaget skett – offentliggöra uppgifter om ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då ändringen skett.

Under april 2012 påkallade innehavare av konvertibler i Venue Retail Groups konvertibla förlagslån 2010/2012 motsvarande ett nominellt belopp om 8 000 080,80 kronor konvertering till nya B-aktier. Genom konverteringen har tillkommit totalt 34 782 960 nya B-aktier.

Per den 30 april 2012 uppgår därmed det totala antalet aktier i bolaget till 812 702 553, varav 30 000 A-aktier och 812 672 553 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per samma datum till 812 972 553. Aktiekapitalet uppgår till 113 778 357,42 kronor. Bolaget innehar inte några egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 46 36
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 30 april 2012 kl 08.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar