Avstämningsdag för sammanläggning samt erbjudande om courtagefri försäljning av aktier

Årsstämman i Venue Retail Group AB den 17 januari 2012 beslutade, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:100 ska ske, innebärande att 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen i Venue Retail Group AB har idag, baserat på årsstämmans bemyndigande, beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara fredagen den 11 maj 2012. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att försäljas på bolagets bekostnad av Nordea Bank AB, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Styrelsen har, baserat på årsstämmans bemyndigande, även beslutat om en riktad nyemission av 47 B-aktier i syfte att uppnå ett antal aktier jämnt delbart med 100. Bolagets aktiekapital kommer därvid att öka med 6,58 kronor till 113 778 364 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Nordea Bank AB och teckningskursen motsvarar aktiens marknadsvärde.

Vidare har styrelsen, baserat på årsstämmans bemyndigande, beslutat att erbjuda aktieägare med ett innehav om 99 aktier eller färre efter genomförd sammanläggning av aktier, möjlighet att under envar av tre perioder om vardera två veckor under tiden 16 maj - 20 juni 2012 courtagefritt sälja sådana innehav över NASDAQ OMX Stockholm genom Nordea Bank AB. Likvid kommer att redovisas så snart som möjligt efter utgången av respektive period.

Avstämningsdagar för sammanläggning respektive courtagefri försäljning av aktier

För sammanläggningen av aktier gäller att avstämningsdag är fredagen den 11 maj 2012. Det innebär att från och med onsdagen den 9 maj 2012 handlas Venue Retail Group-aktien till sin nya aktiekurs, som i teorin ska vara hundra gånger högre än föregående handelsdag. Det innebär också att antalet aktier i Venue Retail Group kommer att vara en hundradel per avstämningsdagen och att alla aktieägare kommer att få sin innehavsstorlek justerad med denna faktor. Eventuella aktieandelar enligt ovan kommer av Nordea Bank AB att läggas samman till hela nya aktier som kommer att säljas i den löpande aktiehandeln. Det totala antalet aktier som erhålls genom att lägga samman alla aktieägares samlade aktieandelar är så få till antalet att försäljningen inte bedöms ha någon effekt på Venue Retail Groups aktiekurs. Sista dag för handel med ”gammal aktie”, dvs före sammanläggningen, är tisdagen den 8 maj 2012. Distribution av vp-avier avseende sammanläggningen kommer att ske genom Euroclear Sweden AB med början tisdagen den 15 maj 2012.

För erbjudandet om courtagefri försäljning gäller att avstämningsdag är måndagen den 14 maj 2012. Aktieägare som per denna avstämningsdag innehar 99 aktier eller färre kommer att erhålla

  • information om erbjudandet,
  • en anmälningssedel där samtliga uppgifter är förtryckta avseende deltagandevillkoren för respektive aktieägare samt
  • ett portofritt svarskuvert.

Ifylld anmälningssedel om deltagande i erbjudandet återsändes i svarskuvertet. Försäljning av aktier på basis av mottagna anmälningssedlar kommer att ske löpande i aktiemarknaden under genomförandeperioden. Om aktieägare skulle acceptera erbjudandet i stor utsträckning och därmed många aktier anmäls till försäljning, kan det inte uteslutas att försäljningen skulle kunna inverka negativt på aktiekursen. För att minimera sådana risker kommer aktier att säljas under hela perioden som erbjudandet löper och eventuellt ett antal handelsdagar därefter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 46 36
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 23 april 2012 kl 13.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar