BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SEPTEMBER 2006 – AUGUSTI 2007

RESULTATFÖRBÄTTRING, POSITIVT KASSAFLÖDE – OCH OFFENSIVT FÖRVÄRV

FJÄRDE KVARTALET JUNI – AUGUSTI 2007
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 234,4 Mkr (238,6). Antal butiker uppgick till 179 (182).
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,3 procent (43,5)
• Resultat före av- och nedskrivningar var –14,4 Mkr (–40,2)
• Resultat efter skatt uppgick till –27,7 Mkr (–65,7)
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,51 kr (–1,24)

HELÅRET SEPTEMBER 2006 – AUGUSTI 2007
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 981,7 Mkr (1 033,2)
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,7 procent (53,2)
• Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8,7 Mkr (–58,5)
• Resultat före av- och nedskrivningar var 15,2 Mkr (–51,8)
• Resultat efter skatt uppgick till –40,0 Mkr (–120,3)
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,75 kr (–4,46)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Förvärv av den ledande norska accessoarkedjan Morris, övertagande per 15 oktober
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006/2007
• Emissionsbemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 10 oktober

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar