BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SEPTEMBER 2015–AUGUSTI 2016

Venue Retail Group tidigarelägger bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2015/2016

”Ökad försäljning, förstärkt bruttomarginal, förbättrat rörelseresultat samt positivt resultat i det fjärde kvartalet.”

FJÄRDE KVARTALET JUNI 2016–AUGUSTI 2016

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 231,7 Mkr (221,9)
• Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 7 procent under kvartalet
• Resultat före av- och nedskrivningar blev 10,1 Mkr (-16,6), en förbättring om 26,7 Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 4,6 Mkr (-76,4). Exklusive engångsposter som belastar föregående års kvartal med -55 Mkr uppgår förbättringen till 26 Mkr 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 kr (-6.27)
• Antalet butiker uppgick till 135 jämfört med 141 butiker föregående år

RÄKENSKAPSÅRET SEPTEMBER 2015-AUGUSTI 2016

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 839,0 Mkr (882,7)
• Färre butiker och en försvagning av den norska kronan har påverkat omsättningen negativt med totalt -46 Mkr jämfört med föregående räkenskapsår
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,5 procent (50,5)
• Resultat före av- och nedskrivningar och engångskostnader blev -26,1 Mkr (-39,9) Föregående år inkluderar positiva valutakursvinster om 11,2 mkr
• Resultat efter skatt uppgick till -223,2 Mkr (-121,3). Engångskostnader belastar räkenskapsårets resultat med -164 Mkr (-55)
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –4,83 kr (-9,98)
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0,00 kr) lämnas för bolagets A, B och C aktier

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Under kvartalet har en olönsam butik stängts
• Tillgängliga likvida medel inklusive ej nyttjad checkräkningskredit uppgick till 108 Mkr per 31 augusti

VD-KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN

Det är tillfredsställande att kunna presentera en bra rapport för vårt sista kvartal.  Venue Retail Group avslutar året med att redovisa ett starkt fjärde kvartal med en försäljningsökning om 7 procent för jämförbara enheter, ökad bruttomarginal, väsentligt lägre kostnader samt ett positivt resultat efter skatt. För helåret levererar Venue Retail Group ett resultatlyft före engångskostnader och övriga intäkter om 28 mkr.

Resultatförbättringen har sin förklaring i den affärs- och åtgärdsplan som initierats under året. Den har innefattat ett omsorgsfullt arbete med sortiment, kommunikation och strukturförändringar, där bland annat en optimering av butiksnätet har inletts. Planen var ambitiös men välgrundad och har gett resultat.

Åtgärdsprogrammet var nödvändigt för att vända Venue Retail Groups tidigare negativa utveckling. I ett första steg stärktes bolagets finansiella läge och skapade stabilitet genom en nyemission varför nettolåneskulden idag är på en acceptabel nivå. Vidare har ett besparingsprogram levererats och operativa kostnader är betydligt lägre än tidigare år. Andra åtgärder har bidragit till att öka försäljning, höja bruttomarginalen och stärka bolagets sortiment och kunderbjudande. Vi genomför det vi har bestämt och hittills löper åtgärderna enligt plan.

Av beslutade nedläggningar om totalt 35 butiker har vi per idag stängt 6 butiker samt träffat överenskommelse om att stänga ytterligare 11 butiker. Detta innebär att mer fokus kan läggas på butiker med större tillväxtpotential inom våra affärsområden Accent/Morris samt Rizzo/NK.

I vår affärsplan framåt ligger en ökad satsning inom Online där en ny plattform med förbättrad tillgänglighet och effektivitet nu lanseras. Våra egna varumärken Don Donna, Handskmakaren och Rizzo har utvecklats samtidigt som våra butikskoncept stegvis kommer att uppgraderas. Dessutom har vi förstärkt relationen med våra affärspartners både gällande externa varumärken och intern sourcing.

Det är för tidigt att säga att det fjärde kvartalet är en ny positiv trend för bolaget men helt klart finns signaler som indikerar att vi är på rätt väg. Vi genomgår en långsiktig förändring och rör oss steg för steg i rätt riktning. Inför räkenskapsåret 2016/2017 är målet fortsatta resultatförbättringar. Det är nu vi kan börja se resultatet av våra insatser och jag har hög tilltro till det vi gör.

Avslutningsvis vill jag tacka vår engagerade och duktiga personal i butik och servicekontor för allas insatser samt våra aktieägare och kunder för det förtroende ni visat oss under året. Jag ser fram emot den fortsatta resan och ett spännande nytt år tillsammans.  

Stockholm oktober 2016

Jonas Ottosson VD och koncernchef

Vid frågor vänligen kontakta:
Jonas Ottosson, VD, telefon 08-508 99 253
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl. 07.30 CET.                         

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.         

    

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.