DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2008–MAJ 2009

TREDJE KVARTALET MARS–MAJ 2009 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 161,0 Mkr (179,1) • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,2 procent (56,8) • Resultat före av- och nedskrivningar var -33,6 Mkr (-19,8) • Resultat efter skatt uppgick till -35,3 Mkr (-33,1) • Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -35,3 Mkr (-55,4) • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,37 kr (-0,54) PERIODEN SEPTEMBER 2008–MAJ 2009 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 592,2 Mkr (659,1) • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,8 procent (59,2) • Resultat före av- och nedskrivningar var -22,9 Mkr (27,2) • Resultat efter skatt uppgick till -53,5 Mkr (-9,9) • Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -53,5 Mkr (-51,8) • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,57 kr (-0,16) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN • Positiv försäljningsutveckling för Accentkedjan jämfört med föregående år. Fortsatt svag utveckling för Morriskedjan. • Vid extra bolagsstämma den 8 maj fattades bland annat beslut om en finansiell omstruktureringsplan för att stärka likviditeten och bolagets egna kapital, samt val av nya styrelseledamöter; Elisabeth Morris och Ulf Eklöf. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN • Emissionen avslutad vilket innebär en likviditetsförstärkning på cirka 42 Mkr och förstärkning av bolagets egna kapital med cirka 101 Mkr. • Fortsatt positiv försäljningsutveckling i juni för Accentkedjan, framför allt i Sverige. • Beslut om kraftfulla insatser för att åtgärda olönsamma butiker. • Ytterligare minskning av personalkostnader i centrala funktioner med 15 procent beslutad i juni. Samtidigt fortgår neddragning av antal timmar i butik.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar