Delårsrapport september–november 2015

FÖRSTA KVARTALET SEPTEMBER 2015-NOVEMBER 2015
 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 200,1 Mkr (216,0)
 • Antalet butiker uppgick till 140 jämfört med 151 butiker föregående år
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,1 procent (54,9)
 • Resultat före av- och nedskrivningar var -10,7 Mkr (0,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -18,4 Mkr (-7,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –1,50 kr (-0,62)
 • 11 färre butiker och en försvagning av den norska kronan har påverkat omsättningen negativt med totalt -15 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Utfallet under det gångna kvartalet och försäljningen under december månad gör att vi räknar med ett negativt rörelseresultat för räkenskapsåret 2015/16.
 • Venue Retail Group har under en längre period haft en otillfredsställande utveckling. Styrelsen och den nya ledningen har därför påbörjat en genomgripande strategisk översyn, inkluderande bland annat strukturella transaktioner, kapitalstruktur och andra möjliga förändringar. Detta i syfte att uppnå en långsiktig finansiell stabilitet och lönsamhet. För detta arbete har externa rådgivare engagerats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Koncernens försäljning för jämförbara enheter under kvartalet minskade med 3 procent, vilket i sin helhet förklaras av en svagare norsk krona. Affärområde Skor ökade med 9 procent i jämförbara enheter under kvartalet.
 • Jonas Ottosson tillträdde den 1 oktober 2015 som ny VD för Venue Retail Group och samtidigt tillträdde Kicki Olivensjö som ny Sortiment- och Inköpschef.
 • Bolaget genomförde under november en riktad nyemission och en konvertibelemission.
 • Under kvartalet har två nya butiker öppnats i Mall of Scandinavia och tre butiker med låg lönsamhet har stängts. Efter kvartalet har en butik stängts.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Försäljningen i jämförbara enheter under december minskade totalt med 13 procent. Minskningen förklaras av en försvagad norsk krona, ogynnsamt väder, ett svagt erbjudande samt medvetet färre reaaktiviteter jämfört med motsvarande period föregående år.

VD-KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN

Venue Retail Group har haft en utmanande inledning på det nya verksamhetsåret, inte minst vad det gäller affärsområdet Accessoarer och framförallt på vår marknad i Norge. Utfallet under det gångna kvartalet och försäljningen under december månad gör att vi räknar med ett negativt rörelseresultat för räkenskapsåret 2015/16.

Erbjudandet i form av sortiment och koncept inom Accessoarer har varit alltför svagt och den norska kronan har kraftigt försvagats. Dessutom har vi lagt ner ett flertal olönsamma butiker, varav tre under kvartalet. Dessa saker sammantaget har påverkat omsättning och resultat negativt jämfört med föregående år. Affärsområde Skor med försäljningskanaler Rizzo och NK har däremot haft en positiv utveckling och redovisar starka siffror under kvartalet. 

Sedan jag tillträdde i början av oktober har jag ägnat mycket tid åt att analysera verksamheten och att identifiera våra utmaningar. Venue Retail Group har under en längre period haft en otillfredsställande utveckling. Styrelsen och den nya ledningen har därför påbörjat en genomgripande strategisk översyn, inkluderande bland annat strukturella transaktioner, översyn av kapitalstruktur och andra möjliga förändringar, i syfte att uppnå en långsiktig finansiell stabilitet och lönsamhet. För detta arbete har externa rådgivare engagerats.

Styrelsen och ledningen kommer därför under de närmaste månaderna att färdigställa en långsiktig åtgärdsplan som sträcker sig över 2016-2018. Sortiment och koncept inom framförallt Accessoarer är den största utmaningen och där kommer också vår nya Sortiment- och Inköpschef Kicki Olivensjö att spela en nyckelroll för att vända utvecklingen. Kicki har en lång och gedigen erfarenhet av branschen.

Förändringsarbete kommer därför att prägla det kommande året.  Förändringarna genomförs dock i ett osäkert marknadsklimat, framförallt i Norge. Därför arbetar vi med ett antal åtgärder som direkt påverkar kassaflöde och likviditet positivt.

Stockholm den 13 januari 2016

Jonas Ottosson
VD och koncernchef

Vid frågor vänligen kontakta:
Jonas Ottosson, VD, telefon 08-508 99 253
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89
Ulf Eklöf, styrelseordförande, telefon 0706-34 30 01

Informationen i denna rapport är sådan som Venue Retail Group ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2016 kl 14.00.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.