Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2005 klockan 15.00 i Wedins Skor & Accessoarer AB:s lokaler på Gustavslundsvägen 143 i Bromma.

Anmälan m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 11 oktober 2005, dels senast klockan 16.00 tisdagen den 18 oktober 2005 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, eller per telefon 08-508 99 200 eller fax 08-508 99 290 eller via e-post sophia.lazaro@wedins.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdel¬ning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstäm¬man, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 11 oktober 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud m m Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av re¬¬gistreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska per¬sonen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Val av styrelse 8. Stämmans avslutande Val av styrelse (punkt 7) Förslag beträffande val av styrelse kommer att offentliggöras i god tid före bolagsstämman. Stockholm i september 2005 Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Styrelsen Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma Telefon 08-508 99 200 | Organisationsnummer 556540-1493 | wedins.se

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar