Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Vid årsstämma i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014/2015. Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att ansamlad förslut överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ulf Eklöf, Bo Eklöf, Tommy Jacobson, Christel Kinning och Jimmy Johansson samt nyvaldes Andreas Bladh till styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Ulf Eklöf till styrelsens ordförande och Tommy Jacobson till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Stämman valde PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande om högst 1 319 054 aktier av serie B.

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet skall vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 26 381 078 kronor för täckande av förlust och utan indragning av aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ottosson, VD, telefon 08- 508 99 200
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 januari 2016 kl 16.00

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.